IV Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у IV Міжнародному науковому форумі “Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи”, що відбудеться 19 жовтня 2011 р. на кафедрі англійської філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Реєстрація учасників відбудеться 19 жовтня 2011 р. з 10.00 на факультеті іноземних мов (Харків, пл. Свободи, 4, 7-й поверх, ауд. 7-75). Проїзд: від залізничного вокзалу до станції метро “Університет”.
За матеріалами форуму буде опубліковано збірку тез. Розсилка тез поштою не здійснюється.

Робочі мови форуму: українська, російська, англійська.

Програма форуму передбачає пленарне засідання, роботу інтерактивних семінарів та дискусійних круглих столів з актуальних питань англістики:
Дискусійний круглий стіл № 1: Типологія дискурсів
Дискусійний круглий стіл № 2: Антропоцентричні характеристики дискурсу
Дискусійний круглий стіл № 3: Когнітивні та концептуальні аспекти мови та мовлення
Дискусійний круглий стіл № 4: Когнітивні моделі концептів в англомовній картині світу
Дискусійний круглий стіл № 5: Функціональні аспекти комунікативної стилістики
Дискусійний круглий стіл № 6: Сучасні лінгводидактичні дослідження
Дискусійний круглий стіл № 7: Актуальні питання синтаксису, семантики та прагматики у сучасній парадигмі знань

Програма форуму
19 жовтня 2011р. 10:00 – 11:30 Реєстрація учасників Форуму (ауд 7-75)
11:30 -13:30 Пленарне засідання (ЦНБ конференц зал)
13:30 – 14:00 Coffee break
14:00 – 15:00 Інтерактивні семінари І, ІІ
15:00 – 16:30 Дискусійні круглі столи
16:30 – 17:30 Підсумки форуму. Інтерактивний семінар. Фуршет.

Вимоги до тез доповідей: Обсяг – 2 повні стор. Тези подаються у вигляді дискети в редакції Word 6.0 або 7.0 разом з двома роздрукованими примірниками тексту. Відцентрована назва публікації друкується великими літерами жирним шрифтом, під нею звичайними літерами прізвище, ініціали автора, вчений ступінь, поряд у дужках – назва міста. Основний текст рукопису друкується через 1.5 інтервали шрифтом Times New Roman 14. Поля ліворуч, угорі, внизу – 2,5 см. , праворуч – 1 см. Ілюстративний матеріал подається курсивом. При наявності посилань вони офрмлюються згідно з нумерацією списку використаної літератури.

Тези доповідей в роздрукованому вигляді та на дискеті, заявка на участь у форумі (бланк додається) разом з двома конвертами для листування та квитанцією про поштовий переказ суми оргвнеску надсилаються до оргкомітету НЕ пізніше 30 квітня 2011 року за адресою: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, Харків, Україна, 61077, Звєрєвій Ользі Геннадіївні.

Реєстраційний внесок – 150 грн.

За результатами участі у IV Міжнародному науковому форумі його учасники удостоюються Свідоцтва та Подяки.
У разі необхідності учасники форуму забезпечуються житлом у профілакторії університету за власні кошти.

RU
Требования к тезисам докладов: Объем – 2 полные стр. Тезисы предоставляются в виде диска в редакции Word 6.0 или 7.0 вместе с двумя распечатанными экземплярами текста. Отцентрованное название публикации печатается заглавными буквами жирным шрифтом, под ней маленькими буквами фамилия, инициалы автора, ученая степень, рядом в скобках – название города. Основной текст рукописи печатается через 1.5 интервала шрифтом Times New Roman 14. Поля слева, вверху, внизу – 2,5 см., справа – 1 см. Иллюстративный материал подается курсивом. При наличии ссылок они оформляются согласно нумерации списка использованной литературы.

Тезисы докладов в распечатанном виде и на диске, заявка на участие в форуме (бланк прилагается) вместе с двумя конвертами для переписки и квитанцией о почтовом переводе суммы оргвзноса направляются в оргкомитет не позднее 30 апреля 2011 по адресу: Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, Харьков, Украина, 61077, Зверевой Ольге Геннадьевне.

Последний день подачи заявки: 30 апреля 2011 г.

Организаторы: Кафедра англійської філології, факультет іноземних мов, Харківський нацоінальний університет імені В.Н. Каразіна.

Контактная информация: Кафедра англійської філології, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи 4, Харків, Україна, 61077. Тел. 8 (057) 7075504

Эл. почта: forum.inyaz@gmail.com

Коментарі