археологія

XXХІV Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство та пам’яткознавство (до 50-річчя Українського товариства охорони пам’яток історії і культури)»

Адрес: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет (Головний корпус, 5 поверх) майд. Свободи, 4, м. Харків, Україна 61022

Е-мейл Оргкомитета: tronkocentr@karazin.ua

Организаторы: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Історичний факультет Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Шановні колеги!

Втр, 15/11/2016

Міжнародна заочна наукова конференція «Історична регіоналістика на зламі століть: актуальні питання»

Галузь: 

Організатор: Cхідноукраїнський Національний університет імені Володимира Даля

Питання для обговорення:

 • історична регіоналістика: теоретико-методологічні проблеми;
 • оцінка впливу історичних факторів і подій на сучасний портрет регіону;
 • патріотичний та виховний аспекти викладання історії в різних країнах;
 • вплив факторів глобалізації на розвиток відносин між країнами;
 • регіональна історія як ключовий елемент формування сучасної внутрішньої та зовнішньої політики держави;
 • відмінності регіональної політики з питань євроінтеграції в залежності від регіону;
 • відмінності у сприйнятті історичних подій та постатей в різних регіонах України та інших держав;
 • дослідження регіональної історії та архівні документи;
 • зовнішні та внутрішні історичні штампи у сприйнятті регіонів та країн;
 • роль архівної справи у попередженні політичного маніпулювання історичними фактами регіонів;
 • мультикультурність та мультинаціональність деяких регіонов - історія формування і розвитку, сприйняття спільного історичного минулого;
 • питання державної приналежності мультинаціональних регіонів.

Міжнародна науково-практична конференція для молодих учених і студентів "Взаємодія і взаємозв’язок Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я (археологія, історія, сучасність)"

Галузь: 

Дата проведення конференції: 9-10 червня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 1 червня 2011 р.

Тематика конференції:
1. Археологічні дослідження та їх результати в ареалах Дніпровського Лівобережжя та Курського Посейм’я.
2. Дніпровське Лівобережжя та Курське Посейм’я періоду давньоруської державності.
3. Економічні та політичні зв’язки Чернігово-Сіверщини та Курщини напередодні та під час Національно-визвольної війни 1648 – 1657 рр.
4. Прикордонні зв’язки Гетьманщини, Слобідської України та Курщини у ХVІІІ ст.
5. Економічні та торговельні зв’язки Чернігівської, Харківської та Курської губерній у ХІХ ст.
6. Зв’язки діячів культури Чернігово-Сіверщини та Курщини ХІХ ст.
7. Міжтериторіальна економічна діяльність родини Терещенків у другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.
8. Революційні події 1917 – 1921 рр. на прикордонних територіях Лівобережної України і Росії.
9. Чернігово-Сіверщина, Сумщина та Курщина у роки тоталітарного режиму (1921 – 1941 рр.).
10. Чернігівська, Сумська та Курська області у роки Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.
11. Чернігівщина, Сумщина та Курщина у складі СРСР у другій половині 40-х- на початку 90-х рр. ХХ ст.

63-а Міжнародна конференція молодих вчених "Каразінські читання»

Галузь: 

[b]Планується робота за такими напрямками (секціями): [/b]
[list] [*] Археологія
[*] Етнографія
[*] Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
[*] Історія стародавнього світу
[*] Історія Північного Причорномор'я в епоху античності
[*] Історія середніх віків
[*] Нова та новітня історія
[*] Історія міжнародних відносин
[*] Історія України
[*] Історія Росії
[*] Історія Слобожанщини
[*] Історія релігії та церкви
[*] Історія культури
[*] Локальна та мікроісторії
[*] Військова історія
[*] Історія науки і освіти
[*] Гендерна історія
[*] Інформаційні технології в історичній науці та освіті [/list]

В рамках работы конференции планируется заседание круглого стола на тему «Европейская интеграция: прошлое, настоящее, будущее».

Регистрация участников – 23 апреля с 10.00 до 11.30
в Главном корпусе университета (пл. Свободы, 4) в ауд. 5-59.
Начало работы конференции в 12-00.
Заявка на участие в конференции и тезисы доклада подаются до 22 февраля 2009 г. через специальную электронную форму на главной странице сайта исторического факультета [http://www-history.univer.kharkov.ua/].

ХІІІ Міжнародні Могилянські читання

Галузь: 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник запрошує бажаючих взяти участь у ХІІІ Міжнародних Могилянських читаннях, присвячених темі: "Церква і Музеї. Втрати ХХ століття", що відбудуться 4-5 грудня 2008 року.

Передбачається робота наступних секцій: історико-філософської, мистецтвознавчої, археологічної, пам'яткоохоронної, музейної справи та музейної педагогіки.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 1 листопада 2008 року за адресою: 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), 21, корп. 8, або електронною поштою за адресою: lavra2@adsl.com.ua

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

Доповіді обсягом до 5 сторінок форматом А4 (шрифт Тіmes New Roman, 14-й кегль, через півтора інтервали) повинні містити назву, прізвище, ім'я та по-батькові автора (авторів), текст. Посилання на літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (наприклад: [2,15], де 2 - порядковий номер в списку використаних джерел, 15 - номер сторінки).

Підписатися на RSS - археологія