Видавництво Львівської політехніки

Маліновський А. А., Хохулін Б. К. Основи електропостачання

Маліновський А. А., Хохулін Б. К.
Основи електропостачання
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. 324 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
ISBN: 966-553-498-Х

Викладено основні відомості з електричних навантажень, компенсації реактивної потужності, якості електричної енергії, схем і сучасного обладнання та електричних розрахунків електропостачальних систем промислових підприємств, міст, сільського господарства та транспорту, необхідні для підготовки спеціалістів освітнього рівня бакалавр базового напряму 6.0906 “Електротехніка”; книга може бути корисною для студентів напряму 6.0922 “Електромеханіка”, а також спеціалістів відповідного профілю.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом „Електротехніка”.

Зміст

Передмова.
1. Розвиток та сучасний стан електропостачальних систем.
2. Електричні навантаження.
3. Реактивна потужність в електропостачальних системах.
4. Якість електричної енергії в електропостачальних системах.
5. Схеми та обладнання електропостачальних мереж напругою понад 1000 В.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Бобало Ю. Я. та ін. Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів

Бобало Ю. Я. та ін.
Методи і засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів
Монографія / Ю. Я. Бобало, В. Б. Дудикевич, В. М. Максимович, В. О. Хорошко, А. М. Бісик, Р. Т. Смук, Ю. Б. Сторонський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 200 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-791-5

Розглянуто принципи побудови сучасних дозиметричних пристроїв. Наведено оригінальні апаратні і програмні засоби опрацювання вихідних сигналів дозиметричних детекторів, що забезпечують покращення метрологічних характеристик пристроїв. Описано імітаційні моделі джерел випромінювання, детекторів і засобів опрацювання, які дають змогу аналізувати статичні і статистичні характеристики дозиметрів під час їхнього проектування. Наведено дані про дозиметричні пристрої різного призначення, що створені на основі нових принципів побудови, серійно випускаються і використовуються в різних галузях. Розглянуто питання проектування дозиметричної апаратури і завдання забезпечення її надійності.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Марущак Я. Ю. Синтез електромеханічних систем з послідовним та паралельним коригуванням

Марущак Я. Ю.
Синтез електромеханічних систем з послідовним та паралельним коригуванням
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2005. 208 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
ISBN: 966-553-424-6

Розглянуто синтез різноманітних електромеханічних систем автоматичного керування. Результатом такого синтезу є забезпечення динамічних показників вихідної координати регулювання згідно зі стандартними формами розподілу коренів характеристичного рівняння в поєднанні із заданими статичними показниками у разі дії на систему детермінованих збурень. Розглянуто синтез передавальних функцій елементів змінюваної частини електромеханічних систем постійного і змінного струму, з жорсткими і пружними елементами кінематичної схеми, з різними принципами побудови структурних схем, а також за наявності і відсутності нулів у їх передавальних функціях.
Для студентів спеціальностей 7.092201 “Електричні системи та комплекси транспортних засобів” і 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, а також інших електротехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів та інженерно-технічних працівників.

Зміст

Вступ.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Колісник М. К., Маслак О. О., Романів Є. М. Фінансовий ринок

Колісник М. К., Маслак О. О., Романів Є. М.
Фінансовий ринок
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2004. 192 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
ISBN: 966-553-385-1

У посібнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу “Фінансовий ринок”, розглянуто процес здійснення фінансових операцій на фінансовому ринку та специфічні проблеми становлення ринку в Україні.
Матеріал викладено з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні. Подано тлумачення основних понять і термінів.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, практичних працівників фінансово-кредитної сфери.

Зміст

Вступ.
Розділ 1. Основні теоретичні положення дисципліни “Фінансовий ринок”.
Тема 1. Сутність фінансового ринку та його роль в економіці.
Тема 2. Суб’єкти фінансового ринку.
Тема 3. Поняття та класифікація фінансового посередництва.
Тема 4. Фінансові операції на грошовому ринку.
Тема 5. Фінансові операції на кредитному ринку (ринку позичкового капіталу).
Тема 6. Фінансові операції на валютному ринку.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Возняк О. Т., Желих В. М. Основи наукових досліджень у будівництві

Возняк О. Т., Желих В. М.
Основи наукових досліджень у будівництві
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2003. 176 с. Формат 145 х 200 мм. Тверда оправа.
ISBN: 966-553-362-2

Описано застосування методів постановки наукового експерименту, обробки його результатів та оптимізації режимів роботи систем теплогазопостачання і вентиляції.
Розглянуто питання технічного винахідництва, планування експерименту в наукових дослідженнях та способи представлення його результатів. Проаналізовано графічні та аналітичні методи представлення результатів науково-дослідних робіт. Наведено основи моделювання об’єктів досліджень та методів оптимізації явищ і процесів.
Для студентів будівельних і політехнічних ВНЗ, які навчаються за спеціальністю “Теплогазопостачання і вентиляція”.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Передмова.
Розділ І. Технічне винахідництво.
Розділ ІІ. Планування експерименту в наукових дослідженнях
Розділ ІІІ. Оброблення результатів експерименту.
Розділ IV. Методи оптимізації.
Список літератури.
Додатки.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Навчання у Львівській політехніці

Відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич
Навчання у Львівській політехніці
Довідкове видання. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 140 с. Формат 145 х 215 мм. М’яка обкладинка.
ISBN: 978-966-553-788-5

Каталог Національного університету “Львівська політехніка” призначений насамперед для абітурієнтів та студентів молодших курсів університету. Він містить базову інформацію про всі навчальні програми першого циклу (бакалаврат), умови прийому на навчання, структуру та організацію навчального процесу, умови студентського життя, основні нормативні документи.
Коротко описано історію Львівської політехніки, наведено необхідну інформацію про науково-навчальні інститути та кафедри університету.
Каталог може бути корисним також для студентів інших університетів України, іноземних громадян, які бажають навчатися у Львівській політехніці, та працедавців.

Зміст

Вступне слово ректора.
Національний університет “Львівська політехніка”.
Структура та організація навчального процесу.
Прийом на навчання.
Навчання іноземних студентів.
Інститут архітектури.
Інститут будівництва та інженерії довкілля.
Інститут геодезії.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Бобало Ю. Я. та ін. Основи теорії електронних кіл

[b]Бобало Ю. Я. та ін.
Основи теорії електронних кіл
Підручник / Ю. Я. Бобало, Б. А. Мандзій, П. Г. Стахів, Л. Д. Писаренко, Ю. І. Якименко; За ред. проф. Ю. Я. Бобала. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. 332 с. Формат 170 x 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-815-8[/b]

Висвітлено основні поняття теорії сигналів, розкрито базові положення теорії електричних кіл, описано їхні компоненти. Значну увагу приділено аналізу електронних кіл, а також перетворенням сигналів в електронних колах.
Видання охоплює всі три види занять з теорії електронних кіл. Кожний розділ закінчується питаннями для самоконтролю, прикладами розв’язання типових задач та задачами для самостійного розв’язування.
Додано електронний підручник, який ґрунтується на двох попередніх виданнях. Він містить три частини, перша з яких значною мірою повторює попередні видання, а дві інші – дають студентові змогу здійснити комп’ютерну самооцінку отриманих знань, а також підготуватись до виконання лабораторних робіт.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Жежнич П. І. Часові бази даних: моделі та методи реалізації

Монографія.
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 260 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда обкладинка.
ISBN:978-966-553-679-6

Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему оптимального врахування фактора часу при організації реляційних баз даних. Розглянуто широке коло питань, зокрема розроблено метамоментну модель часу та модель предметної області, яка моделюється базою даних в часі, часово-реляційну модель даних та часово-реляційні операції над даними, а також методи їхньої реалізації за допомогою реляційних баз даних та XML-технологій, методи та алгоритми оптимізації часових баз даних для покращання часу доступу до даних, методи розширення діаграмних інструментів для проектування часових баз даних.
Для спеціалістів з проектування та розроблення інформаційних систем, баз та сховищ даних як локального характеру, так і у World Wide Web, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Зміст
Вступ.
Розділ 1. Нечасові моделі даних і СКБД.
Розділ 2. Часові моделі даних і СКБД.
Розділ 3. Поняття часу у базах даних.
Розділ 4. Класифікація елементів предметної області за відношенням до часу.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Пасічник В. В. та ін. Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних

Монографія / В. В. Пасічник, П. І. Жежнич, Р. Б. Кравець, А. М. Пелещишин, Д. О. Тарасов. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 348 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 966-553-578-1

У монографії розкрито нові оригінальні методи організації та опрацювання інформації у глобальних інформаційних системах. Запропоновано підходи до розв'язання таких задач, як подання та збереження даних з урахуванням фактора часу, захист інформації у базах даних, організація аналітичного опрацювання інформації та інтелектуального аналізу даних у системах сховищ даних, консолідація та опрацювання інформації у глобальному інформаційному середовищі, проектування сематично відкритих інформаційних систем.
Для спеціалістів з проектування інформаційних систем, баз та сховищ даних, систем захисту інформації, інтелектуального аналізу даних, комп'ютерних інформаційних мереж, Інтернет-технологій, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Зміст
Вступ.
Розділ 1. Проблема інформаційного подання часу.
Розділ 2. Принципи збереження інформації та моделі даних (1).

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Пелещишин А. М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі (монографія)

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

[b]Монографія.
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2007. 260 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-662-8[/b]

Досліджено та розв’язано важливу науково-технічну проблему позиціонування сайтів у глобальній системі World Wide Web. Для розв’язання цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема розроблено формальні моделі глобальної системи WWW, її окремих складових, сайтів та аудиторії сайтів, методи ефективного позиціонування сайтів різних типів у системі WWW, методи та алгоритми побудови Веб-холдингів з метою покращання позиціонування окремих сайтів та автоматизовану систему керування Веб-холдингом.
Для спеціалістів з проектування, розроблення та позиціонування Веб-сайтів, науковців у галузі глобальних інформаційних систем, Інтернету та WWW, фахівців з електронної комерції та Інтернет-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Зміст
Вступ. Розділ 1. Етапи та тенденції розвитку WORLD WIDE WEB.
Розділ 2. Пошукові системи у WWW.
Розділ 3. Формальна модель сайту.
Розділ 4. Структура та модель аудиторії сайту.
Розділ 5. Моделювання тематики сайту.

Сторінки

Підписатися на RSS - Видавництво Львівської політехніки