Міжнародна науково-практична конференція «ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ТА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Напрямки роботи конференції:strong

  • Теоретичні аспекти інноваційних процесів та їх вплив на реформування економіки України.
  • Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності в економіці України.
  • Фінансові аспекти розвитку економіки України та їх вплив на проведення ринкових перетворень.
  • Місце та роль менеджменту в діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в умовах реформування економіки.
  • Актуальні проблеми розвитку управління сучасним підприємством.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Умови участі у конференції
До 3 лютого 2012 р. бажаючі повинні надіслати заявку на участь, матеріали доповіді (у друкованому та електронному варіантах на диску CDR) та квитанцію про сплату оргвнеску на поштову або електронну адресу оргкомітету.
Файли назвати прізвищем автора (наприклад: statya_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc).
Витрати на проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників.

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей
Матеріали доповідей обсягом 2-3 повних сторінок друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. Гарнітура: Times New Roman Cyr, кегль (розмір) – 11, міжрядковий інтервал – 1. Поля: верхнє, нижнє,ліве, праве – 2см, абзац – 1 см.

У верхньому лівому кутку вказується УДК напівжирним шрифтом, нижче ім’я, по батькові та прізвище автора (співавтора), далі науковий ступінь, учене звання, посада, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор) – текст вирівняний з правого боку.

Назва статті друкується напівжирним шрифтом вирівняна по центру.

Нижче через один рядок – текст статті, вирівняний по ширині.

Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною.
Список літератури має бути оформлений згідно з вимогами, що містяться в наказі ВАК України від 26.01.2008 р. № 63 «Про внесення змін і доповнень до форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників». Посилання на літературу повинні позначатися у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.

Відповідальність за науковий рівень матеріалів доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів несуть автори.

Редколегія залишає за собою право на редагування поданих матеріалів без погодження з автором, якщо це не змінює змісту тексту, або не можна погодити правки за відсутності контактної інформації з автором.

Збірник матеріалів доповідей буде видано окремим збірником.

Статті, які не відповідають тематиці конференції, вимогам, надіслані без грошового переказу, або пізніше вказаного терміну, не розглядатимуться, а кошти не підлягають поверненню

Заявку на участь у конференції та статті просимо надсилати за адресою:
21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,
к. 2222, кафедра фінансів та кредиту.

e-mail: kafedrafk@ukr.net

Матеріали доповідей, виголошені на конференції та рекомендовані до друку будуть опубліковані у фаховому виданні ВНТУ з економічних наук «Вісник ВПІ» за додаткову оплату

Додаткова інформація за телефонами: (0432)598-046; 598-053; 598-325; 598-414.

Оргвнесок для учасників конференції — 100 грн., який необхідно перерахувати:
Вінницький національний технічний університет:
р/р 31252272210169, Банк ГУДКУ у Вінницькій області
МФО 802015, код 02070693.
Призначення: «Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень», каф. ФК, від П.І.П., в т.ч. ПДВ

Для докторів економічних наук участь безкоштовна

Організаційний внесок необхідно заплатити не пізніше 3 лютого 2012 року, або, як виняток, перед початком конференції.