Видавництво Львівської політехніки

Петрушенко В. Л. Тлумачний словник основних філософських термінів

Петрушенко В. Л.
Тлумачний словник основних філософських термінів
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 264 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-828-8

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Дурягіна З. А. Фізика та хімія поверхні. Монографія.

Дурягіна З. А.
Фізика та хімія поверхні
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 208 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-826-4

На основі аналізу джерел та результатів дослідження автора висвітлено важливі аспекти сучасної фізики та хімії поверхні. Запропоновано концептуальний підхід до керованої зміни властивостей матеріалів регулюванням структури, фазового та енергетичного стану їх поверхневих шарів. Показано вирішальну роль поверхневих явищ, зокрема адсорбції, поверхневої сегрегації та самоорганізації поверхні. Як інструмент для синтезування структурних бар’єрів різного функціонального призначення розглянуто методи інженерії поверхні.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Берко А. Ю. та ін. Системи електронної контент-комерції. Монографія

Берко А. Ю. та ін.
Системи електронної контент-комерції
Монографія / А. Ю. Берко, В. А. Висоцька, В. В. Пасічник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 612 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-797-7

Досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему моделювання і проектування систем електронної контент-комерції. Для вирішення цієї проблеми розглянуто широке коло питань, зокрема запропоновано класифікацію систем електронної комерції та систем електронної контент-комерції, розроблено формальні моделі систем електронної контент-комерції, їх окремих складових, сайтів, методи та алгоритми проектування систем електронної контент-комерції.
Для спеціалістів із проектування, розроблення та впровадження систем електронної контент-комерції, науковців у галузі ґлобальних інформаційних систем, Internet та WWW, фахівців з електронної комерції та Internet-реклами, менеджерів комплексних Веб-проектів, а також для аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.
Вступ.
Розділ 1. Концептуальні засади електронної комерції.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Мних О. Б. Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика. Монографія.

Мних О. Б.
Маркетинг у формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика
Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 428 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-774-8

Розглянуто ґенезу теорій вартості, дано змістовну характеристику різних підходів щодо тлумачення поняття “вартість підприємства”. Обґрунтовано методологічно-методичне значення маркетингової концепції у забезпеченні зростання ринкової вартості на прикладі підприємств машино- і приладобудування. Проблема розглядається у контексті нових викликів часу і обмежень соціально відповідального бізнесу при загостренні системних криз. Проаналізовано тенденції розвитку капіталізаційних процесів, систематизовано результати фінансового і маркетингового аналізу організаційно-технологічних змін та ефектів, спричинених реструктуризацією бізнесу.
Розглянуто прикладні аспекти інтегрованого управління ринковою вартістю машинобудівного підприємства на основі поєднання маркетингових інструментів, методів кластерного аналізу та нечітких множин, що відображають широкі можливості застосування макроекономічного аналізу на мікроекономічних засадах.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Паранчук С. В. та ін. Податковий менеджмент Навчальний посібник

Паранчук С. В. та ін.
Податковий менеджмент
Навчальний посібник / Паранчук С. В., Романів Є. М., Червінська О. С. Третє видання, доповнене і перероблене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 288 с. Формат 170 х 240 мм. М’яка обкладинка.
ISBN: 978-966-553-829-5

Систематизовано теоретичні і методологічні аспекти управління податковою роботою як з боку суб’єктів підприємницької діяльності (підприємств, організацій, банківських та інших установ), так і органів державної податкової служби. Матеріал посібника охоплює всі форми навчального процесу.
Для студентів, викладачів економічних спеціальностей, а також суб’єктів підприємництва — платників податків.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси».

Зміст

Передмова.
Навчальна програма дисципліни “Податковий менеджмент”.
Розділ 1. Теми курсу дисципліни “Податковий менеджмент”.
Тема 1. Організація менеджменту податкової роботи органів державної податкової служби.
Тема 2. Організація податкової роботи.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Малащенко В. О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків Навчальний посібник.

Малащенко В. О.
Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків
Навчальний посібник. Друге видання, перероблене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 208 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка.
ISBN: 978-966-553-783-9

Викладено загальні основи, конструкції та приклади розрахунків механічних муфт, що застосовуються як у загальному, так і спеціальному машинобудуванні. Поряд із поширеними різновидами розглянуто сучасніші конструкції муфт. Наведено необхідний матеріал для проектування механічних, електромагнітних і шинно-пневматичних муфт.
Для студентів вищих навчальних закладів інженерно-технічних спеціальностей, які вивчають конструкції та методи розрахунків муфт і виконують курсове проектування з деталей машин та інших споріднених дисциплін. Посібник може бути корисним для інженерного проектування муфт і проведення наукової роботи зі студентами та аспірантами.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

Передмова.
Розділ 1. Загальні принципи вибору та розрахунку муфт приводів.
Розділ 2. Некеровані глухі муфти.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Мохняк С. М. та ін. Безпека життєдіяльності Навчальний посібник

Мохняк С. М. та ін.
Безпека життєдіяльності
Навчальний посібник / С. М. Мохняк, О. С. Дацько, О. І. Козій, А. С. Романів, М. П. Петрук, В. В. Скіра, В. О. Васійчук. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 264 с. Формат 145 х 200 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-825-7

Висвітлено основні положення, на яких формуються принципи безпечного життя і діяльності людини. Розглянуто основні параметри середовища проживання з аналізом небезпечних і шкідливих чинників, методи їх виявлення і усунення. Особливу увагу звернено на захист людини у небезпечних ситуаціях природного та техногенного походження, можливості виживання та збереження здоров’я, надання першої долікарської допомоги потерпілим. Також розглядаються соціальні небезпеки психологічного, інформаційного чи кримінального характеру. Подані рекомендації щодо здорового способу життя та раціонального харчування, захисту власності та корпоративної безпеки. Висвітлені питання правового забезпечення та управління безпекою життєдіяльності.

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Казаков Г. В. Архітектура енергоощадних сонячних будинків Навчальний посібник.

Казаков Г. В.
Архітектура енергоощадних сонячних будинків
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 84 с. Формат 200 х 290 мм. М’яка палітурка.
ISBN: 978-966-553-779-3

Тема енергоощадної архітектури та використання сонячної енергії в будинках є життєвою потребою сьогодення.
Навчальний посібник узагальнює сучасні відомості про енергоощадну архітектуру та огороджувальні конструкції в Україні, а також розглядає питання наукових досліджень автора стосовно скляної та сонячної архітектури в аспектах: використання альтернативних природних джерел енергії в архітектурі, оптимізації архітектурного конструювання зовнішніх світлопрозорих огороджень будинків, екологічного енергозаощадження та нового естетичного формотворення житла. Частиною посібника є збірник-каталог проектних робіт конкурсу студентських архітектурних проектів. Вони виконані на кафедрі архітектурних конструкцій Львівської політехніки.
Для студентів, аспірантів та викладачів архітектурно-будівельних спеціальностей та широкого кола читачів, які цікавляться актуальними питаннями архітектурної енергоощадності.

Зміст

Цитати та афоризми.
Передмова.
Вступ.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Заячук Д. М. Нанотехнології і наноструктури Навчальний посібник.

[b]Заячук Д. М.[/b]
Нанотехнології і наноструктури
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 580 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
[i]ISBN: 978-966-553-773-1[/i]

Викладено основи сучасних технологій вирощування тонких плівок, квантово-розмірних шарів, квантових ниток, квантових точок, фулеренів і вуглецевих нанотрубок, принципи епітаксії і основні режими гетероепітаксійного росту, можливості використання процесів самоорганізації для формування систем квантових ниток і квантових точок. Розглянуто основні фізичні властивості дво-, одно- і нульвимірних квантових напівпровідникових і вуглецевих структур, питання розмірного квантування і умови спостереження квантово-розмірних явищ, особливості функції густини станів у системах різної вимірності, кінетичні та оптичні характеристики низькорозмірних систем, фізичні явища, які спричиняє зниження вимірності системи – квантовий ефект Холла, квантування провідності балістичних 2D-контактів і вуглецевих нанотрубок, кулонівську блокаду й одноелектронні процеси у резонансо-тунельних структурах, від’ємний диференційний опір надґраток тощо.

Forums: 

Keywords: 

Fields: 

Сидоров Ю. І. та ін. Екстракція рослинної сировини

Сидоров Ю. І. та ін.
Екстракція рослинної сировини

Навчальний посібник / Ю. І. Сидоров, І. І. Губицька, Р. Т. Конечна, В. П. Новіков. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. 336 с. Формат 145 х 215 мм. Тверда оправа.
[i]ISBN: 978-966-553-768-7[/i]

Наведено теоретичні відомості про екстракцію рослинної сировини, а також відомості про методи екстракції і сучасну апаратуру, яку застосовують для одержання екстрактів. Окремою главою виділено опис способу екстракції надкритичним діоксидом вуглецю, а також промислового обладнання для його реалізації.
Для студентів та аспірантів фармацевтичних і хімічних спеціальностей.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму «Фармація» вищих навчальних закладів.

[b]Зміст[/b]

Вступ.
Глава 1. Сировина і екстрагенти.
1.1. Лікарські рослини.
1.2. Сировина для одержання ароматичних речовин.
1.3. Біотехнологія ізольованих клітин вищих рослин.
1.4. Екстрагенти.
Глава 2. Теоретичні основи твердофазової екстракції.
2.1. Стадії процесу твердофазової екстракції.

Keywords: 

Forums: 

Сторінки

Підписатися на RSS - Видавництво Львівської політехніки