Рівненська обл.

І Міжнародна науково-практична заочна інтернет-конференція «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES»

Галузь: 

Факультет романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», кафедра міжнародної мовної комунікації, Іnstytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie (Польща), Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (Польща), Ryan Research International Centre (California, USA) запрошують шановних викладачів, аспірантів та студентів взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції «ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES», яка відбудеться 25 лютого 2013 року у Національному університеті «Острозька академія».

Конференція працюватиме за секціями:

 • Професійна англійська для немовних спеціальностей.
 • Контроль рівня володіння англійською мовою як складова оптимізації навчання професійної англійської.
 • Актуальні проблеми перекладу при викладанні професійної англійської.
 • Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті.
 • Гендерні особливості / гендерна освіта при викладанні професійної англійської.
 • Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської.
 • Круглий стіл на тему «Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури»

  Галузь: 

  Кафедра гендерних досліджень та кафедра культурології та філософії запрошують взяти участь у щорічному круглому столі присвяченому гендерній проблематиці на тему «Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури», який відбудеться 21 лютого 2013 року .

  V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації»

  Галузь: 

  Факультет романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», Кафедра індоєвропейських мов та Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» запрошує студентів, аспірантів та молодих науковців взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», яка відбудеться 31 січня 2013 року.

  Тематика секційних засідань:

  Міжнародна наукова конференція: «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»

  Галузь: 

  12-13квітня 2013 р. кафедра культурології та філософії Національного університету «Острозька академія» проводить міжнародну наукову конференцію під загальною назвою: «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур».
  Тема цьогорічної конференції: КУЛЬТУРА В ГОРИЗОНТІ СТАЛИХ І ПЛИННИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
  Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:
  1. Сучасні стратегії ідентичності;
  2. Модерні та постмодерні пошуки ідентичності;
  3. Проблеми ідентичності в сучасній Україні;
  4. Проблема співвідношення глобальних і локальних ідентичностей
  5. Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;
  6. Топос «Малої Вітчизни»;
  7. Проблеми релігійної ідентичності;
  8. Проблеми політичної ідентичності;
  9. Проблеми ідентичності національних та етнічних менших в сучасних багатокультурних суспільствах;
  10. Проблеми ідентичності і культурна традиція
  Маємо намір обговорити різні аспекти актуальних проблем європейської та української ідентичності. А тому запрошуємо до участі філософів, культурологів, істориків, політологів, соціологів, філологів та ін.
  Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

  ДО ОБГОВОРЕННЯ РЕФОРМИ ОСВІТИ

  Теза 1. Вектор змін налаштований не тільки на «Пенсійну реформу», але і на
  «Реформу освіти», що передбачає закриття приватних вищих навчальних закладів
  з вигнанням на вулиці десятків тисяч студентів, викладачів і обслуговуючого персоналу. Альтернативи представлення робочих місць викладачам і студентам
  «нова реформа освіти» не надає. Не можна руйнувати стару будівлю, не збудувавши нічого нового. В чому смисл так званої «реформи освіти»?

  Теза 2. Приватні університети в меншій степені залежні від держави. Їх наукова
  еліта творить нове і має набагато більше можливостей до публікації своїх ідей
  і результатів досліджень. Заангажовані і закомплексовані державні університети
  у великій мірі відстають від їх вільних партнерів. Знищення приватних університетів означає знищення свободи думки, свободи мислення, свободи творчості, знищення наукових шкіл нового покоління, знищення молодої наукової
  еліти країни взагалі.
  Настають сутінки науки, сутінки виявлення власної думки.

  Keywords: 

  Forums: 

  Locations: 

  До обговорення пенсійної реформи. Приватний погляд

  Теза перша. Заплановане вимирання старшого населення (пенсіонерів) має
  проходити при зростанні заробітної плати в державі у 2 рази, тобто на 100%.

  Теза друга. Зростання заробітної плати у 2 рази (на 100 відсотків) в корумпованій
  державі означає не підвищення купівельної спроможності населення на 100%, а
  100 відсоткову інфляцію.

  Теза третя. При олігархічному режимі незрівнянно великі пенсії повинні мати лише державні службовці, які знаходяться на службі олігархів, їхні батьки та родичі.

  Теза четверта. Держава може мати форму правління «народної демократії»
  лише в тому випадку, коли співвідношення найбільшої заробітної плати до
  найменшої становить 4:1 , або 5:1.
  Такою ж має бути співвідношення пенсій.

  Теза п’ята. Тест на визнання цивілізованої держави.
  Книга: « Как рассчитать свою пенсию». Фрмулы, пояснения, примеры.ISBN 966-955 52-2-1. Видавець: ПП «Дитяча література». Шеф-редактор: Іван Присяжнюк.
  Редактор: Ольга Рибалко.2004 р.
  Сторінка 12. Перерахунок пенсії по віку жінці за матеріалами пенсійного діла.
  Розмір пенсії до перерахунку: 150,00 грн.
  Розмір пенсії після перерахунку: .....156,30 грн.

  Forums: 

  Locations: 

  Fields: 

  Keywords: 

  Наукова школа Р.М.Літнаровича

  УДК 51-7:519.87
  Якимчук А.Й.Побудова і дослідження математичної моделі пункту GPS спостережень методом статистичних випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА – 50. МЕГУ, Рівне, 2010, -112 с.
  Науковий керівник Р.М.Літнарович
  Монографія представляється за матеріалами досліджень в рамках роботи наукової школи Р.М.Літнаровича.
  На основі істинної моделі побудована методом статистичних випробувань Монте Карло спотворена модель, яка зрівноважується методом найменших квадратів з повною оцінкою точності зрівноважених елементів. Апробовані формули і теореми для конструювання моделей. Отримана математична модель пункту GPS спостережень, яка функціонально зв’язує відстані до супут-ників з просторовими координатами X,Y,Z пункту спостере-ження і похибкою годинника приймача.
  Апробована формула розрахунку середньої квадратичної похибки зрівноваженої функції з врахуванням коефіцієнтів математичної моделі.
  Приводиться теорема, яка дає можливість поширити оцінку точності на математичні моделі множиннної апроксимації будь-якого степеня.
  Дається методика подвійного контролю зрівноваженої функції математичної моделі.

  Forums: 

  Locations: 

  Fields: 

  Keywords: 

  МОДЕЛЬ ПУНКТУ GPS СПОСТЕРЕЖЕНЬ

  Галузь: 

  УДК 51-7:519.87
  Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних моделей.Модель пункту GPS спостережень . Частина 6. МЕГУ, Рівне, 2009, -104 с.
  Вперше отримана математична модель пункту GPS спостережень, яка функціонально зв’язує відстані до супутників з просторовими координатами X,Y,Z пункту спостереження і похибкою годинника приймача.
  Вперше автором розроблена формула розрахунку середньої квадратичної похибки зрівноваженої функції з врахуванням коефіцієнтів математичної моделі.
  Вперше формулюється і доказується теорема, яка дає можливість поширити оцінку точності на математичні моделі множиннної апроксимації будь-якого степеня.
  Вперше розроблена методика подвійного контролю зрівноваженої функції математичної моделі.
  Для студентів , аспірантів і пошукувачів вчених степенів факультету Кібернетики МЕГУ.
  Зміст Стор.
  Передмова ……………………………………………….5
  РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИП РОБОТИ СИСТЕМИ
  Історія виникнення GPS…………………………………….…….6
  Загальний принцип роботи……………………………………….7
  Структура системи…………………………………………….…..8

  КОЕФІЦІЄНТ ДОБРОБУТУ НАРОДУ ЯК РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  Р.М.ЛІТНАРОВИЧ

  Запропоновано прийняти концепцію розвитку України:
  « Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави».
  Для цього необхідно ввести в статистичну звітність офіційний показник забезпечення економічних прав людини як співвідношення найбільших і найменших доходів до загальноприйнятого стандарту життєвого рівня, наприклад, країн
  ЄС, якщо Україна прагне досягнути рівня цивілізованих держав Європи.
  Ключові слова: коефіцієнт добробуту-національна безпека-модель

  It is suggested to accept conception of development of Ukraine:
  « A coefficient of welfare of people is national strength of the state security».
  For this purpose it is necessary to enter in the statistical accounting the official index of providing of economic human rights as correlation of most and the least profits to the generally accepted standard of standard of life, for example, of countries
  ES, if Ukraine aims to attain the level of the civilized states of Europe.

  Keywords: a coefficient welfare-national safety- model

  © Літнарович Р.М.

  Forums: 

  Locations: 

  Fields: 

  Keywords: 

  ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  ЛІТНАРОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

  ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  13. 00. 04 – Теорія та методика професійної освіти

  Дисертація на здобуття вченого ступеня
  доктора педагогічних наук

  Науковий консультант:А.С.Дем’янчук,
  доктор педагогічних наук, професор

  Рівне, 2009
  Актуальність проблеми полягає в необхідності розробки теоретичних і методологічних аспектів проблемного навчання на основі створення наукової школи і дослідження результатів її функціонування.
  Мета даної дисертації- встановити рівень наукової школи на рівні докторської дисертації. Адже лише признання науковою спільнотою представлену докторську дисертацію на рівні вченого звання доктора наук

  Forums: 

  Locations: 

  Fields: 

  Keywords: 

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Рівненська обл.