IV Всеукраїнська заочна наукова конференція "Актуальні питання сучасної економіки"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Організатори:
Міністерство аграрної політики і продовольства України
Уманський національний університет садівництва
Факультет економіки і підприємництва
ВПЦ "Візаві"

Тематичні напрямки:.
1. Фінансові аспекти розвитку економіки.
2. Актуальні питання становлення бухгалтерського обліку в Україні.
3. Соціально-економічні проблеми вітчизняних підприємств.
4. Місце та роль маркетингу в економічній діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності.
5. Основні проблеми розвитку управління підприємством.
6. Інформаційні технології, як рушійна сила сучасної економіки.
7. Вплив глобалізаційних процесів в світі на економіку України.
8. Формування громадянського суспільства в сучасних умовах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Останній день подання матеріалів: 18 листопада 2012 року

Умови участі:
На електронну адресу оргкомітету необхідно надіслати
- тези та статті;
- окремим файлом дані про авторів: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв'язку;
- відскановану квитанцію про оплату друку тез та статті до колективної монографії, а також організаційний внесок.

Організаційний внесок: 30 грн., вартість 1 сторінки тез - 20 грн.

Оплата участі:
Кошти за друк тез та статей у колективній монографії, а також організаційний внесок слід
надсилати поштовим переказом за адресою: 20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1, Уманський національний університет садівництва, кафедра фінансів і кредиту, Оргкомітет конференції (Мальований М.І.). Призначення платежу: За участь в
конференції "Актуальні питання сучасної економіки". finansi_kredit@mail.ru

Вимоги до оформлення матеріалів:
Оформлення тез доповідей:
- матеріали надсилаються українською мовою обсягом 3-5 сторінок, формату А4 (відстань між рядками - 1,5, основний текст гарнітура - Times New Roman Cyr, кегль - 14, поля: ліворуч - 3 см, угорі та внизу - 2 см, праворуч - 1 см, абзац - 1,5 см) та подані у текстовому редакторі Microsoft Word;
- зверху посередині сторінки - назва роботи;
- через інтервал, посередині під назвою - ім'я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання;
- нижче назва навчального закладу;
- через інтервал подається основний матеріал.

Оформлення статей:
Статтю необхідно оформити відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії
України від 15. 01. 2003 р. № 7 - 05/1:- стаття повинна бути побудована в логічній
послідовності, насичена фактичним матеріалом і мати такі складові: вступ (актуальність, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей статті), методику досліджень, висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку, список використаних джерел;
- стаття готується українською мовою обсягом 8-20
повних сторінок;
- файл статті повинен бути набраний і повністю сформатований у редакторі Microsoft Word, назва файлу повинна містити прізвище автора або авторів
(наприклад, Іванов. doc);
- до статті додаються дані про авторів П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв'язку.

Оформлення тексту статті:
1.Всі текстові матеріали набираються однією гарнітурою Times New Roman Cyr, розмір шрифту 14 пунктів, відстань між рядками - 1,5.
2.Параметри сторінки: розмір стандартний А4, розташування книжне, верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30, правий - 10 мм. файл зі статтею подається без нумерації сторінок.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Організація
Посада
Вчене звання
Наукова ступінь
Адреса (з індексом)
Телефони (моб., дом., служб.)
E-mail
Назва доповіді