Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
запрошує взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції
“Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність”
(13-14 жовтня 2008 року),
приуроченої до 15-ї річниці відродження
філософсько-теологічного факультету

ОРІЄНТОВНА ПРОБЛЕМАТИКА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ:
1. Філософія духу, душі, духовності в історико-філософській ретроспективі.
2. Діалектика раціонально-ірраціональної зумовленості природи духовності.
3. Проблема духовної цінності ratio в контексті сучасної теологічної думки.
4. Духовність у дзеркалі теоретичного релігієзнавства та релігійної філософії.
5. Ноетичні, етичні, естетичні та сакрально-містичні ціннісні потенції знання.
6. Культурологічні виміри взаємозумовленості раціональності й духовності.
7. Раціональність і духовність у предметному полі сучасної соціології науки.

“Круглий стіл”:
Розум і віра: внутрішні межі наукового та позанаукового знання

Оргкомітет просить надсилати електронною поштою humanites@ukr.net матеріали:
1) Тези (до 10.000 знаків з пропусками); доповіді (до 15.000 знаків); статті (20.000 знаків). Стаття має містити УДК і коротку анотацію українською та англійською мовами.
2) Заявку, де вказати прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посаду, службову та домашню адреси, телефони, E-mail, а також форму участі (доповідь на пленарному засіданні, виступ на відповідній секції чи “круглому столі”).

Підготовлені за тематикою конференції статті, що відповідають вимогам ВАК України, друкуватимуться в міру формування чергового “Наукового вісника Чернівецького університету” (серія “Філософія”). Крайній термін подачі статей – 15 липня 2008 року.
Тексти доповідей і тези виступів, які так само планується видати окремою книгою до початку роботи конференції, прийматимуться до 15 вересня 2008 року.
Після отримання Вами повідомлення про включення до програми конференції просимо не пізніше 1 жовтня 2008 р. підтвердити свою участь і потребу в помешканні, а також надіслати поштовим переказом на ім’я С.Мудрої кошти за публікацію з розрахунку 5 грн. за 1.000 знаків. Організаційний внесок учасника в розмірі 50 грн. сплачується під час реєстрації.

Адреса оргкомітету конференції:
Філософсько-теологічний факультет
Чернівецький національний університет
вул. Коцюбинського, 2
м. Чернівці
Україна
58012
Контактні телефони:
8 (0372) 58-48-78 (кафедра філософії).
8 (0372) 51-76-89; 80673728541 – зав. каф., проф. Марчук Михайло Георгійович.
8 (03722) 6-21-35; 80664640174; 80933401083 – асп. Мудра Світлана Іванівна.

ОРГКОМІТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
приглашает принять участие в работе Международной научной конференции
“ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ”
(13-14 октября 2008 года),
приуроченной к 15-й годовщине возрождения
философско-теологического факультета

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ:
1. Философия духа, души, духовности в историко-философской ретроспективе.
2. Диалектика рационально-иррациональной обусловленности природы духовности.
3. Проблема духовной ценности ratio в контексте современной теологической мысли.
4. Духовность в зеркале теоретического религиоведения и религиозной философии.
5. Ноэтические, этические, эстетические и сакрально-мистические потенции знания.
6. Культурологические измерения взаимообусловленности рациональности и духовности.
7. Рациональность и духовность в предметном поле современной социологии науки.

“Круглый стол”:
Разум и вера: внутренние границы научного и вненаучного знания.

Оргкомитет просит присылать по электронной почте humanites@ukr.net материалы:
1). Тезисы (до 10.000 знаков с пробелами); доклады (до 15.000 знаков); статьи (20.000 знаков). Статья должна содержать УДК и краткую аннотацию на английском языке.
2). Заявку, в которой указать фамилию, имя, отчество, научную степень, ученое звание, место работы, должность, служебный и домашний адрес, телефоны, E-mail, а также форму участия (доклад на пленарном заседании, выступление на соответствующей секции или “круглом столе”).

Подготовленные по тематике конференции статьи, которые отвечают требованиям ВАК Украины, будут печататься по мере формирования очередного “Научного вестника Черновицкого университета” (серия “Философия”). Крайний срок подачи статей – 15 июля 2008 года.
Тексты докладов и тезисы выступлений, которые также планируется издать отдельной книгой к началу работы конференции, будут приниматься до 15 сентября 2008 года.
После получения Вами сообщения о включении в программу конференции просим не позднее 1 октября 2008 г. подтвердить свое участие и потребность в гостинице, а также переслать почтовым переводом на имя С.Мудрой деньги за публикацию из расчета 5 грн. за 1.000 знаков. Организационный взнос участника в размере 50 грн. оплачивается во время регистрации.

Адрес оргкомитета конференции:
Философско-теологический факультет
Черновицкий национальный университет
ул. Коцюбинского, 2
г. Черновцы
Украина
58012
Контактные телефоны:
8 (0372) 58-48-78 (кафедра философии).
8 (0372) 51-76-89; 80673728541 – зав. каф., проф. Марчук Михаил Георгиевич.
8 (03722) 6-21-35; 80664640174; 80933401083 – асп. Мудрая Светлана Ивановна.

ОРГКОМИТЕТ

INFORMATION PAPER

Chernivtsi Juriy Fedkovych National University
Invites to take part in the international scientific conference
PHILOSOPHY OF HUMANITY:
RATIONALITY AND SPRIRITUALITY
(13-14 October 2008)
Dedicated to the 15th Anniversary
of Philosophy and Theology faculty revival

PROBLEMS TO BE DISCUSSED AT THE WORKSHOPS:
1. Philosophy of spirit, soul, spirituality in historical and philosophical retrospective.
2. The dialectics of rational and irrational condition of source of spirituality.
3. The problem of spiritual value of ratio in terms of contemporary theologian thought.
4. The spirituality in the mirror of theoretical religion study and religious philosophy.
5. The noethical, ethical, aesthetical, sacral and mystical valuable potentials of knowledge.
6. The cultural measures of interactions between rationality and spirituality.
7. The rationality and spirituality as the research object of contemporary social science.

“Round Table” (discussion):
The reason and faith: internal boundaries of scientific and beyond scientific knowledge.

The organizational committee asks to send them all articles by e-mail: humanites@ukr.net
1). Thesis – up to 10000 signs, report – up to 1500 signs, article – about 20000 signs.
All materials must include a short annotation.
2). Application, which should contain the following information: family name, first name, occupation, position, work and home address, telephones, e-mail, the form of participation (a report at the plenary or sectional sitting, participation in the work of the “Round Table”, publication only).

It is planned to publish the materials (the thesis and the texts of the reports) and a selection of scientific works. The deadline of sending the articles is July 15, 2008, and the thesis and texts of reports is September 15, 2008.
Please confirm your participation in the conference by October 1, 2008, on receipt of the invitation to report at the conference, and your need in accommodation. It is also necessary to send us transfer of payment for printed materials (5 hrv per 1000 word units) and the registration fee (50 hrv) to Svitlana Mudra, the secretary.

Address of the organizational committee of the conference:
Department of philosophy
national university
Cotsubinskogo street, 2
Chernivtsi
Ukraine
58012
Contact telephones:
(0372) 58-48-78 (Department of philosophy).
(0372) 51-76-89; 80508063549 – Ph.D., Marchuk Mihaylo Georgievich.
(03722) 6-21-35; 80664640174 – postgraduate, Mudra Svitlana Ivanivna.

ORGANIZATIONAL COMMITTEE