V Міжнародні науково-теоретичні граматичні читання

Розділ: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

5 - 6 лютого 2009 року кафедра української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ спільно з Інститутом української мови НАН України проводять міжнародні науково-теоретичні Граматичні читання – V.

Роботу читань плануємо здійснювати за такими напрямками:

1. Актуальні проблеми когнітивної граматики.

2. Теоретичні і практичні проблеми морфології.

3. Актуальні проблеми синтаксису.

4. Проблеми категорій словотвірного рівня.

5. Проблеми дискурсології, дискурс-аналізу.

6. Функціональна семантика морфологічних і синтаксичних форм.

7. Актуальні проблеми морфології і синтаксису сучасних діалектів.

8. Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика: аспекти, напрями досліджень.

9. Слов’янські прийменники: категорійна семантика і функції, контрастивістика (круглий стіл).

10. Типологія предикатів і моделі речень у слов’янських мовах (круглий стіл).

11. Сучасні питання міжмовної комунікації: імплікатури, кодекси, постулати (круглий стіл).

Орієнтовний графік роботи конференції:

4.02.09 – заїзд учасників, реєстрація;

5.02.09 – пленарне засідання, робота у секціях, засідання круглих столів;

6.02.09 – робота у секціях, засідання круглих столів.

Передбачена поїздка до м. Святогірська (заявку на участь подавати разом з матеріалами).

Матеріали доповідей будуть надруковані до початку конференції у збірнику наукових праць "Лінгвістичні студії" (випуск 17), затвердженому ВАК України як фахове видання. Поштова розсилка збірника не передбачена.

Просимо надсилати статті будь-якою мовою до 15 жовтня 2008 року. Матеріали подаються в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюйма) в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах *.doc і *.rtf разом із двома примірниками роздрукованого тексту. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc i petrenko.rtf. Обсяг статті – від 15000 друкованих знаків (разом з пробілами) (Меню – Сервіс – Статистика) (орієнтовно 8-10 сторінок).

Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: “постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку”.

Статті, які не відповідають вимогам ВАК України, до друку не приймаються.

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу – А 4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль “нормальний” (“звичайний”). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його на дискеті. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1 см. Текст друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.

На першому рядку у правому куті друкуються ім’я і прізвище автора напівжирними літерами. На другому рядку у лівому куті – шифр ББК (звичайний шрифт). На третьому – шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається реферат українською мовою (до 10 рядків, шрифт – курсив). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив). Зразок оформлення початку статті:

Віктор Шульгач

ББК Ш12=411.4*316

УДК 801.311
УКРАЇНСЬКА ЕТИМОЛОГІЯ

Стаття продовжує цикл публікацій автора з етимології діалектної лексики української мови. У ній розглянуто походження слів: казьма, наральник, гамесло, х’ізок, сніс/зніс, дрягом, чоỹмак, одбайсат, футіт, воду, зрун.

Ключові слова: діалектизм, етимологія, праслов’янський.

Через один рядок після реферату подається основний текст статті (вирівнюється за шириною). Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою прізвища автора, року видання (за потреби – сторінки), наприклад:

“…у праці З. Вендлера [Vendler 1972]…”;

“Фреге [1977, с. 264] увів поняття” або “Фреге [1977: 264] увів поняття”.

Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., Н. Л. Іваницька), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90‑ті, 1‑го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).

Графіки, діаграми, схеми, таблиці необхідно подавати в чорно-білому варіанті.

Якщо у статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів “Малювання” натисність кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”).

Список літератури подається в алфавітному порядку з дотриманням державного стандарту. Назва “Література” друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). Зразок:

Література

Вихованець 1980: Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. – К.: Наукова думка, 1980. – 288 с.

Ильенко 1975: Ильенко С.Г. Персонализация как важнейшая сторона категории предикативности // Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. – Л.: Наука, 1975. – С. 154-160.

СУЛМ 1969: Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1969. – 583 с.

Завершує публікацію резюме англійською мовою (до десяти рядків, шрифт звичайний). Резюме подається через один рядок після списку літератури: прізвище та ім’я автора, назва статті, текст резюме, ключові слова. Зразок:

Shulgach Victor

Ukrainian etymologie

The article is the sequential of the author’s series of publications on etymology of dialectal vocabulary of the Ukrainian language. The author considers origin of the words: казьма, наральник, гамесло, х’ізок, сніс/зніс, дрягом, чоỹмак, одбайсат, футіт, воду, зрун.

Keywords: dialecticism, etymology, protoslavonic.

В окремому файлі у форматі *.doc подаються відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання, місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail. Назва файлу (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc. Необхідно також подати роздрук з відомостями про автора (на окремій сторінці).

Разом із указаними матеріалами просимо надіслати 2 конверти із заповненою зворотною адресою.

Аспіранти та пошукачі обов'язково надсилають рецензію наукового керівника на поданий матеріал.

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.

Оплата за видання статті – 12 гривень за сторінку.

Матеріали для друку та копію квитанції про оплату просимо надсилати до 15 жовтня 2008 року на адресу:

кафедра української мови та прикладної лінгвістики («Лінгвістичні студії»), філологічний факультет, Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83055.

Гроші (обов'язково поштовим переказом) надсилати до 15 жовтня 2008 року на адресу:

Путіліній Оксані Леонідівні, вул. Щетиніна, 31, кв. 55, м. Донецьк, 83119

Іноземні учасники конференції під час реєстрації сплачують організаційний внесок, еквівалентний
30 доларам США.

Проїзд, харчування, проживання – за рахунок учасників конференції.

Про необхідність житла просимо повідомити не пізніше 15 січня 2009 року.

Тел. для довідок: +38 062 381 70 06 – кафедра української мови та прикладної лінгвістики.

Відповідальний за поселення Данилюк Ілля Григорович: моб. +38 067 7084691.

Відповідальний секретар збірника Ситар Ганна Василівна: дом. +38 0622 944303.