Міжнародний науковий семінар «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
СЄВЕРОДВІНСЬКА ФІЛІЯ ГОУ ВПО «ПОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.В. ЛОМОНОСОВА» (РОСІЯ)

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС
УЗЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ СЕМІНАРІ
«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Мелітополь – Сєверодвінськ, 30 березня 2011 року

Планується робота таких секцій:
1. Комунікативно-функціональні аспекти мовної діяльності в поліетнічному середовищі.
2. Концептосфера та мовна картина світу.
3. Художній текст як феномен авторської моделі світу.
4. Міжкультурна комунікація у сфері професійної інтеграції.
Матеріали семінару будуть надруковані в збірнику «Філологічні студії». Обсяг статті: від 6 сторінок. Вартість однієї сторінки для України – 20 гривень, для інших країн – 2 $. Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно. Робочі мови семінару: українська, російська.
Збірник статей можна отримати під час реєстрації або разом із програмою його буде надіслано поштою.
Заявки на участь і статті надсилати до 20 лютого 2011 р. на електронну адресу: elenahom@bk.ru. Заявка та стаття повинні бути відправлені окремими файлами, у назві файла необхідно вказати прізвище та ініціали автора (наприклад: О.В. Андреюк_заявка; О.В. Андреюк_стаття). Кошти за публікацію просимо надсилати до 20 лютого 2011 р. на адресу: вул. Сєдовців, б. 4, кв. 92, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72309, Хомчак Олені Геннадіївні.
Телефон для довідок: 0957786875 – Хомчак Олена Геннадіївна.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті подаються в програмі Microsoft Word (Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см, усі береги – 2 см) у форматі doc. без переносів у словах. Прізвище, ініціали, назва організації друкуються в правому верхньому куті, посередині великими літерами симетрично до тексту – назва статті. Основний текст друкується через один рядок після назви. Список авторів у бібліографії подавати в алфавітному порядку, посилання в тексті робити у квадратних дужках, зазначаючи номер джерела та сторінку: [1, с. 45].
Зразок оформлення статті
О.В. Андреюк
Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

НАЗВА СТАТТІ

Текст…………………………………………………………………………….

ЛІТЕРАТУРА
1. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу: [монография]. – К.: Логос, 2004. – 284 с.

Зразок заявки на участь
у Міжнародному науковому семінарі
«Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі»

П.І.Б.
Науковий ступінь
Посада
Звання
Установа
Країна, адреса
Телефон, e-mail
Назва статті
Назва секції