IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.
IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Тематичні напрямки конференції:

1 ІНФОРМАТИКА
Секція 1.Системи штучного інтелекту

1. Теоретичні проблеми штучного інтелекту.
2. Інтелектуальні інформаційні системи.
3. Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій.
4. Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту.
5. Експертні та багатоагентні системи.
6. Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів.

Секція 2. Моделювання процесів мислення та навчання
1. Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту
2. Моделювання інтелектуальної діяльності людини
3. Комп’ютерна лінгвістика
4. Видобування даних та знань з текстів
5. Алгоритми навчання
6. Когнитівні процеси та їх застосування

Секція 3.Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем
1. Технології штучного інтелекту
2. Програмна інженерія
3. Комп’ютерні технології підтримки прийняття рішень
4. Інтелектуальний аналіз даних
5. Точні та наближені методи прикладних задач
6. Системи, що навчаються

Секція 4. Сучасні технології промислової розробки програмного забезпечення
1. Сучасні технології проектування, розробки та тестування програмного забезпечення
2. Колективна розробка програмного забезпечення
3. Інформаційні технології в навчальному процесі
4. Інструментальні засоби проектування прикладних систем
5. Технології дистанційного навчання
6. Адаптивне навчання
7. Мультиагентні та адаптивні системи
8. Бази даних та знань
9. Розробка програмного забезпечення вирішення прикладних задач

Секція 5. Когнітивна графіка цифрового кіберпростору
1. Тривимірна комп’ютерна графіка
2. Комп’ютерна обробка зображень
3. Розпізнавання графічних образів
4. Мови моделювання віртуальної, розширеної, змішаної реальності (Virtual/Augmented/Mixed Reality).
5. Візуалізація об’єктів у науковій та технічній документації
6. Графічне моделювання бізнес-процесів та методи графічного дизайну
7. Синтез фото реалістичних світів, віртуальних персонажів та технології кінематографічної індустрії

Секція 6. Сучасні системи управління
1. Аналіз та розробка систем управління технологічними процесами
2. Системи технічної діагностики
3. Технічні засоби систем управління
4. Мікропроцесорні засоби
5. Системи промислової автоматизації
6. Ідентифікація об’єктів управління

Секція 7. Аналіз і моделювання систем
1. Системний аналіз технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших систем
2. Математичне моделювання
3. Імітаційне моделювання
4. Алгоритми прийняття рішень в системах управління підприємством

2 ЕКОНОМІКА
Секція 1.Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку економіки в Україні
Секція 2.Формування національної моделі зовнішньоекономічних зв’язків та її інформаційне забезпечення
Секція 3.Моделювання соціально-економічних процесів та інформаційні технології в економіці

1. Моделювання в управлінні складними виробничо-економічними системами
2. Використання методів оптимізації в економіці
3. Прогнозування тенденції розвитку підприємств
4. Прогнозування соціально-економічних показників попиту та пропозиції
5. Динамічне моделювання в управлінні економічним потенціалом
6. Проектування інтегрованих логістичних систем та їх адаптація на рівні підприємства
7. Інтелектуальні методи аналізу економічної інформації
8. Використання пакетів прикладних програм в моделюванні

3 ФІЛОСОФІЯ
Секція 1.Межі соціальної відповідальності в сучасному світі

1. Соціальні колізії в сучасному суспільстві та їх філософські інтерпретації
2. Перспективи та можливі засади сучасної етики
3. Проблема конструювання ідентичності в модерному суспільстві
4. Екологізм як світоглядна парадигма в сучасному світі

Секція 2.Історія релігій світу

1. Роль релігії в утвердженні громадянського суспільства
2. Багатоконфесійність українського суспільства: проблема толерантності та релігійного плюралізму
3. Соціально-значуща діяльність церков і релігійних організацій: досвід і проблеми
4. Освіта і духовність: проблеми розвитку
5. Особливості та шляхи удосконалення державно-церковних відносин в Україні

4 ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ – СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ

1. Здоровий спосіб життя як вимога адекватної соціалізації у сучасному суспільстві
2. Фізичне виховання – здоров’я студентів
3. Соціальні проблеми різних категорій населення
4. Психологічні аспекти здоров’я людини

5 PRIORITIES OF INFORMATION SOCIETY (англомовний напрям).
Пріоритетні напрями формування інформаційного суспільства
6 РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Студентське самоврядування в контексті Болонського процесу : проблеми та перспективи розвитку.
2. Студентське самоврядування на сучасному етапі розвитку – реалії та дійсність.
3. Соціально - побутові проблеми студента: шляхи їх розв’язання.
4. Імплетація положень Болонського процесу : погляд студента.
5. Участь студентів в ліцензуванні та акредитації-як формі громадського контролю.
6. Студент у законодавчому просторі вищої освіти.
7. Пошук конструктивного діалогу між адміністрацією ВНЗ та Студентською радою.

Конференція проводиться в м. Донецьку на базі Державного університету інформатики і штучного інтелекту.
Подані доповіді пройдуть рецензування, після чого буде складено остаточну програму конференції.
За матеріалами роботи конференції буде видано збірник матеріалів конференції, до якого увійдуть кращі доповіді.
Сайт конференції: http://suiai.dn.ua/app/handler.news/action.index/task.news/id.63/lang.ua