Міжнародноа наукова конференція "Краєзнавство і учитель-2009"

Галузь: 

Місце події: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЦЕНТР
Шановні колеги!
ПОВІДОМЛЯЄМО ПРО ПРОВЕДЕННЯ Міжнародної наукової конференції
"Краєзнавство і учитель-2009"
Конференція відбудеться 27 лютого 2009 р.
Місце проведення конференції: Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 29,
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, історичний факультет.
На конференції передбачається робота 7 секцій:
♦ Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії в регіональних дослідженнях
♦ Історія та народознавство Слобожанщини
♦ Історіографія та джерелознавство історичного краєзнавства
♦ Географічне краєзнавство і туризм
♦ Історія краєзнавчого руху
♦ Краєзнавче музейництво: історія, сучасність, перспективи
♦ Краєзнавча робота в школі та вузі: традиційні та новітні технології
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ НАГОЛОШУЄ
♦ До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, співробітники краєзнавчих музеїв, архівісти та краєзнавці-аматори. Програмою конференції передбачено урочисте відкриття конференції, проведення пленарного засідання, перерва на каву та робота в секціях.
♦ До початку роботи конференції доповіді її учасників, оформлені у вигляді статей, будуть опубліковані у збірнику наукових праць "Історія та географія", включеному до переліку фахових наукових видань ВАК України.
♦ Вартість публікації однієї сторінки - 15 гривень. Загальну суму, яка необхідна для публікації Вашої статті надсилайте не пізніше 10 січня 2009 року поштовим переказом за адресою: Україна, 61046, м. Харків, вул. Пожарського, 14, кв. 29, Трубчанінову Миколі Анатолійовичу.
♦ Статтю необхідно надати до Оргкомітету конференції не пізніше 10 січня 2008 року.
♦ Робочі мови конференції - українська та російська.
♦ Вашу доповідь та заявку на участь у конференції (форма на звороті аркуша) надсилайте за адресою: Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, деканат історичного факультету (каб. 305).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
♦ Стаття подається до Оргкомітету конференції в одному роздрукованому примірнику і на дискеті 3.5 дюйма у форматі Microsoft Word 6.0/2000 або *.rtf. Ім'я файлу повинно відповідати прізвищу автора.
♦ Згідно з вимогами ВАК України стаття повинна містити такі обов'язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень (історіографія проблеми), в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
♦ Обсяг статті - 3-6 сторінок тексту формату А4.
♦ Мова статті - українська.
♦ Текст статті повинен бути набраний через 1,5 інтервалу, шрифт Times New Roman Суг, кегль 14; поля: верхнє, нижнє, ліве - 25 мм, праве - 15 мм (30 рядків по 60 - 64 символи).
♦ Перед назвою статті необхідно подати короткі відомості про її автора (прізвище, ім'я та по-батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, вчене звання, адреса, телефон).
♦ Назва доповіді друкується великими літерами через три інтервали від відомостей про автора, після назви через три інтервали друкується текст.
♦ Посилання в тексті доповіді слід зазначати порядковим номером за переліком у списку використаних джерел та літератури, виділеним двома квадратними дужками, через крапку необхідно вказати номер сторінки на яку дано посилання.
♦ Список використаних джерел та літератури подається в кінці статті у порядку згадування в тексті й оформляється відповідно до вимог ВАК України.
♦ Після тексту статті та списку джерел і літератури необхідно помістити коротку анотацію українською мовою, що буде надрукована в «Програмі та анотації доповідей конференції», яка буде надана кожному учаснику конференції безкоштовно.
♦ Матеріали, виконані з порушенням викладених вимог, розглядатися Оргкомітетом не будуть.
♦ До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.
Додаткову інформацію щодо оформлення статті та умов участі в конференції Ви зможете отримати за телефоном:(057) 700-48-01.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon conf-95.doc38 КБ