глобалізація

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Україна перед глобальними викликами сучасності» (ХХVІІ Харківські політологічні читання)

Запрошуємо вас взяти участь
у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Україна перед глобальними викликами сучасності»
(ХХVІІ Харківські політологічні читання), що відбудеться 5 червня 2014 року у приміщенні Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
На конференції планується обговорення наступних проблем:
1. Внутрішньополітичні процеси в Україні: оцінка та пошук балансів.
2. Політико-культурні трансформації в Україні: подолання цивілізаційного розриву.
3. Місце і роль України у системі міжнародних відносин.
4. Глобальні проблеми сучасності як виклики національній безпеці України.
5. Процеси глобалізації та Україна.

Для участі у конференції необхідно надати:
Тези доповідей : обсяг до 3 стор., набрані через 1,5 інтервали (один примірник), а також диск у редакторі Microsoft Word 7.0/97/2003, шрифт 14 Times New Roman; усі поля – 2 см., відступ (абзац)– 1,25.
У правому верхньому куті статті вказати ініціали та прізвище автора (чи авторів, не більше 2-х на одні тези), по центру – назву статті великими літерами.

Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та попередніх економік»

Галузь: 

Наукові секції:
- економічна ефективність в умовах глобалізації;
- рефомування та ефективність національної економіки;
- рефомування та ефективність регіональної економіки;
- підвищення ефективності діяльності підприємств;
- економічна ефективність у економічній теорії;
- ефективність фінансово-інвестиційної діяльності;
- ефективний маркетинг;
- ефективне природокористування;
- моделювання та інформаційне забезпечення ефективного прийняття рішень;

Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція "Формування конкурентноспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади"

Галузь: 

Організатори:

    Тернопільський інститут агропромислового виробництва (м. Тернопіль)
  1. Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця)
  2. Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський)
  3. Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький)
  4. Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (м. Тернопіль)
  5. Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)
  6. Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ)
  7. Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана)

В розрізі тематики конференцій заплановано наступні секції:
СЕКЦІЯ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
- загальне землеробство;
- агрохімія;
- селекція і насінництво;
- овочівництво;
- плодівництво;
- виноградарство;
- рослинництво;
- кормовиробництво і луківництво;
- первинна обробка продуктів рослинництва;
- розведення та селекція тварин;
- годівля тварин і технологія кормів;
- рибництво;
- технологія виробництва продуктів тваринництва;
- історія сільськогосподарських наук;

М іжнародна науково-практична конференція «Самодостатність розвитку в епоху глобальної інтеграції»

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної влади та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Тематичні напрямки конференції:

Науково-практична конференція «Пред'явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття»

Галузь: 

[b] Проблематика конференції: [/b]

1. Глобалізація і антиглобалізація: поле суперечки, соціальні та культурні пріоритети, співвідношення думок і знань.
2. Концепт «Європа» в суспільній свідомості пострадянських держав. Зміст поняття «європейська ідентичність».
3. Інформаційне протиборство як показник стану громадської безпеки.
4. Дискурс влади. Форми досягнення суспільної злагоди.
5. Дискурсивні практики часу змін: випробування на безпеку (розуміння - нерозуміння того, толерантність - інтолерантність, згода - незгода і под.).
6. Інституційні дискурси (маркетинговий, управлінський, педагогічний,, релігійний та ін): типи спілкування, соціолінгвістичні і Лінгвокультурологічні ознаки.
7. Нові комунікативні середовища і простору; соціально-культурні передумови їх формування.
8. Вплив ЗМІ-дискурсу на конструювання соціальної реальності.
9. Ментально-мовний простір засобів масової інформації. Адресна орієнтованість текстів ЗМІ.
10. Діагностика стану інформаційного середовища. Соціологія комунікацій.

Последний день подачи заявки:[b] 10 марта 2010 г.[/b]

VІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»

Галузь: 

Рада молодих вчених ТНЕУ запрошує Вас взяти участь у роботі [b]VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»[/b], яка відбудеться [b]25-26 лютого 2010 року[/b] в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)

IІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки"

Галузь: 

Кафедра "Економічна кібернетика" факультету інноваційної економіки і кібернетики Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує молодих вчених, аспірантів та студентів на IІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки", яка відбудеться 24-26 березня 2010 року.

[b]Мета конференції: [/b]
Обмін інформацією з теоретичних та практичних досліджень з приводу проблем глобалізації та факторів стійкого розвитку економіки.

[b]Секції конференції: [/b]

Секція 1. Глобалізація, як фактор впливу на економіку.
Секція 2. Моделювання економічних систем в умовах невизначеності та ризиків.
Секція 3. Сучасні інформаційні технології в економічних системах.
Секція 4. Управління в трансформаційній економіці.
Секція 5. Світова динаміка та проблеми стійкого розвитку.

[b]Робочі мови конференції:[/b] українська, російська, англійська.

Для участі необхідно до [b]12 лютого 2010 року[/b] надіслати за адресою оргкомітету та на E-mail:
[list][*] заяву на участь;
[*] тези;

Друга Міжнародна наукова конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"

Галузь: 

Міністерство освіти та науки України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) проводять 27-30 квітня 2009 р. в м. Суми Другу Міжнародну наукову конференцію для студентів, аспірантів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій".

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть розміщені в Інтернеті. За результатами конференції планується створити блог.

Робота конференції передбачається за такими напрямками:

Секція № 1. Глобалізація, криза, баланс політичних сил – попит на інноваційний та консолідований політичний менеджменту ХХІ століття
Секція № 2. Динаміка розвитку центрів світової економіки в ХХІ столітті.
Секція № 3. Суспільство: виживання чи пошук нових ідеалів?
Секція № 4. Роль освіти, культури, науки в упередженні глобальних кризових явищ та здійсненні інноваційних революцій

Міжнародна філософська конференція на тему «Європа: об’єднавчі процеси та християнські цінності»

Галузь: 

27-28 лютого 2009 року, Львів. Україна. Кафедра філософії Українського Католицького Університету організовує міжнародну філософську конференцію на тему «Європа: об’єднавчі процеси та християнські цінності».
Сучасна Європа об’єднується. Головним виразником модерної європейської реальності виступає Європейський союз, в основі програми якого лежить чимало контроверсійних ідей і який претендує на формулювання й втілення нової норми європейськості. Перед нами постає нова Європа, котра в об’єднавчих процесах продовжує шукати відповіді як на нові виклики глобальних суспільних трансформацій, так і на старі рани, завдані історичними невдачами у питаннях власної ідентифікації, особливо у стосунку до близьких і далеких Інших.
Серед цих «близьких інших» завжди перебувала Україна з її європейською і водночас самобутньою культурою. Українці відчувають себе частиною не тільки європейської спадщини, а й європейської сучасності. Будучи в Європі об’єктивно, Україна шукає формулу суб’єктивної присутності у європейській свідомості. З якими несподіваними викликами нам доведеться зіштовхнутися, увійшовши у простір свідомості сучасного європейця?

Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

20-21 листопада 2008 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться Міжнародна науково-практична конференція „Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів".
Мета конференції : обмін результатами наукових досліджень та досвідом з проблем розвитку національних економік в умовах глобалізації світогосподарських відносин для розробки науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності України в глобальному економічному просторі.
Питання для обговорення
1. Концепції та моделі національного економічного розвитку відкритих економік.
2. Україна в глобальних та європейських інтеграційних процесах.
3. Механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України.
4. Інформаційна економіка: світові тенденції та Україна.
5. Розвиток міжнародної торгівлі: цивілізаційний аспект.
6. Секторальні пріоритети розвитку внутрішнього ринку України.
7. Стале економічне зростання на засадах інноваційного розвитку.
8. Стратегічні орієнтири сфери товарного обігу й торгівлі.
9. Трансформація системи регулювання економіки в умовах глобальної конкуренції.

Робочі мови конференції-українська, російська, англійська.

Підписатися на RSS - глобалізація