Заячук Д. М. Нанотехнології і наноструктури Навчальний посібник.

[b]Заячук Д. М.[/b]
Нанотехнології і наноструктури
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 580 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
[i]ISBN: 978-966-553-773-1[/i]

Викладено основи сучасних технологій вирощування тонких плівок, квантово-розмірних шарів, квантових ниток, квантових точок, фулеренів і вуглецевих нанотрубок, принципи епітаксії і основні режими гетероепітаксійного росту, можливості використання процесів самоорганізації для формування систем квантових ниток і квантових точок. Розглянуто основні фізичні властивості дво-, одно- і нульвимірних квантових напівпровідникових і вуглецевих структур, питання розмірного квантування і умови спостереження квантово-розмірних явищ, особливості функції густини станів у системах різної вимірності, кінетичні та оптичні характеристики низькорозмірних систем, фізичні явища, які спричиняє зниження вимірності системи – квантовий ефект Холла, квантування провідності балістичних 2D-контактів і вуглецевих нанотрубок, кулонівську блокаду й одноелектронні процеси у резонансо-тунельних структурах, від’ємний диференційний опір надґраток тощо.
Для студентів технічних та фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути рекомендований аспірантам і науковим працівникам, що займаються фундаментальними і прикладними дослідженнями в галузі фізики, техніки і технології квантово-розмірних структур.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Мікро- та наноелектроніка».

[b]Зміст[/b]

Передмова.
Вступ.
Розділ І. Нанотехнології.
Глава 1. Технологічні методи вирощування тонких плівок і квантово-розмірних шарів.
Глава 2. Технологічні методи одержання квантових ниток.
Глава 3. Технологічні методи одержання квантових точок.
Розділ ІІ. Квантово-розмірні структури та їхні властивості.
Глава 4. Потенціальна яма і потенціальний бар’єр.
Глава 5. Вимірність системи і густина станів вільних електронів.
Глава 6. Енергетичний спектр електронів у сильному магнітному полі. Рівні Ландау.
Глава 7. Двовимірні структури.
Глава 8. Фізичні властивості систем з двовимірними електронами.
Глава 9. Одновимірні структури.
Глава 10. Нульвимірні структури.
Розділ ІІІ. Напівпровідникові надґратки.
Глава 11. Класифікація надґраток.
Глава 12. Енергетичний спектр надґраток.
Глава 13. Фізичні властивості надґраток.
Розділ IV. Структури на основі вуглецю.
Глава 14. Деякі вступні відомості про вуглець і його структури.
Глава 15. Фулерени.
Глава 16. Вуглецеві нанотрубки.
Список літератури.
Предметний покажчик.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: 

Fields: