ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення конференції: 15-16 вересня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 16 травня 2011 р.

Організатори: Національний університет "Львівська політехніка", кафедра теоретичної та прикладної економіки; Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України; Львівська обласна державна адміністрація; Економічний університет ім. К. Адамецького, Катовіце (РП); Сілезька вища школа ринкового управління та іноземних мов, Катовіце (РП); Український вільний університет, Мюнхен (ФРН).

Робочі напрямки:

  1. формування та реалізація конкурентної політики в сучасних умовах;
  2. механізми підвищення конкурентоспроможності національних підприємств;
  3. вітчизняний та зарубіжний досвід управління у сфері конкуренції;
  4. реформування ринків, що перебувають у стані природної монополії;
  5. законодавчо-нормативні аспекти регулювання економічної конкуренції;
  6. економічна безпека підприємства у системі економічної конкуренції.

Робочі мови: українська, англійська, польська.

Після завершення конференції статті будуть опубліковані у науковому виданні "Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку", що входить у перелік затверджених ВАК України.

Організаційний внесок:
- 100 грн. – дистанційна участь (включає лише публікацію тез доповідей та пересилання збірника тез автору);
- 250 грн. – безпосередня участь у конференції та опублікування тез;
- 55 € – участь у конференції та опублікування тез для іноземних учасників;
- 25 грн. – вартість однієї сторінки публікації у фаховому виданні.

Кошти перерахувати на рахунок Громадської організації "Розвиток громади":
ЄДРПОУ 35854452
р/р 26006600369201
у Львівській обласній філії
АКБ "Укрсоцбанк" м. Львова
МФО 325019

У призначенні платежу вказати "За участь в конференції" та прізвище учасника.

Оригінал платіжного доручення необхідно пред'явити при реєстрації.
Організаційні внески буде використано на часткове покриття витрат, пов'язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, публікацією матеріалів, виданням фахової літератури та проведенням культурної програми.
Запрошення з програмою конференції надсилатимуться лише тим особам і організаціям, від яких до 16 травня 2011 р. будуть отримані грошові внески.

Умови участі: надіслати на електронну скриньку оргкомітету заявку на участь, тези доповідей, підготовлені однією з робочих мов конференції, та документи про оплату оргвнеску.

Контактні особи:
Гнатів Олександра Ярославівна – з організаційних питань (32) 258-25-39;
Малиновський Юрій Володимирович – з питань поселення +38 067 712-91-32;
Скребець Ірина Володимирівна – з питань опублікування тез та статей +38 067 277-39-69.

Вимоги до оформлення і подання тез:

- тези доповіді обсягом 1-2 повні сторінки формату А4 слід підготувати в редакторі WORD for WINDOWS. Гарнітура Times New Roman Cyr, розмір шрифту – 12, інтервал – 1, абзацний відступ – 5 мм. Поля: ліве – 18 мм, праве – 25 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 27 мм.

- структура тез: прізвище та ініціали автора і співавторів (не більше 3) – справа великими літерами. Нижче – назва установи. Через два інтервали – назва тез великими літерами (по центру, напівжирним); через два інтервали – текст, перелік літератури не обов’язковий.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.

Під час роботи конференції автори можуть подати оргкомітету роздруковані тексти статей в двох примірниках обсягом 6-8 сторінок формату А4 підготовлених в редакторі WORD for WINDOWS: гарнітура Times New Roman Cyr, Основний текст: шрифт 11, інтервал 1,1, відступи: зовнішнє - 2,5 см, внутрішнє - 2,3 см, зверху - 2,5 см, знизу - 3,5 см. Поля дзеркальні. Колонтитули: зверху 1,6 см, знизу - 3,2 см. Номери сторінок не проставляються.

У першому рядку зліва вказується УДК (напівжирний шрифт). Наступний рядок – ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний), справа. Наступний рядок – місце праці авторів (справа). Далі назва статті великими літерами (шрифт 14, напівжирний) по центру. Назва статті подається як українською так і англійською мовою. Наступний рядок – прізвища та ініціали авторів (курсив, зліва, починаючи зі знаку ) та рік написання). Через рядок - анотація українською та англійською мовами (не більше 60 слів, додатковий відступ 1см). Під кожною з анотацій – ключові слова відповідно українською та англійською мовами. Через рядок - основний текст статті. (див. Приклад оформлення).

Заголовки таблиць розміщують по центру (шрифт 11 напівжирний), а нумерація праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифта для набору текстів у таблиці - 10.

Формули нумерують в круглих дужках праворуч тексту.

Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах TIFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 10 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word повинні бути згруповані як один об’єкт. Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово "Література" не ставиться). У тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела.
Структура статей повинна відповідати Постанові ВАК від 15.01.2003р. №7-05/1, а саме повинна містити частини: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальших досліджень.
На першій сторінці статті повинні бути підписи автора (авторів) і керівника підрозділу чи наукового керівника. Крім того, необхідно подати дві рецензії (внутрішню і зовнішню), завірені належним чином. Авторам з інших ВНЗ необхідно подавати лист-прохання керівника організації про опублікування статті на ім’я проректора з наукової роботи д.х.н., професора Піха З.Г., витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про розгляд публікації і її рекомендацію до друку та довідку про автора.