педагогіка

ХІІ всеукраїнська історико-педадогічна науково-практична конференція "Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педадогічних досліджень"

Галузь: 

Запрошуємо до участі у ХІІ всеукраїнській історико-педадогічній науково-практичній конференції на тему: "Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педадогічних досліджень"
Організатори:
Міністерство освіти і науки України Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України Інститут педагогіки НАПН України Хмельницька обласна рада Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса:
вул.Проскурівського підпілля, 139, м. Хмельницький, 29013.
E-mail Оргкомитета:
kgpa_nauka@ukr.net

Телефон / Факс:
(0382) 79-59-45

Веб-сайт: http://naps.gov.ua/ua/press/announcement...

Основні напрями роботи конференції
• Джерельна основа історико-педагогічних досліджень: концепції і
підходи.
• Джерелознавство як складова історико-педагогічної науки.
• Класифікація та систематизація джерельної бази дослідження:
сучасний стан, проблеми, перспективи.
• Історіографія дослідження педагогічних персоналій.

До участі запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, працівники органів управління освіти, учителі, докторанти, аспіранти, магістранти.

Всеукраїнська наукова конференція "ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ", 21-22 червня 2013 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції «ОСВІТА І НАУКА В УКРАЇНІ», яка відбудеться 21-22 червня 2013 р. у Національній металургійній академії України (Дніпропетровськ).
Мета конференції: критично осмислити стан та проблеми сучасної освіти і науки в Україні, визначити дієві заходи та оптимальні шляхи подолання негативних явищ в освітній та науковій сферах.
Планується робота секцій за такими напрямами:
• Освіта в Україні: історичний досвід та виклики сьогодення
• Філософія та освіта: актуальні проблеми взаємодії
• Сучасна освіта: методологія, теорія і практика.
• Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку
• Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти
• Гендерна освіта в контексті сучасних освітніх процесів
• Наука та техніка в Україні: історія та сучасність
• Досягнення технічних наук в Україні
• Проблеми наукових досліджень у сфері державного управління
• Економічні науки: теоретичні та практичні аспекти
• Актуальні питання правових наук в Україні

Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» - 2013

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес», яка відбудеться 2-3 квітня 2013 р.

Передбачається робота секцій:

 1. Філософська думка України та світова філософія.
 2. Актуальні проблеми історії України.
 3. Духовна культура України: традиції та сучасність.
 4. Педагогіка та психологія: вчора, сьогодні, завтра
 5. Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації.
 6. Соціальні проблеми та шляхи розвитку України.
 7. Політичні проблеми та шляхи розвитку України.
 8. Проблеми формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.
 9. Мовна підготовка фахівців.
 10. Історія науки і техніки.
 11. Міжнародна освіта в Україні: проблеми та перспективи.
 12. Духовність як основа життя сучасної людини.

Вимоги до змісту тез:

 • актуальність проблеми, що розглядається, та її значущість для розв’язання важливих
 • наукових і практичних завдань;
 • основна частина має містити елементи наукової новизни;

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти"

Галузь: 

Організатори:
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Російський державний педагогічний університет імені О.І.Герцена
Шуйський державний педагогічний університет
Забайкальський державний гуманітарно-педагогічний університет ім. М.Г. Чернишевського

Тематичні напрямки:
- філософські та методичні засади компетентнісної парадигми освіти;
- загальні тенденції модернізації вищої педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу;
- психологічні аспекти реалізації компетентнісного підходу в неперервній освіті;
- упровадження системи компетенцій як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі;
- формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах університетських регіональних комплексів;
- проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх учителів: фахова підготовка.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Електронною поштою матеріали доповіді та відомості про автора на адресу оргкомітету з позначкою konferencia ;

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії"

Галузь: 

Організатор:
Київський університет права НАН України
Рівненський інститут
Кафедра гуманітарних дисциплін

Тематичні напрямки:.
1. Філософська рефлексія суспільства та його історії
2. Комунікативні стратегії сучасної лінгвістичної науки
3. Шляхи вдосконалення педагогічного процесу в сучасних закладах освіти

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно подати заявку з темою і тезами доповіді обсягом 2-3 сторінки друкованого тексту (шрифт - Times New Roman, розмір 14 пт., міжрядковий інтервал - 1,5) та відомостями про автора (авторів) (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада, місце роботи або навчання, адреса електронної пошти, контактні номери телефонів) на електронну або поштову адресу оргкомітету.

Інформацію (тези, заявку, копію квитанції про сплату оргвнеску) надсилати електронною поштою (тези, відомості про авторів, копію квитанції про сплату організаційного внеску (назви файлів мають містити прізвище автора / першого співавтора доповіді (наприклад, Любченко_Тези, Любченко_Заявка, Любченко_Квитанція).

Організаційний внесок: 75 грн.

Оплата участі:

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика»

Галузь: 

Організатор: Національний технічний університет України “КПІ”

Напрямки роботи конференції:

Секція №1. Теоретичні аспекти соціальної роботи: традиції та інновації

 1. Історія становлення та розвитку соціальної роботи в Україні та світі
 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи
 3. Етико-деонтологічні проблеми соціальної роботи
 4. Клієнтоцентрична та сімейноцентрична системи організації соціальної роботи: тенденції розвитку, міжнародний досвід
 5. Інноваційні тренди сучасної соціальної роботи

Науковий керівник: Халамендик В.Б., д.філос.н., професор кафедри політології, соціології та соціальної роботи
Пиголенко І.В., к.філос.н., доцент кафедри політології, соціології та соціальної роботи
Секретар: Вайнілович Н.А., викладач кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Секція №2. Міждисциплінарний характер соціальної роботи

 1. Психологія в соціальній роботі
 2. Соціальна робота та педагогіка: важелі взаємовпливу
 3. Соціально-політичний аспект соціальної роботи

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи формування інноваційної системи освіти в XXI столітті»

Галузь: 

Місце проведення: вул. Богдана Хмельницького, 17б, м. Львів

Область наук: Педагогічні

Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

  Основні напрямки конференції:

 • Загальна психологія та психологія особистості.
 • Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
 • Педагогічна та корекційна психологія.
 • Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 • Соціальна і юридична психологія.
 • Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 • Загальна педагогіка.
 • Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 • Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 • Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 • Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
 • Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.
 • IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011)

  Галузь: 

  Шановнi Kолеги!

  З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме IIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Гуманітарні та соціальні науки 2011" (HSS-2011).

  Конференція матиме такі напрямки роботи:

  1. Соціологія та соціальна робота
  2. Психологія та педагогіка
  3. Історія та культура
  4. Філософія та релігієзнавство
  5. Політологія
  6. Документознавство
  7. Мовознавство

  „Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти”

  Галузь: 

  Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

  МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конференції

  „ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФАХОВОГО ЗРОСТАННЯ ОСОБИСТОСТІ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ”,

  яка відбудеться 24 квітня 2009 року у м. Києві.

  Робота конференції буде організована за наступними напрямками

  - Психолого-педагогічна фасілітація і екофасілітація в умовах перехідного періоду (керівник – д. псих. н., професор П.В. Лушин)

  - Психологічні проблеми професійного вдосконалення фахівців в системі післядипломної педагогічної освіти (керівник – к. псих. н., професор О.І. Бондарчук).

  - Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях та забезпечення організаційного розвитку (керівник – д. псих. н., професор Л.М. Карамушка).

  - Самопроектування професійного зростання фахівця (керівник – д. псих. н., професор Н.Ю. Волянюк).

  - Економічна культура особистості як фактор її професійної діяльності (керівник – д. псих. н., професор В.В. Москаленко).

  - Традиції, сучасний стан та перспективи розвитку освітньої діяльності у вищій школі (керівник – д. пед. н., професор В.С. Маслов).

  Сухомлинський і сучасність

  Розділ: 

  Ключові слова та терміни: 

  Галузь: 

  15-17 вересня 2008 року Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.. К.Д.Ушинського (кафедра теорії і методики дошкільної освіти) проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрантів і молодих науковців присвячену 90–річчю з дня народження В.О.Сухомлинського "Сухомлинський і сучасність".

  Планується робота за такими напрямами:

  -Взаємозв'язок форм і методів навчання і виховання дітей в сучасному дошкільному закладі.
  -Особистісно-розвивальне навчання: концепції і технології.
  -Інноваційні технології навчання і виховання дітей.
  -Природа, як джерело формування особистості у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.
  -Розвиток творчих здібностей у контексті гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського.
  -Навчання рідної мови в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського.
  -Роль сім'ї у вихованні дитини, за В.О.Сухомлинським.
  -Впровадження ідей "батьківської педагогіки" у практику сьогодення.
  -Екологія дитинства.
  -Культурологічна парадигма виховання в сучасному ДНЗ.

  Робочі мови конференції: українська, російська.

  Для участі у роботі конференції необхідно до 30 квітня 2008 року подати до оргкомітету:

  Сторінки

  Підписатися на RSS - педагогіка