Національна інтелігенція в історії та культурі України

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

23-24 жовтня 2008 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського відбудеться
IІІ Міжнародна наукова конференція
«НАЦІОНАЛЬНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ»
Планується робота таких секцій:
1. Інтелігенція як носій національної ідеї і культури.
2. Визвольні змагання в Україні 1917-1921 рр. і національна інтелігенція.
3. Доля української інтелігенції в умовах тоталітарного режиму.
4. Українська інтелігенція в роки незалежності України.
5. Регіональні особливості історії української національної інтелігенції в новітню добу
До конференції передбачається друкування наукових статей
у “Наукових записках ВДПУ. Серія: Історія” (зареєстрований ВАК України як фахове видання)
Обов’язкові вимоги до статей:
Наукові статті повинні включати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття, формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Вимоги до оформлення:
- матеріали подаються українською мовою обсягом 6-12 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD 6-7, у форматі RTF); поля зліва , зверху, знизу та справа – 20 мм; абзац – 15 мм (в автоматичному режимі, забороняється використовувати табуляцію);
- ініціали та прізвище автора друкується зверху справа курсивом; нижче через 1,5 інтервалу посередині симетрично до тексту – назва статті друкованими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок “ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА”; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12 підряд, виділяючи кожну позицію крапкою з комою;
- посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [ ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [3, с. 14], [5, арк. 147], [10, р. 17];
- на окремому аркуші подається інформація про автора(ів): прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь та вчене звання, домашня адреса, контактний телефон;
- матеріали та інформацію про авторів подавати на дискеті формату 3,5 дюйма / 1,44 МВ, а також роздрукованими в 1 примірнику;
- подані матеріали повинні бути добре вичитаними; цитування джерел допускається лише українською мовою; у зв’язку з технічними складнощами бажано не включати до статей графічних зображень та великих таблиць.
Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду. Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія після власного рецензування статей.
Термін подання матеріалів до 15 травня 2008 р.
Вартість 1 сторінки публікації – 10 грн. Оргвнесок учасників конференції складає 50 грн.
Матеріали та грошові перекази подавати і надсилати за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. К. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, кафедра історії України, Паніматченко Г. В.
Контактний телефон: (0432) 26-71-33.
Запрошення та програма конференції будуть надіслані в середині вересня 2008 р.