Міжнародна науково-практична конференція з соціології "

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Метою конференції є соціологічне – за одночасного залучення інших суспільствознавчих дисциплін – осмислення траєкторії українського соціуму впродовж останніх 100 років у контексті конфліктної динаміки світ-системи та оцінка не лише можливості прагматичної політики модернізації / розвитку, але й модерну як такого.

Напрямки роботи конференції:

Секція 1. Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-система у 20-ому столітті

Науковий керівник: д.соц.н., професор Кутуєв П.В.

Секретар: к.соц н., доцент Майструк Н.О.

Україна в контексті модерної світ-системи: між периферією та напівпериферією
Націоналізм, його трансформації на національна держава.
Від ленінізму до постленінізму: історична соціологія трансформацій українського соціуму.
Соціологічна теорія численних модернів та практичні перспективи розвитку / модернізації України.
Трансформація цінностей: від модерну до постмодерну?
Від Майдану до війни: сьогоденна Україна у порівняльно-історичній перспективі.
Соціальна мобільність у 20-ому столітті: локальні, регіональні та світ-системні виміри
Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: fspkonf14@yandex.ru

Секція 2. Динаміка політичних інституції у 20-ому столітті: Україна і світ

Науковий керівник: к.соц.н., доц. Єнін М.Н.

Секретар: к.філос н. Радей А.С.

Держава, що сприяє розвитку, та її перспективи в Україні.
Лібералізм та ленінізм як політичні форми суспільств 20-го століття: імплікації для сьогодення.
Глобальна гегемонія неолібералізму та її перспективи.
Інституції глобальної гегемонії та їхня трансформація: з Заходу на Схід?
Політична дія та політична культура в сучасній Україні.
Політика централізації та децентралізації в 20-ому столітті: світовий досвід та українські реалії.
Релігія, публічна сфера та модерн.
Перспективи лівої політики в Україні та світі.
Праворадикальні партії: вчора, сьогодні, завтра.
Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: fspkonf14@yandex.ru

Секція 3. Історична порівняльно-історична соціологія соціальної держави: від соціальної політики до соціальної роботи

Науковий керівник: .к.психол. н., доц. Л.В.Романюк

Секретар: ст. викладач Мігалуш А.О.

Еволюція держави загального добробуту у 20-ому столітті: світові практики, українські перспективи.
Військовий конфлікт на території України як джерело соціальних проблем: роль соціальної роботи.
Волонтерський рух в за умов військового конфлікту.
Соціальна іммобільність, бідність та андерклас: концептуалізації та практичні підходи.
Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: fspkonf14@yandex.ru

Секція 4. Еволюція управління в 20-ому столітті: війни, модернізація та становлення державного Левіафану

Науковий керівник: к.філос.н., доц. Мельниченко А.А.

Секретар: викладач Божок О.І.

Еволюція теорій управління в 20-ому столітті та їхні імплікації для практики.
Від інновацій до модернізації: проблеми взаємодії.
Соціальний інжінірінг як інструмент сталого розвитку.
Електронне врядування в контексті good governance.
Управлінські імперативи забезпечення сталого розвитку суспільства.
Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: fspkonf14@yandex.ru

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Для участі в конференції потрібно до 13 листопада 2014 року надіслати:

1. Тези, обсягом 2 сторінки, формат А4 з полями праворуч, знизу, зверху та ліворуч – 2 см. Шрифт Arial, кегль 12, інтервал – 1,5. Назва доповіді друкується великими літерами по центру.

Обов’язковою є наявність електронного варіанту тез в форматі файлів MS Word: doc або rtf, який надсилається на електронну адресу Вашої секції.

Назва файлу тез та заяви повинні носити прізвище учасника, наприклад: Іванов_тези.doc, Іванов_зава.doc

Розташування на сторінці. У правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора і місто, яке він представляє (для гостей з інших країн – назва країни) – виділяється курсивом. Нижче вказується електронна пошта автора. Через рядок – назва доповіді (жирним шрифтом). У наступному - друкується текст тез.

Приклад

2. Заявку на участь, в якій має бути вказано:

Прізвище, ім’я та по-батькові учасника.
Секція, в якій планується виступ.
Назва організації (ВУЗу) та її адреса.
Посада, науковий ступінь (якщо є).
Домашня адреса (з поштовим індексом).
Контактний телефон.
Контактний e-mail.
Потреба в поселенні (дата приїзду та від’їзду; приблизний час прибуття – ранок, день, вечір).
Повідомити, чи потрібні для виступу додаткові технічні засоби.
3. Рекомендаційний лист від наукового керівника (для студентів).

Тези, які не відповідатимуть вказаним вимогам, прийматися до розгляду не будуть.

Оргкомітет залишає за собою право відбору тез у відповідності до тематики конференції та вимог оформлення матеріалів. За зміст тез несе відповідальність автор. Тези будуть опубліковані в збірці лише за наявності оплати організаційного внеску.

Оргвнесок. Розмір оргвнеску для участі в конференції складає: для студентів НТУУ «КПІ» 100 грн., для усіх інших учасників– 150 грн.

УВАГА! ОРГВНЕСОК СПЛАЧУЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПРОШЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЮ! ( В запрошенні будуть вказані реквізити щодо прерахування організаційного внеску та строки оплати)

Після отримання запрошення потрібно перерахувати оргвнесок протягом трьох банківських днів. Учасники конференції з інших країн мають можливість сплатити оргвнесок при реєстрації на конференції, поштовим переказом (адреса буде вказана в листі-запрошенні).

Оргвнесок включає в себе вартість програмних матеріалів, видання збірки тез конференції, участь в усіх заходах, які будуть проходити в рамках конференції.

Після сплати оргвнеску рекомендуємо надіслати на електронну пошту вашої секції фотокопію квитанції.

Проїзд, проживання та харчування здійснюється учасниками конференції за власний рахунок!

Учасники, які не змогли приїхати на конференцію, але здійснили оплату оргвнеску, можуть отримати збірку тез поштою. Вартість відправки однієї збірки тез по Україні – 25 грн.; в країни СНД – 80 грн. (вартість поштових послуг, витратних матеріалів).

Увага! Оргкомітет забезпечує проживання учасників у гуртожитку лише у випадку, коли потреба в поселенні була зазначена в заяві. (Наприклад, приїзд 27 листопада – ранок, виїзд 28 листопада - вечір). Орієнтовна вартість проживання -200 грн. за одну добу.

НАУКОВІ СТАТТІ

Учасники конференції можуть надіслати наукові статті, які після анонімного рецензування можуть бути опубліковані у фаховій збірці наукових праць з соціології «Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право», після проведення конференції.

Вимоги до оформлення статей дивіться на сайті кафедри соціології: http://www.sociology.kpi.ua/requirements-for-articles. Вимоги також можна отримати за запитом на адресу: visnyk_socio@ukr.net

До статті необхідно подати заяву, в якій обов’язково вказати:

Прізвище, ім’я та по-батькові.
Назва організації (ВУЗу) та її адреса.
Посада, науковий ступінь (якщо є).
Домашня адреса (з поштовим індексом).
Контактний телефон.
Контактний e-mail.
Тексти статей надсилати на адресу: visnyk_socio@ukr.net

З питань щодо публікації наукових статей звертайтесь за телефоном: +38-050-384-29-40 Герчанівський Дмитро

Адреса редакції наукових статей:03056, Київ, проспект Перемоги 37, корпус 7, к . 506. Тел. (044) 454 94 03

ОплаТа за публІкацію наукових статей - тільки після отримання підтвердЖення, що ваша стаття включена до «вісника»!

Детальну інформацію з питань конференції можна отримати: 03056 м. Київ, пр. Перемоги 37, корп.7, к. 506

Контактні телефони оргкомітету: Казьмірова Оксана +38-097-841-16-27

Герчанівський Дмитро +38-050-384-29-40

E-mail для організаційних питань: fspkonf14@yandex.ru

З питань проживання звертайтесь за тел.: Северинчик Олексій +38-067- 297-96-79

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ

Додаток

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Редакція розглядатиме лише матеріали, зміст яких оформлений відповідно до Постанови ВАК України № 7-06/1 від 15 січня 2003 р.

Обсяг статей (разом із малюнками й таблицями) не повинен перевищувати 0,5 др. арк. (12 стор.).

Текст статей необхідно подавати на дискетах, сформованих у Word 6.0 або Word 7.0 (основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5). Текст статті подається роздрукованим у двох примірниках. Другий примірник підписується автором (авторами) статті.

Формат аркушів А4 (210x297 мм).

Відступи: зліва -3,0 см, справа - 3,0 см, зверху -3,0 см, знизу -3,0 см.

У першому рядку зліва вказується УДК;

наступний рядок - назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний) по центру;
наступний рядок - ініціали і прізвище автора і співавторів (розмір шрифту 12, жирний) по центру;
наступний рядок - вчений ступінь, вчене звання, посада автора (розмір шрифту 12, курсив) по центру;
наступний рядок - назва навчального закладу (розмір шрифту 12, курсив) по центру;
через рядок - основний текст статті. Розмір абзацу - 1,25 см.
В кінці статті через рядок подається список літератури, в якому необхідно вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань - вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал.

На окремому аркуші (файлі) подаються:

анотації, підготовлені українською, російською та англійською мовами
обсягом до 400 знаків;
перелік ключових слів (до 5).
Таблиці та малюнки подаються на окремих аркушах (файлах). Заголовки таблиць розміщують по центру (розмір шрифту 14, жирний), а нумерація праворуч таблиці. Розмір шрифту для набору текстів таблиці 12. Підписи під малюнками розміщують по центру (розмір шрифту 14). Місце таблиць та малюнків вказують на полях надрукованого тексту.