Пелещишин А. М. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів

Навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Пасічника. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. (Серія “Консолідована інформація”. Випуск 4). 248 с. Формат 145 х 200 мм. Тверда оправа.
Ціна:47,00грн.

Розглянуто питання забезпечення ефективності функціонування сайтів на тривалу перспективу, стійкості до зовнішніх впливів та змін у глобальному середовищі. Подано сучасну модель глобальної системи WWW, наведено механізми та процес формування позиції сайта у глобальній системі WWW та його аудиторії. Запропоновано методи їхнього поліпшення за допомогою зміни тематики сайтів, організації ефективної їх взаємодії, керованих спільнот користувачів. Подано довідковий матеріал щодо XML.
Для студентів ВНЗ, які вивчають сучасні технології створення програмного забезпечення та розроблення веб-сайтів, а також такі дисципліни, як “Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів”, “Проектування Веб-систем”, “Інформаційні технології відкритих систем”, “Інформаційні технології комп’ютерних мереж”, “Проектування розподілених інформаційних систем” тощо.

Зміст

Розділ 1. Сучасні технології формування глобального інформаційного середовища.

Fields: 

Keywords: 

Mendeley безкоштовний засіб роботи з джерелами та академічна соціальна мережа

Розділ: 

знайшов цікавий ресурс http://www.mendeley.com/

Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research.

Mendeley безкоштовний засіб роботи з джерелами та академічна соціальна мережа що може допомогти огранізувати власне дослідження, спілкуватися з іншими науковцями онлайн, мати доступ до найновіших дослідних робіт.

кол-во и характер написанных учебных пособий для получения доцента

Розділ: 

Доброго времени суток.

Подскажите, пожалуйста, сколько учебников нужно написать после защиты кандидатской диссертации для получения звания доцента?
Нужно писать самому или можно в соавторстве?

Заранее спасибо за ответы.

Географіка

Наукова школа Р.М.Літнаровича

УДК 51-7:519.87
Якимчук А.Й.Побудова і дослідження математичної моделі пункту GPS спостережень методом статистичних випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА – 50. МЕГУ, Рівне, 2010, -112 с.
Науковий керівник Р.М.Літнарович
Монографія представляється за матеріалами досліджень в рамках роботи наукової школи Р.М.Літнаровича.
На основі істинної моделі побудована методом статистичних випробувань Монте Карло спотворена модель, яка зрівноважується методом найменших квадратів з повною оцінкою точності зрівноважених елементів. Апробовані формули і теореми для конструювання моделей. Отримана математична модель пункту GPS спостережень, яка функціонально зв’язує відстані до супут-ників з просторовими координатами X,Y,Z пункту спостере-ження і похибкою годинника приймача.
Апробована формула розрахунку середньої квадратичної похибки зрівноваженої функції з врахуванням коефіцієнтів математичної моделі.
Приводиться теорема, яка дає можливість поширити оцінку точності на математичні моделі множиннної апроксимації будь-якого степеня.
Дається методика подвійного контролю зрівноваженої функції математичної моделі.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

КОЕФІЦІЄНТ ДОБРОБУТУ НАРОДУ ЯК РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Р.М.ЛІТНАРОВИЧ

Запропоновано прийняти концепцію розвитку України:
« Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави».
Для цього необхідно ввести в статистичну звітність офіційний показник забезпечення економічних прав людини як співвідношення найбільших і найменших доходів до загальноприйнятого стандарту життєвого рівня, наприклад, країн
ЄС, якщо Україна прагне досягнути рівня цивілізованих держав Європи.
Ключові слова: коефіцієнт добробуту-національна безпека-модель

It is suggested to accept conception of development of Ukraine:
« A coefficient of welfare of people is national strength of the state security».
For this purpose it is necessary to enter in the statistical accounting the official index of providing of economic human rights as correlation of most and the least profits to the generally accepted standard of standard of life, for example, of countries
ES, if Ukraine aims to attain the level of the civilized states of Europe.

Keywords: a coefficient welfare-national safety- model

© Літнарович Р.М.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ЛІТНАРОВИЧ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ

ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ І БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ В РАМКАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

13. 00. 04 – Теорія та методика професійної освіти

Дисертація на здобуття вченого ступеня
доктора педагогічних наук

Науковий консультант:А.С.Дем’янчук,
доктор педагогічних наук, професор

Рівне, 2009
Актуальність проблеми полягає в необхідності розробки теоретичних і методологічних аспектів проблемного навчання на основі створення наукової школи і дослідження результатів її функціонування.
Мета даної дисертації- встановити рівень наукової школи на рівні докторської дисертації. Адже лише признання науковою спільнотою представлену докторську дисертацію на рівні вченого звання доктора наук

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Виклик на науковий поєдинок

ВИКЛИК НА НАУКОВИЙ ПОЄДИНОК

І , як на рицарських турнірах далекого минулого:

Я, доцент, кандидат технічних наук Літнарович Руслан Миколайович,

діючи добровільно і перебуваючи при
здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючий значення своїх дій, не помиляючись щодо обставин , обумовлених нижче,
викликаю на науковий поєдинок професорів, докторів технічних наук:

1. Костецьку Яромиру Михайлівну.
2. Чернягу Петра Гервазійовича.
3. Борового Олександра Валентиновича.
4. Бурачека Всеволода Германовича.
5. Парнякова Євгена Серафимовича.

Я представляю на розгляд наукової спільноти три створені мною наукові школи, з надією, що мої опоненти представлять свої,
приймуть виклик і не будуть ухилятися
від поєдинку.

Міністерство освіти і науки України
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
ім. академіка С. Дем’янчука

Р.М.Літнарович

НАУКОВА ШКОЛА

Рівне, 2009

Літнарович Руслан Миколайович

УДК 373.62
ББК 74.058

Літнарович Р.М. Наукова школа. МЕГУ, Рівне, 2009, -34 с.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Конструювання і дослідження математичних моделей складних природних та соціальних явищ

Р.М.Літнарович, доцент, кандидат технічних наук

ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАДАХ

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Соціальні діалектизми

Соціальні діалектизми (соціолекти) – слова притаманні певній соціальній групі. В більшості випадків соціолекти різняться лише лексикою (а саме, іменниками, прикмет¬никами, дієсловами і прислівниками).
Дослідження лексики соціолекту [23], дають можливість виокремити всередині соціуму групи людей за певними ознаками – професією, родом діяльності, інтересами, віком тощо. Для визначення професії, віку і територіальної приналежності ми проаналізували лексику обмеженого соціального вжитку.
Професіоналізми — слова, які вживаються для позначення спеціальних понять у сфері тієї чи іншої професії. Наприклад:
у мові моряків (кок, камбуз, кубрик та ін.);
у водіїв (баранка , двірники та ін.);
у футболі (свічка, дев’ятка, аут та ін.);
у галузі шахтарської справи (штрек, терикон, видавати на гора та ін.);
у сфері комп'ютерної технології (курсор, дискет, глосарій, вікно редактора, вінчестер, командний рядок, файл та ін.);
у мовленні мисливців, рибалок (поплавок, підсака, курок, гачок, трофей та ін.);
працівників банківсько-фінансової, торговельної та подібних сфер (зняті каси, підбити, прикинути баланс та ін.);
у музикантів (фанера; розкрутити, сольник);

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Сторінки

Підписатися на Українська Наукова Інтернет-Спільнота RSS