Історія українського традиційного млинарства

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення: 15.10.2009
Місце проведення: Україна, м. Черкаси

"Історія українського традиційного млинарства"
Інститут мистецтвознавства, етнології та фольклористики імені М. Рильського НАН Украни

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Навчально-науковий інститут історії і філософії - кафедра історії та етнології України

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури

Конгрес молодих учених Черкащини

Осередок наукового товариства ім. Т. Шевченка у Черкасах

проводять Перші міжнародні наукові читання “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІЙНОГО МЛИНАРСТВА”.

Читання відбудуться 15 - 17 жовтня 2009 року на базі Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Читання проходитимуть за такими напрямами:

1. Млинарство як складова української етнокультурної спадщини.

2. Охорона пам’яток традиційного млинарства в Україні та світі.

3. Технічно-конструктивні характеристики млинарства.

4. Сучасний стан традиційного млинарства та шляхи його збереження.

Матеріали, завчасно надіслані учасниками заходу, будуть опубліковані до проведення читань у збірнику статей.

Вимоги до оформлення статей:

1) Мова рукопису – українська; документ – Microsoft Word; формат аркуша – А4;

2) поля документу: ліве – 30 мм, праве, верхнє й нижнє – 15 мм;

3) шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1 (одинарний);

4) у правому верхньому куті жирними літерами (курсивом) вказуєте ім’я та прізвище автора статті, основне місце навчання або роботи, контактні дані (адреса, телефон), через інтервал, посередині великими жирними літерами – її назву, ще через інтервал – текст статті. Абзацний відступ – 10 мм;

5) анотації статті подавати українською та англійською мовами.

6) посилання на джерела та літературу подаються у квадратних дужках (наприклад, [1, 346]), де перша цифра означає номер джерела у Вашому списку (номер джерела у списку присвоюється згідно з появою посилання на нього у тексті статті), а друга – сторінку, з якої Ви взяли матеріал чи то відтворили цитату. Джерела та літературу в кінці статті слід оформляти відповідно до вимог ВАК України.

Заявку на участь у роботі наукових читань (назва теми, резюме статті у зазначеному нижче обсязі, прізвище ім’я, по-батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел., електронна адреса) просимо надсилати до 30 червня 2009 р. за адресою:

18031, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81, каб. 520, Оргкомітет Перших міжнародних наукових читань “Історія українського традиційного млинарства”,

або на E-mail: history_ua@cdu.edu.ua; L_nazar@ukr.net

Вебсторінка читань: http//mlyn.cdu.edu.ua