IV Міжнародна Internet- конференція студентів та молодих вчених "Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор:
Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Тематичні напрямки:
1. Менеджмент підприємств та управління персоналом.
2. Економіка підприємства та маркетинг.
3. Інноваційні технології обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності.
4. Управління інноваційними та інвестиційними процесами.
5. Правове забезпечення виробничо-підприємницької діяльності та правова охорона об'єктів інтелектуальної власності.
6. Управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності продукції та підприємств, соціальні процеси на підприємстві.
7. Історія, сучасність та перспективи розвитку економічна теорії.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Необхідно відправити електронною поштою:
1. Заявку на участь у конференції за запропонованою формою.
2. Тези (від 2 сторінок).
3. Авторську довідку (ПІБ, установа, вчений ступінь, адреса, телефон, e-mail) за зазначеною формою.
4. Відсканована копія квитанції про оплату орг. внеску.

Дата проведення: 20 грудня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 15 грудня 2013 року

Після зазначеного терміну тези не прийматимуться і друкуватися не будуть.

Зазначені документи у електронному вигляді необхідно подавати електронною адресою оргкомітету.

Організаційний внесок: 75 грн. - вартість публікації 2-х сторінок тез; 2) вартість кожної додаткової сторінки тез (понад 2-х зазначених) становить 25 грн., 3) вартість кожної додаткової збірки тез становить 50 грн., 4) вартість програми конференції становить 10 грн. (за кожний екземпляр); 5) вартість пересилки матеріалів поштою України становить 20 грн. (за 1 екземпляр збірки тез та 1 програми конференції)-у разі відсутності такої оплати відправка збірника виконана не буде. Орг. комітет вітає оплату виконану окремими платіжними документами (орг. внесок, пересилка матеріалів та ін.)

Оплата участі:
Оплата орг. внеску, видання збірки тез, програми, пересилки здійснюється за наступними реквізитами:
Одержувач: Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, ГО "Асоціація випускників НТУ "ХПІ".
Ідентифікаційний код 26450114.
р/р в грн. №26008000074734 в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023
р/р в рос. руб. №26009000074733 в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023
р/р в евро №26000000074732 в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023
Обов'язково зазначити призначення платежу: орг. внесок за участь у конференції "Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність" та ПІБ учасника.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1)Тези повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman без нумерації сторінок. Переноси допускаються лише автоматичні. У назві тез переноси не допускаються.
2)Розмір паперу: А4 210х297 мм. Орієнтація - книжкова. Поля верхнє й нижнє по 2см; ліве - 3см, праве - 2см. Міжстроковий інтервал по всіх тезах - полуторний, шрифт - 14 пт, звичайний. Бажано, щоб остання сторінка була заповнена не менш, ніж на 80 %. Кількість сторінок для тез - не менше двох.
3) Інформація про авторів. Кількість авторів - не більше трьох. Відступ - 1,25 см. Вирівнювання - по лівому краю. Прізвища та ініціали набираються великими літерами; шрифт - курсив напівжирний (спочатку прізвище, а потім ініціали). Слідом за прізвищем через кому вказується вчений ступінь (канд. екон. наук, д-р. екон. наук), посада (доцент, аспірант, магістрант, студент); далі вказуються відомості про організацію, у якій працює автор, (шрифт - звичайний, без виділення).
4) Назва тез друкується великими літерами через один порожній рядок після інформації про авторів; шрифт - звичайний, напівжирний, розмір - 14 пт, без відступу. Вирівнювання - по центру.
5) Основний текст починається через один порожній рядок після назви тез. Розмір шрифту - 14 пт. Новий рядок (відступ) - 1,25 см. Вирівнювання - по ширині. Посилання в тексті на рисунки, таблиці, формули, літературу мають вигляд: див. рис.1; у табл. 2; в (3); в [14, 16] (посилання на рисунки й таблиці по тексту повинні бути безпосередньо перед ними).
6) Перед заголовком пропускається один порожній рядок (перед підзаголовками пропуск не потрібний).
7) Формули створюються у вигляді об'єктів редактором формул і центруються; нумерація (якщо необхідно) ставиться праворуч у дужках; вирівнюється по правому краю. Невеликі формули можна розміщувати не в окремому рядку, а в самому тексті. Не рекомендується використовувати в редакторі формул. російські літери. Шрифт - Times New Roman і Symbol, розмір - 14 пт.
8) Рисунки повинні бути оформлені як окремий об'єкт у тексті, скановані рисунки не допускаються, розташування поверх тексту не допускається.

Всі елементи рисунка, включаючи написи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру, якість відтворення рисунків кольорової палітри не гарантується. Якщо є рисунки то вони нумеруються: Рис. 1., Рис. 2. і т.д. Підпис під рисунком центрується, розмір шрифту - 14 пт, символи на рисунках повинні бути близькі по розміру до основного тексту.

9) Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу порожнім рядком; використовується шрифт 12 пт. При наявності декількох таблиць вони нумеруються. Номер таблиці й напис треба оформляти у вигляді складової частини таблиці без сітки. Номер має вигляд: Таблиця 1 - назва (вирівнювання по лівому краю з відступом 1,25 см). 10) Через один порожній рядок після основного тексту тез друкується список літератури (якщо список літератури є необхідним та на нього є посилання). Розмір шрифту - 10 пт. Без нового рядка. Вирівнювання -по ширині. Список літератури починається з набраних напівжирним шрифтом слів "Список літератури", слідом за якими ставиться двокрапка. Сам список літератури набирається суцільним текстом з виділенням прізвищ і ініціалів авторів курсивом, номер позиції виділяється напівжирним шрифтом. Не допускається відрив номера позиції в списку літератури й ініціалів від прізвища автора. 11) Файли "заявка", "тези", "авторська довідка" повинні мати таке розширення: .doc, .rtf, копія чеку про оплату - розширення .jpeg. В назві файлів має міститися прізвище першого автора, набране латиницею. (наприклад: zayvka_Popov.doc, tezisi_Popov.doc, avtorskay_dovidka_Popov.doc, kvitansiy_ob_oplate_Popov.jpeg).