Виклик на науковий поєдинок

ВИКЛИК НА НАУКОВИЙ ПОЄДИНОК

І , як на рицарських турнірах далекого минулого:

Я, доцент, кандидат технічних наук Літнарович Руслан Миколайович,

діючи добровільно і перебуваючи при
здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючий значення своїх дій, не помиляючись щодо обставин , обумовлених нижче,
викликаю на науковий поєдинок професорів, докторів технічних наук:

1. Костецьку Яромиру Михайлівну.
2. Чернягу Петра Гервазійовича.
3. Борового Олександра Валентиновича.
4. Бурачека Всеволода Германовича.
5. Парнякова Євгена Серафимовича.

Я представляю на розгляд наукової спільноти три створені мною наукові школи, з надією, що мої опоненти представлять свої,
приймуть виклик і не будуть ухилятися
від поєдинку.

Міністерство освіти і науки України
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
ім. академіка С. Дем’янчука

Р.М.Літнарович

НАУКОВА ШКОЛА

Рівне, 2009

Літнарович Руслан Миколайович

УДК 373.62
ББК 74.058

Літнарович Р.М. Наукова школа. МЕГУ, Рівне, 2009, -34 с.
Відповідальний за випуск: Й.В. Джунь, доктор фізико-математичних наук, професор
Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект, здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації. Розвиває живий і діяльний спосіб мислення, дає можливість порівняно легко вирішувати самі складні проблеми. Придає віру в свої сили, розсудливість, витримку, проникливість і дипломатичність. Робота проходить під символом ПОНЯТЛИВОСТІ.
Молоді вчені розглядають існуючі ідеї, роздумують над ними, враховують і застосовують на практиці все те, що було поза увагою. Невдачі не лякають їх, тому що вони знають : Успіх приходить після проробки багатьох конкуруючих варіантів. Вони досягають мети і не піддаються сумнівам. Робота проходить під символом ДОСЯГНЕННЯ.
На основі результатів багаторічного наукового і педагогічного досвіду формулюється концепція автора про статус молодого вченого і наукової школи в цілому.
Представляються наукові школи, створені автором в Чернігівському
державному інституті економіки і управління , Міжнародному Економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука та Міжнародному університеті розвитку людини «УКРАЇНА».
Для студентів і аспірантів педагогічних вузів
© Літнарович Р.М..

Зміст
Передмова ……………………………………………………………3
1. Концепція автора……………… …………………………… ………4
2. Зміст і опис матеріалів..………………………. …. …………4
3. Список наукових і навчально-методичних праць доцента
Літнаровича Р.М.,опублікованих під час роботи в Чернігівському дер-жавному інституті економіки і управління в 2000-2005 роках…………….5
4.Список монографій молодих вчених Чернігівського державного інституту економіки і управління за результатами роботи наукової школи
по дослідженню і вдосконаленню державних геодезичних мереж, які надійшли у всі національні бібліотеки за списков ВАК …………………… 8
5.Список наукових і методичних праць доцента Р.М.Літнаровича, виданих в МЕГУ………………………………………………………………..11
6.С писок комп’ютерних видань молодих вчених за результатами
роботи наукової школи МЕГУ ,які поступили в бібліотеку Міжнародного економіко- гуманітарного університету ім.акад. С.Дем’янчука ……………13
7. Наукові та науково-методичні роботи, які забезпечили створення третьої наукової школи в Рівненському Міжнародному університеті
розвитку людини «Україна»……….….………………………………………25
8. Список комп’ютерних видань молодих вчених за результатами роботи наукової школи РІВМУРоЛ в 2008 році, які поступили в наукову бібліотеку ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «Україна»………………………………………………………………..………25
9. Якість навчального процесу……………………………………………30
Висновки ……………………………………………………………………….33
Література ……………………………………………………………………..34
Передмова
На основі результатів багаторічного наукового і педагогічного досвіду формулюється концепція автора про статус молодого вченого і наукової школи в цілому. Послідовно приводяться списки наукових і науково-методичних робіт, на основі яких було створено три наукові школи у різних
вищих навчальних закладах освіти. Безумовно, основою першої наукової школи була докторська дисертація автора «Геодезичні мережі несу цільних спостережень», в якій автор вперше започаткував новий науковий напрямок по даній тематиці. Не людяний, не коректний супротив опонентів, наділених
вченими званнями докторів технічних наук , які використовують свої високі
звання лише як фундамент своєї особистої влади , не дали можливості захистити дану дисертацію. Але автор дану дисертацію надіслав у книжкову палату і всі національні бібліотеки за списком ВАК. Згодом, на основі цієї дисертації була створена наукова школа в Чернігівському державному інституті економіки і управління .Вперше молодими вченими були спроектовані прецизійні мережі тріангуляції і трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі в 1 кв. метр. Даного проекту не має
ні одне місто в Україні і СНД. Їхні монографії, також, представлені у всіх бібліотеках за списком ВАК.
Пізніше, автор випробував свій інтелект і створив наукові школи в Міжнародному Економіко-гуманітарному університеті ім..акад.С.Дем’янчука
та Міжнародному університеті розвитку людини «УКРАЇНА.
Цією роботою автор викликає на науковий інтелектуальний поєдинок
всіх можливих опонентів, які представлять свої докторські дисертації і свої наукові школи в електронному варіанті для порівняння і справедливого завершення цієї проблеми. У файлі першої наукової школи приводиться повністю докторська дисертація автора і його наукові праці, які забезпечили створення першої наукової школи.

1. Концепція автора

Дослідження проведені в рамках Міжнародної комплексної наукової теми «Математико-статистичні моделі, їх інформаційно-системний аналіз та інформаційне забезпечення» , яка виконується кафедрою Математичного моделювання.

Молодим вченим можна вважати студента, що про-
вів наукові дослідження і представив матеріали у вигляді монографії, яка буде в національних бібліотеках країни.

Більше 300 брошюр молодих вчених представляєть-
ся в даній презентації і стверджується, що об’єднані за-
гальною тематикою, вони представляють собою на-
укову математичну школу.

Якщо в нашому університеті, або в країні в цілому,
існують наукові школи, ми готові вивчити їх матеріали
для вдосконалення своєї роботи.

Опонуйте нам! Наші молоді вчені і їх керівник готові відповісти і словом і ділом, а при необхідності
різко відкорегувати свою роботу.

Руслан Миколайович Літнарович
33028,м.Рівне,вул..Котляревського,14,кв.48.
Тел. (8-0362) 23-00-96 Мобільний: 094-966-52-47

2. Зміст і опис матеріалів
1. В папці «Перша наукова школа ЧДІЕіУ » приведена
докторська дисертація автора, яка започаткувала новий
напрямок в геодезії «Геодезичні мережі несу цільних
спостережень», на теоретичній основі якої була створена
перша наукова школа.
2. В папці «Роботи Літнаровича в ЧДІЕіУ» приведені
наукові і науково-методичні роботи, які забезпечили ство-
рення першої наукової школи.
3. В папках «Роботи молодих вчених ЧДІЕіУ 2003-2004 » і
2004-2005 представлені наукові праці молодих вчених.
4. В папці «Друга наукова школа» представлені матема-
тичні курси , розроблені автором і які забезпечили створен-
ня другої наукової школи в МЕГУ. При цьому курси лекцій
«Застосування способу найменших квадратів для обробки
матеріалів психолого-педагогічних експериментів (Частина 1
і Частина 2) розроблені автором вперше.
5.Папкою «Третя наукова школа РІВМУРоЛ представлена
наукова школа, створена автором у Міжнародному універси-
теті розвитку людини «Україна».

3. Список наукових і навчально-методичних праць доцента Літнаровича Р.М.,опублікованих під час роботи в Чернігівському державному інституті економіки і управління в 2000-2005 роках

1. Боровий В.О., Літнарович Р.М., Мардієва Л.П. До питання створення і дослідження геодезичної мережі методом несуцільних спостережень чотирикутників без діагоналей.
Інженерна геодезія. Вип. .44, Київ, КНУБА, 2000,-с.116-120.
2. Боровий В.О., Літнарович Р.М., Мардієва Л.П. Особливості зрівноваження лінійно-кутової мережі з недостатньою кількістю вимірів. Інженерна геодезія. Вип.. 45. Київ,КНУБА, 2001, - с.17-26.
3. Літнарович Р.М. Дослідження точності визначення площ за результатами геодезичних вимірів. Інженерна геодезія. Вип. 44, Київ, КНУБА, 2000,-с. 170-176.
4. Літнарович Р.М. Теоретичне обґрунтування точності геодезичних робіт при інвентаризації земель.Інженерна геодезія. Випуск 43. Київ, КНУБА, 2000,-с.102-109.
5. Літнарович Р.М. Теорія ряду парних ланок засічок, який прокладається між пунктами ,визначеними по системі GPS. Інженерна геодезія. Випуск 45. Київ, КНУБА, 2001,-с.141-148.
6. Літнарович Р., Кравцов М., Яроцький П. Попередній розрахунок точності в мережах несуцільних спостережень тріангуляції. Сучасні досягнення геодезичної науки та вироб-ництва. Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. Львів, Ліга-Прес,2002, - с.161-163.
7. Літнарович Р.М., Кравцов М.І., Яроцький П.П. Порівняльний аналіз точності елементів суцільних і несуцільних спостережень тріангуляції. Інженерна геодезія. Випуск 47. Київ,КНУБА, 2002,-с. 83-89.
8. Мовенко В.І., Літнарович Р.М. Моніторинг стану водосховищ з використанням ГІС-технологій. Інженерна геодезія. Випуск 47. Київ, КНУБА, 2002,-с.104-108.
9. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. Дослідження точності визначення площ аналітичним способом. УІІ Міжнародний науково-технічний симпозіум .Геоінформаційний моніто-
ринг навколишнього середовища – GPS i GIS – технології (7-14 вересня 2002 р.). Алушта
(Крим). Львівське астрономо-геодезичне товариство, - с.123-128.
10. Літнарович Р.М. Проектування і дослідження трилатерації обласного міста методом статистичних випробувань Монте Карло. Інженерна геодезія. Випуск 48. Київ, КНУБА, 2002,-с.144-147.
11. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. Перша енциклопедична геодезична праця в Україні. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Міжвідомчий науково-технічний збірник.
Випуск 62. Львів, «Львівська політехніка», 2002,-с.131-132.
12. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. Проектування і попередня оцінка точності геодезичної основи несуцільних спостережень тріангуляції обласного центру. Сучасні досягнення
геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. Львів, Ліга-Прес, 2003,-с.142-145.
13. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. До питання оцінки точності визначення координат пункту із GPS- спостережень.Інженерна геодезія. Випуск 50.Київ, КНУБА, 2004,-с.125-134.
14. Літнарович Р.М., Кравцов М.Г. Перехід від геодезичних координат загальноземного еліпсоїда до плоских конформних Гаусса-Крюгера.Міжнародна науково-практична кон-
ференція. Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. – Європейський досвід.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2005,-с.44-49.
15. Літнарович Р.М., Шевель В.І. Гідравлічний розрахунок водоводів з перемичками за повною формулою гідравлічних втрат. Міжнародна науково-практична конференція. Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. – Європейський досвід.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2005,-с.136-140.
16. Літнарович Р.М. Геодезичні мережі несуцільних спостережень.Монографія.ЧДІЕіУ, Чернігів,-423 с.
17. Литнарович Р.Н. Геодезические сети несплошных наблюдений. Монография. ЧГИЭиУ , Чернигов,-498 с.
18. Літнарович Р.М. Планові державні геодезичні мережі.Конспект лекцій. Чернігів, ЧДІЕіУ, 2002,-71 с.
19. Літнарович Р.М. Дослідження точності геодезичних робіт для забезпечення облікової одиниці площі при інвентаризації земель.Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина 1.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 32 с.
20. Літнарович Р.М. Проект і дослідження тріангуляції облас-ного центру для забезпечення облікової одиниці площі. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 27 с.
21. Літнарович Р.М. Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру методом несуцільних спостережень тріангуляції. . Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 15 с.
22. . Літнарович Р.М. Проект і дослідження трилатерації обласного центру методом статистичних випробувань Монте Карло. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІУ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 16 с.
23. Літнарович Р.М. Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень статистичними випробуваннями Монте Карло. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина У.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 32 с.
24. Літнарович Р.М. Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру методом парних ланок засічок Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина УІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 32 с.
25. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом парних ланок засічок. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина УІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 34 с.
26. Літнарович Р.М. Створення планової геодезичної мережі методом парних ланок засічок. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина УІІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 79 с.
27. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІХ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 45 с.
28. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина Х.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 39 с.
29. . Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 43 с.
30. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2002,- 65 с.
31. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної основи лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 39 с.
32. Літнарович Р.М. Попередня оцінка точності елементів геодезичних мереж несуцільних спостережень. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІУ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 27 с.
33. Літнарович Р.М. Розробка технології створення геодезичної опори методом несу цільних спостережень чотирикутників без діагоналей. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХУ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 28 с.
34. Літнарович Р.М., Ратніков Р.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції і трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». .Чернігів, ЧДІЕіУ, 2002,- 35 с.
35. Літнарович Р.М. Польовий компаратор ЧДІЕіУ , Чернігів, 2002,-17 с.
36. Літнарович Р.М. Геодезична астрономія. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». ЧДІЕіУ, Чернігів, 2000,-75с.
37. Літнарович Р.М.Основи космічної геодезії Лабораторний практикум. ЧДІЕіУ, Чернігів,2002,- 90 с.
38. Літнарович Р.М. Основи вищої геодезії.Навчальний посібник. ЧДІЕіУ, Чернігів, 2002,-147 с.
39. Літнарович Р.М. Основи вищої геодезії.Лабораторний практикум. ЧДІЕіУ, Чернігів, 2002,-90 с.
40. Літнарович Р.М., Парамонов А.В. Вища геодезія. Лабораторний практикум. Розраху-нок лабораторних робіт на Visual Basic під програму Microsoft Exsel. ЧДІЕіУ, Чернігів,
2003,-27 с.
41. Боровий В.О., Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Конспект лекцій. ЧДІЕіУ,Чернігів, 2005, -223 с.
42. Літнарович Р.М., Мар дієва Л.П., Ярош Ю.В. та інші.Будова і робота світловіддалеміра СТ 5 .Навчальний практикум по курсу «Електронні геодезичні прилади».ЧДІЕіУ, Чернігів,, 2000,-38 с.
43. Кравцов М.І., Літнарович Р.М. Проект виконання геодезичних робіт при будівництві промислового об’єкту. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності « Землевпорядкування та кадастр». ЧДІЕіУ, Чернігів, 2001,-33 с.
44. Кравцов М.І., Літнарович Р.М. Розв’зування інженерних задач на місцевості геодези-чними методами. Методичні вказівки. ЧДІЕіУ, Чернігів, 2002,-25 с.
45. Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Конспект лекцій для студентів- заочників післядипломної освіти за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». Частина 1. ЧДІЕіУ,
Чернігів, - 28 с.
46. Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Частина 2. Конспект лекцій для студентів- заочників спеціальностей «Землевпорядкування та кадастр» і «Геоінформаційні системи і технології». ЧДІЕ іУ, Чернігів, 2005,-105 с.

4. Список монографій молодих вчених Чернігівського державного інституту економіки і управління за результатами роботи наукової школи по дослідженню і вдосконаленню державних геодезичних мереж, які надійшли у всі національні бібліотеки за списков ВАК

1. Бойко Д.О. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло.
Модель №1.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
2. . Бойко Д.О. Проектування і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №2.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
3. Велігорський В.М. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель №3.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
4. Велігорський В.М. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №4.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
5. Кирильченко М.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель №5.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
6. Кирильченко М.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №6.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
7. Гнип Т.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №7.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
8. Гнип Т.В.Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №8.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
9.Міненко О.Ю. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №9.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
10.Міненко О.Ю..Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №10.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
11. Никипорець Т.П. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №11.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
12. Никипорець Т.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №12.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
13. Пінчук В.Ю.Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №13.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
14. Пінчук В.Ю. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №14.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
15. Соловей О.П. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №15.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
16. Соловей О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №16.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
17. Суховірський С.Б. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №17.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
18. Суховірський С.Б. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №18.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
19. Чеграхчи М.Г. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №19.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 18 с.
20. Шурхал О.Г. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №20.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
21. Шурхал О.Г. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №21.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
22. Губенко О.А, Яненко С.О. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №22.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
23. Губенко О.А., Яненко С.О. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №23.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
24. Замяткін С.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №24.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
25. Комар О.П Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для
забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №25.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
26. Комар О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №26.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
27. Семак Д.В.Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №27.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
28.Семак Д.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для
забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №28.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
29. Таценко М.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №29.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
30.Таценко М.В. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №30.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
31. Тупік А.М. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №31.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
32. Тупік А.М. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №32.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
33. Телелейко Є.Д. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №33.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
34.Телелейко Є.Д . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №34.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
35.Федорина Ю.О. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №35.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
36.Федорина Ю.О. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №36.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
37. Аникієнко А.М. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №37.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.
38.Аникієнко А.М.. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №38.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
39. Давиденко Д.В. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №39.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
40.Давиденко Д.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №40.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
41. Замяткін С.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №41.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.
42. Зеляк Ю.С. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №42.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
43.Зеляк Ю.С. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №43.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.
44. Котченко О.М. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №44.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
45.Котченко О.М. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №45.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
46. Мороз О.П. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №46.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
47.Мороз О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №47.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
48. Пилипенко О.П. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №48.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
49.Пилипенко О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №49.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.
50. Рогоза Т.В. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №50.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
51.Рогоза Т.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №51.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
52. Седневець Г.М. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №52.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
53.Седневець Г.М. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №53.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
54. Турта Є.Л. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №54.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
55.Турта Є.Л. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №55.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
56. Чеграхчи М.Г. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №56.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.
57.Школик С.П. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №57.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
58.Школик С.П.. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №58.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.

5. Список наукових і методичних праць доцента Р.М.Літнаровича, виданих в МЕГУ

1.Літнарович Р.М. Основи математики. Функції і графіки. Навч.посібн. Ч.1. МЕГУ, Рівне, 2006. – 15 с.
2.Літнарович Р.М. Основи математики.Дослідження впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті.Навчальний посібник для студентів педагогічного факуль-тету.Частина 2.МЕГУ,Рівне,2006,-27с.
3.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психологічного експерименту логарифмічною функцією.
Навчальний посібник.Частина 3.МЕГУ,Рівне,2006,-19с.
4.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту експоненціальною функцією.Навч. посібн.Частина 4.МЕГУ,Рівне,2006,-17с.
5.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту степеневою функцією.Навч.посібн. Частина 5.МЕГУ,Рівне,2006,-17с.
6.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого- педагогічного експерименту гіперболічною функцією.Навч.посібн. Частина 6.МЕГУ,Рівне,2006,18с.
7.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту поліноміальною функцією.Навч. посібн. Частина 7.МЕГУ,Рівне,2006,-20с.
8.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психологічного експери-менту дробово-лінійною функцією.Навч. посібн. Частина 8.МЕГУ,Рівне,2006,-23с.
9.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психологічного експери-менту інвертованою залежністю гіперболічного типу.Навч. посібн. Частина 9.МЕГУ,
Рівне,2006,-21с.
10.Літнарович Р.М. Дослідження точності апроксимації результатів психолого – педагогічного експерименту методом статистичних випробувань Монте Карло. Частина 1. Побудова істинної моделі. МЕГУ, Рівне, 2006, -46 с.
11.Літнарович Р. М. Лінійна алгебра. Елементи теорії визначників. Курс лекцій. МЕГУ, Рівне, 2006, – 72с.
12.Літнарович Р. М. Алгебра матриць.Курс лекцій. МЕГУ, Рівне, 2007,-112 с.
13. Літнарович Р.М. Спосіб найменших квадратів і його використання для обробки мате-ріалів психологічних і педагогічних експериментів.Ч1 Курс лекцій.МЕГУ, Рівне,2006,-75 с
14. Літнарович Р.М. Застосування способу найменших квадратів до обробки матеріалів
психологічних і педагогічних експериментів.Ч2.Курс лекцій.МЕГУ, Рівне, 2007,-110 с.
15. Літнарович Р.М. Математика. Довідник з виконання модульної контрольної роботи за другий семестр . МЕГУ, Рівне, 2009, -33с,
16. Літнарович Р.М. Математика.Робоча навчальна програма. Для спеціальностей
ППП, ППБ, П П ІН, П П І.Денна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008, - 22с.
17. Літнарович Р.М. Математика.Робоча навчальна програма. Для спеціальностей
ППП, ППБ, П П ІН, П П І.Заочна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008, - 22с.
18.Літнарович Р.М.Теоретична механіка.Частина 1. Статика. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання факультету кібернетики спеціальності Прик-
ладна математика. МЕГУ, Рівне, 2006, -117 с.
19..Літнарович Р.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випробувань Монте Карло.Частина 1.МЕГУ,Рівне,2006,-44 с.
20.Літнарович Р.М. Встановлення зв’язку між географічною і геомагнітною системами координат.Частина 2.МЕГУ,Рівне,2006,
-47с.
21. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики.Курс лекцій. Рівне, 2007, -78 с.
22. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум. Частина 1.
МЕГУ, Рівне, 2007,- 44 с.
23. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум. Частина 2.
МЕГУ, Рівне, 2008,- 48 с.
24. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Робоча навчальна програма для спеціальності «Географія і біологія». Денна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008,-16 с.
25. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Робоча навчальна програма для спеціальності «Географія і біологія». Заочна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008,-16 с.
26. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Робоча навчальна програма по навчаль-ному коплексу «Освіта» для спеціальності «Географія і біологія», МЕГУ, Рівне, 2007,-8 с.
27. Літнарович Р.М. Вища освіта України і Болонський процес. Організація навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки спеціалістів. Робоча навчальна програ-ма.МЕГУ, Рівне, 2007, - 16 с.
28. Літнарович Р.М. Математичні методи у психології.Робоча навчальна програма для спеціальності «Практична психологія».МЕГУ, Рівне, 2008,- 16 с.
30. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. Проведення вимірів,вимірювальні шкали, порядкові виміри, інтервальні виміри, вимірювання відношень.Навчальний посібник для студентів педагогічного факультету.Частина 1. МЕГУ, Рівне, 2006,- 16 с.
31. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. .Частина 2.Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання педагогічного факультету. МЕГУ, Рівне, 2006,- 24 с.
32. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. .Частина 3.Навчальний посібник. МЕГУ, Рівне, 2006,- 49 с.
33. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. .Моменти статистич-ного розподілу.Асиметрія і ексцес. Лабораторний практикум. МЕГУ, Рівне, 2006,- 24 с.
34. Літнарович Р.М. Практика по LOTUS ORGANIZER, МЕГУ, Рівне, 2007,- 69 с.
35. Літнарович Р.М.,Ясінський А.М.,Пилип'юк Н.М., Суховецький І.О.Практика по базам даних. МЕГУ,Рівне,2007,-104 с.
36. Літнарович Р.М. Практика по Excel. МЕГУ, Рівне, 2007, -116с.
37. Літнарович Р.М. Якість навчального процесу. Вісник МЕГУ. Збірник наукових праць.Серія Системні науки та кібернетика. Випуск 1. МЕГУ, Рівне, 2009, с.34-40.
38. Літнарович Р.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі поліномом m-го порядку. Вісник МЕГУ. Збірник наукових праць.Серія Системні науки та
кібернетика. Випуск 1. МЕГУ, Рівне, 2009, с.41-51.
39. Літнарович Р.М. Побудова і дослідження математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей методом статистичних випробувань Монте Карло. Істинна модель.
Апроксимація поліномом першого степеня. МЕГУ, Рівне,2009,-32 с.
40. Літнарович Р.М., Грицик О.Б. Побудова і дослідження математичної моделі для встановлення рівня токсичності препаратів. Апроксимація поліномом першого степеня.
МЕГУ, Рівне, 2009,- 58 с.
41. Літнарович Р.М.,Літнарович І.М. Побудова і дослідження математичної моделі успішного функціонування держави. МЕГУ, Рівне, 2009,- 19 с.
42. Літнарович Р.М., Харченко О.Б. Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання.Лабораторний практикум. МЕГУ, Рівне, 2009,- 229 с.

6. С писок комп’ютерних видань молодих вчених за результатами роботи наукової школи МЕГУ ,які поступили в бібліотеку Міжнародного економіко- гуманітарного університету ім.акад. С.Дем’янчука
1. Валецький О.О. Побудова і дослідження економіко-математич-ної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-5.МЕГУ,Рівне,2008,-32с.
2. Возняк А.В.Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-6.МЕГУ, Рівне,2008 ,- 32с.
3.Гнатик Ю.З. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-7.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.
4. Гожа М.Б. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і по- питу методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-6.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.
5. Пасічник Г.М.Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-12.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.
6. Ткачук І.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і по-питу методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-16.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.
7. Чорний П.І. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і по-питу методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-17.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.
8. Корнілова К.Ф., Драпко Д.О. Побудова математичної моделі залежності ваги дитини від віку і її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло. Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ППП 81-14.МЕГУ,Рівне, 2008,- 44 с. -2екз.
9. Процюк Л.А., Степанюк Т.О. Алгебра матриць. Модулі. МЕГУ, Рівне,2007,-32с.
10. Коренчук Л.П.,Мосійчук Т.М. Основи математичної статистики у психології.Модулі. МЕГУ, Рівне, -25 с.
11. Букеєв Б.О. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних ви-пробувань Монте Карло. Модель ПГБ–61 №3, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
12. Бонь Н.О. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 72 №1, МЕГУ,Рівне,2007,- 36 с.
13. Варга М.Ю. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широ-ти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ–61 №3’, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
14. Вельбовець І.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ– 71 №4, МЕГУ,Рівне,2007,- 36 с.
15. Вельбовець О.М.Дослідження точності апроксимації залежно-сті магнітного моменту Землі від широти методом статистичних ви-пробувань Монте Карло.Модель ПГБ– 61 №5, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
16. Гайдур Є.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широ-ти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ – 61 №7, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
17. Голянський Д.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ–61 №25, МЕГУ,Рівне,2006,-29 с.
18. Джек О.Й. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №32, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
19. Дулюк І.В..Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №8, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
20. Коханевич С.І.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від ши-роти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ – 61 №5’, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
21. Ковалевич А.І.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від ши-роти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №13, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
22. Лембей Х.І.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №16, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
23. Маліончук О.А..Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ–61№17, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
24. Мединська Т.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ– 61 №9, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
25. Микуланинець Ф.Ф.Дослідження точності апроксимації залеж-ності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних ви-пробувань Монте Карло.Модель ПГБ–61№26,МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
26. Цюзь Н.Ф.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти ме-тодом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №22, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
27. Чайковська К.В..Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від ши-роти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №23, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
28. Шворак І.В.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ – 61 №31, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
29. Андрощук Л.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випробу-вань Монте Карло.Модель ППС 051 – 1. МЕГУ, Рівне, 2006,- 29с. -3 екз.
30. Абрамович К.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики па-м’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
31. Алексін Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
32. Антонюк А.Д.Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
33. Артинюк М.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
34. Бакун А.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
35. Баранчик І.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 23. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
36. Басик І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
37. Белеля О.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
38.Беспалова А.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.
39. Білорус М.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
40.Блищик О.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
41. Бобик М.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривож-ності на характеристики пам’яті методом статистичних випробу-вань Монте Карло. Модель ППП 052 – 30. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.
42. Бойчак В.Ф. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
43. Бондарчук В.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППІН 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
44. Борщ Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
45. Бєлкова Ю. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
46. Вайтенок Ю . Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
47. Вербицька В.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
48. Вознюк І.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
49. Вознюк Я.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.
50. Волоско Л.Б. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 43. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.
51. Волчкова І.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
52. Гадуп’як М.І. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 46. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29.с.
53. Гайович М.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 24. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
54. Гачкевич Р.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
55. Гіцій Е.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
56. Гнатюк Т.С. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випробу-вань Монте Карло. Модель УПК (Б) 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 26 с.
57. Гордусік О.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .
58. Грабань О.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 6. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
59. Гранюк О.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
60. Грицай Г.Г. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
61. Дацюк Н.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
62. Дем’янчук Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
63. Джеломанова А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
64. Дика Т.Д. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 52 – 31. МЕГУ, Рівне, 2007,- 26 с.
65. Закусило І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 32. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
66. Захарчук Н.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 6’. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
67. Зез В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
68. Зощук О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
69. Іваніцька Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 6. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
70. Іванчук О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
71. Ілюк В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
72. Калінішина Т.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
73. Карпюк Т.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
74. Кісіль М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
75. Клубук М.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 07. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
76. Коваль О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 33. МЕГУ, Рівне, 2007,- 26с.
77. Ковальчук І.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
78. Ковалінська Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 11. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
79. Ковела О.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
80. Козлова Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 48. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
81. Клевець О.Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
82. Колабська В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
83. Коломейчук Ю.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
84. Костюченко О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
85. Корнійчук А.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 061 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
86.Кравченко В.Р. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
87. Криван М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
88. Кубинець М.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 9’. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
89. Кусик А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
90. Кушпіль І.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
91. Лафета А.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 12. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
92. Левицька В.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
93. Лінник Н. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІН 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
94. Лісовець Г.Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
95. Лісовик В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІН 61 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
96. Лістурова В.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
97. Лисичук З. А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
98. Лозюк Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
99. Лопоха Т.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 49.. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
100. Луцов’ят К. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
101. Люшин Т.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
102. Макарець Т.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .
103. Макєєва Н.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
104. Малищук О.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
105. Мамчур О.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,-29с.
106. Марковська А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 28. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с .
107. Мартищук Д.В.Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 12. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
108. Меркулова Г.У. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІН 054 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
109. Миронюк А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППБ 71 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
110. Місюра Ю.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
111. Мірошниченко Ю.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71–15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
112. Місечко О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
113. Морквич І.Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
114. Москалюк С.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 12. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
115. Назарчук О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
116. Наумович В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
117. Нестерук О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(ППП) 061–20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
118. Нитичук Т.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 27. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
119. Омельчук А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
120. Остап М.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 35. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
121.Ольшанська Т.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61– 6. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
122. Опанасюк Т.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
123. Охмак М.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
124. Панасюк Н.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
125. Партола В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
126. Переходько Н.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
127. Перязєва І.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
128. Петрище Ю.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
129. Петровська І.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
130. Пилипчук М.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
131. Пігаль Н.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 50. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
132. Плахіна Е.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
133. Поплавська О.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
134. Попович С.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
135. Потапчук І.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
136. Правник В.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31.
138. Преображенська І.І.Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б)61–10.МЕГУ,Рівне,2007,-31с.
139. П’ятак О.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
140. Рабунець А.Є. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
141. Романова О І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
142. Романович Н.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
143. Рудюк О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
144. Савич І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
145. Сайчук В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
146. Саливонюк І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 –1 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
147. Самчук Н.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
148. Сахацька Я.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
149. Свідзінська Т.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
150. Свирида З.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
151. Семенюк О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
152. Семенюк О.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
153. Семешкіна Н.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
154. Сікора О.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІН 051 – 49. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
155. Скумін Н.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
156. Смирнова Н.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
157. Сміхура Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
158. Спекторук Н.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 25. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
159. Стафійчук І.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
160. Стельмах О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
161. Стрільчук Т. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
162. Суднік О.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІН 71 – 11. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
163. Супрун Я.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 38. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
164. Сухан М.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 39. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
165. Тацій Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
166. Тверда Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 24. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
167. Тимошенко Н.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
168. Ткачук І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
169.Третяк І.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
170. Трофімук О.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 28. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
171. Федорова Є.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
172. Фітель І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .
173. Фіцай М.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 53. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
174. Фоменюк Л. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 24. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
175. Халецька Ю.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(ППП) 61 – 25. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .
176. Харій Н.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
177. Холодько Г.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 54. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
178. Хоменко Д.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(ППП 61) –26. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
179. Хотюк В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
180. Цимбалюк О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
181. Шадурський А.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 –№22.МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
182. Шахрайчук О.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
183. Шевчук В.Л. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 28. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
184. Шейна А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 29. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
185. Шкаралевич С.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
186. Шелемех І.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 71 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
187. Шульгіна Д.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
188. Юсенко І.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
189. Юсюк І.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
190. Яворська В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППБ 61 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
191. Ягодка Н.Р. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
192. Янушкевич Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
193. Ярмошик Г.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 26. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
194. Яро щук І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
195. Ястребова І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
196. Ящук В.Є. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
197. Ящук Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 27. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

7. Наукові та науково-методичні роботи, які забезпечили створення третьої наукової школи в Рівненському Міжнародному університеті розвитку людини «Україна»
№п\п
Н а з в а Характер
роботи В и х і д н і дані Обсяг
1 Економіко-математичне моде-лювання.Частина 1.Курс лекцій - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 75 с.
2 Економіко-математичне моде-лювання.Частина 2.Курс лекцій - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 110 с.
3 Практика по
LOTUS ORGANIZER - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 69 с.
4 Економіко-математичні моделі.
Курс лекцій. 1 модуль - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 72 с.
5 Економіко-математичні моделі.
Курс лекцій. 2 модуль - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 110 с.
6 Дослідження точності апрокси-
мації результатів психолого-педагогічного експерименту
методом статистичних випро-
бувань Монте Карло.Частина 1.
Побудова істинної моделі. - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 45 с.
7 Практика по EXCEL. - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 116 с.
8 Практика по базам даних - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 104 с.
8. Список комп’ютерних видань молодих вчених за результатами роботи наукової школи РІВМУРоЛ в 2008 році, які поступили в наукову бібліотеку ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «Україна»
1.Алікін К.В.Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
2.Балабушко К.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель О-2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-33с.
3.Балабушко К.С.Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
4.Белка С.Г. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті Методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
5.Белка С.Г..Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
6. Бльох К.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-3.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
7.Бльох К.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-3.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
8.Болба А.М. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-4.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
9.Валько О.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
10.Валько О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
11.Гергель Л.В. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
12.Гойдюк Ю.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне, 2008,-32с.
13.Гойдюк Ю.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
14.Гурін Ю.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-3.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
15. Дриганець А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-6.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
16. Дриганець А.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-6.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
17. Іванюк М.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-5.РІВМУРоЛ «Україна» ,Рівне,2008,-32с.
18. Іванюк М.В . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
19.Єремейчук С.Л. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-4.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
20. Єремейчук С.Л. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-4.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
21. Казакова А.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2-3.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
22. Кондратюк Л.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
23. Кондратюк Л.С. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
24.Корнійчук Б.В. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-7.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
25. Корнійчук Б.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-7.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
26. Кристапчук Ю.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-11.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
27.Кудрик О.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-16.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
28.КУдрик О.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-6.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
29. Лаговська Р.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель О-2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
30.Лаговська Р.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
31.Лагута О.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-10.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
32. Лагута О.О. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-10.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
33. Латайчук А.В. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-12.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
34. Лисак Т.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-13.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
35. Лисак Т.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-13.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
36.Маслова Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-13.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
37. Маслова Ю.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-13.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
38.Нагиналюк І.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2.6.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
39.Нагиналюк І.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-6.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
40. Нестерук В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-14.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
41. Нестерук В.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-14.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
42. Парницька Ю.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-15.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
43. Парницька Ю.С.. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-15.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
44. Палюшкевич М.А. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-14.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
45. Палюшкевич М.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-14.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
46. Петрович Р.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-16.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
47. Поліщук М.С.Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-15.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
48. Поліщук М.С. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-15.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
49. Прозапас Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель О-2-7.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
50. Прозапас Л.В.. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-7.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
51. Прокопчук А.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-16.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
52. Прокопчук А.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-16.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
53. Радовенчик О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-17.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
54. Радовенчик О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-17.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
55. Сабанюк І.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-17.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
56. Сабанюк І.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-17.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
57. Савчук К.В. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-18.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
58. Савчук К.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-18.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
59.Салата Н.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель О-2-8.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
60. Стусяк О.А.. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-19.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
61. Стусяк О.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-19.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
62. Трубилко О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-20.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
63. Трубилко О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-20.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
64. Чиж В.Л. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель ЕП – 2-18.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
65. Чиж В.Л. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-18.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
66. Шапочко А.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-21.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
67. Шапочко А.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-21.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
68. Шепель С.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-19.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
69. Шепель С.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-19.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
70. Яцина Ю.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-23.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
71. Яцина Ю. С. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-23.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
72. Абрамчук А.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
73. Баборикіна М.Ю. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель ЕП – 2Б.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
74. Войтович О.Є. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2А-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
75. Гергелюк М.І. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-4.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
76. Капран Т.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
77.Ковальчук А.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
78. Корсун Т.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-25.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
79. Крагель Н.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
80. Леусь І.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф –1 2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
81. Ляшик Н.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Е П – 2А-12.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
82. Мовчан О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 7.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
83. Морець Н.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних ви-пробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-А-14.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
84. Некрасова О.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
85. Рижа Н.Я. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-12.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
86. Рудик О.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-13.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
87. Свирид Я.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2А-18.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
88. Сітовська Є.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
89. Скідан Н.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
90. Сирватка Н.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-16.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
91 .Ступницька Т.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
92. Ступницька Т.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
93. Тимошенко О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-20.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
94. Федас Л.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2-22.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.

9. Якість навчального процесу
При розробці моделі навчального процесу нами були виділені слідуючі компоненти:
1.Інтелектуальний потенціал педагога-викладача ( ІПв).
2.Інтелектуальний потенціал студента ( ІПс).
3.Нормативний час на опанування дисципліни (НЧ).
4.Коефіцієнт взаємозв’язку (С).
І як лампочка розжарювання може горіти і своїм світлом осві-тлювати все навколо при наявності необхідної різниці потенціа-лів (напруги), так і якість навчального процесу може бути успі-шною при заданому необхідному відношенні інтелектуальних потенціалів, які на наш погляд, повинні протистояти один од-ному.
На основі багаторічного педагогічного досвіду , вивчення і аналізу робіт видатних дидактів минулого /А.Дистерверг,
Я.Каменський, М.Монтень, Т.Мор, Ж..Ж..Руссо, І.Песталоцці, К.Ушинський і др./, вітчизняних педагогів і спеціалістів вищої школи /С.Архангельський, П.Блонський,В.Вернадський, Є.Голант, Б.Єсипов, К.Зворикін, Д.Зернов,Т.Ільїна, В.Кірпічов, В.Ляудис, І.Нікандров, А.Петровський, П.Підкасистий, Р.Срода, В.Стєклов, Н.Тализіна, С.Шацький, В.Казаков і др./, нами пропонується слідуюча модель навчального процесу

ЯН = НЧ( І Пс / І Пв) С , ( 1 )

де ЯН – якість навчання.
Доцільно встановити рівень інтелектуальних потенціалів , які б забезпечили високу якість навчального процесу.
Нам невідомі літературні джерела , де б були приведені формули розрахунку інтелектуальних потенціалів викладача і
студента.
На основі формули (1) , запишемо

І Пс / І Пв = ЯН / НЧ*С . (2)

Таким чином, знаючи нормативний час вивчення дисципліни
НЧ і задаючись необхідною якістю навчального процесу ЯН , при деякому значенні коефіцієнта пропорційності С , за фор-мулою (2) можна визначити те відношення інтелектуальних по-тенціалів студента і викладача, яке б забезпечувало високу якість навчального процесу.
Введемо шкалу вимірювання інтелектуального потенціалу
Від 0 до 1, тобто 0,1 ; 0,2 ;0,3 ;…; 0,9 ; 1.
Згідно системи оцінювання знань по 100 – бальній шкалі
EST, приймемо ЯН = 100.
Нехай ,
І Пс / І Пв = 1 .

Тоді, формула (2) набуде вигляду

100 /(НЧ*С) = 1,

або

С = 100 /НЧ . (3)

За формулою ( 3) знайдемо коефіцієнт пропорційності С ,
Знаючи нормативний час , рівний 180 год., з яких 30 год. лекцій,
30 год. лабораторних і 120 год.- самостійна робота.

С = 100 / 180 = 0,55 .
За формулою ( 2) розрахуємо відношення інтелектуальних
потенціалів для забезпечення успішного навчального процесу по даній дисципліні , підставляючи у чисельник необхідну кіль-
кість балів і всі дані зведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Необхідне відношення інтелектуальних потен-ціалів для забезпечення процесу навчання дисципліни, роз-рахованої на 180 год.

Оцінка По EST Бали ІПс / ІПв
5 А 100 1
5 А 90 0,91
4 В 89 0,90
4 В 86 0,87
4 - С 85 0,86
4 - С 76 0,77
3 D 75 0.76
3 D 70 0.71
3 - E 69 0.70
3- E 60 0.61
2 FX 59 0.57
2 FX 35 0.35
2 - F 34 0.31
2 - F 1 0.01

Таким чином, для забезпечення гарантованої оцінки в 5 балів
необхідне відношення інтелектуальних потенціалів від 1 до 0,91,
а для забезпечення гарантованої оцінки в 4 бали необхідне відношення інтелектуальних потенціалів в межах від 0,90 до 0,77
Із формули (1) знайдемо нормативний час , необхідний для опанування заданою дисципліною

НЧ = ЯН ( ІПв/ ІПс*С) . ( 4 )

Знайдемо, скільки годин повинен затратити студент на вив-ченя даної дисципліни, щоб на екзамені отримати 90 балів

НЧ90балів = 90 / (0,91*0,55) = 180 год.,

але, якщо відношення інтелектуальних потенціалів буде рівним 1 , тоді

НЧ90 балів = 90 / (1*0,55)= 163,6 год.

Якщо інтелектуальний потенціал студента 0,35 , знайдемо,
скільки часу він повинен затратити, щоб опанувати дисципліну
на 100 балів

НЧ = 100/ ( 0,35*0,55) = 519 год.

А трійку з мінусом він може отримати,студіюючи дисципліну

НЧ = 60 / (0,35*0,55) = 312 год.

Пам’ятаючи головну заповідь математики «Не діли на нуль» ,
співвідношення інтелектуальних потенціалів має бути таким, щоб не було ділення на нуль.
І дійсно, якщо студент захоче опанувати дисципліною само-
стійно, йому не буде протистояти інтелектуальний потенціал викладача ( ІПв = 0 ) . Студенту буде необхідно створити вірту- альну модель викладача ( нею може бути добре організована
програма персонального комп’ютера) . Але і в цьому випадку
йому буде протистояти інтелектуальний потенціал викладача
на екзамені. Самостійно ж проробити лабораторні роботи студе-нту дуже проблематично.
Розглянемо, як працює формула (1) , забезпечуючи успішний захист кандидатської або докторської дисертації.
В даному випадку параметр НЧ = 3 роки.
За формулою (3) знаходимо коефіцієнт пропорційності С

С = 100 /3 = 33,3.

При цьому, навіть маючи співвідношення інтелектуальних потенціалів дисертант – опонент 0,77, отримаємо

ЯН = 3*0,77*33,3 = 77 балів,
що відповідає оцінці 4 з мінусом і забезпечує успішний захист дисертації.
Тепер розглянемо співвідношення інтелектуальних потенціалів дисертант-опонент в тому випадку коли дисертант 24 роки працював над своєю дисертацією, створив науковий напрямок і три наукові школи, під його керівництвом молодими вченими написано більше 100 монографій, які представлені в національні бібліотеки за списком ВАК, а опонент не дає можливості вченій раді розглянути його дисертацію.
Згідно формули (2) запишемо

І Пд / І П о = 90/ (24*33,3) = 0,11.

А це значить, що у опонента повинно бути опубліковано в десять раз більше наукових праць, ніж в дисертанта, у нього має бути створено 33 наукові школи, чого абсолютно немає фактично.
В такому випадку розрахуємо коефіцієнт корупції і опонента і Спеціалізованої ради по захисту даної дисертації, адже дана дисертація у вигляді монографії є у всіх національних бібліотеках за списком ВАК.
Коефіцієнт корупції КК розрахуємо як співвідношення часу роботи над дисертацією Ч до нормативного часу НЧ. В нашому випадку отримаємо

КК = Ч / НЧ = 24 / 3 = 8.
Таким чином, при даному коефіцієнті корупції чесний захист дисертації неможливий. Опонент навіть не зміг представити відзив на дисертацію, а дисертація багато років лежить у сейфі голови вченої ради. При цьому ходатайство університету, де працює опонент проігноровано.
В и с н о в к и
На основі проведених досліджень вперше
1.Запропонована математична модель успішного навчального процесу, в основі якої лежить відношення інтелектуальних потенціалів студент-викладач.
2. Розроблена методика визначення інтелектуального потенціалу студент-викладач на основі нормативного часу для вивчення даної дисципліни.
3. Отримана формула розрахунку нормативного часу опанування дисципліни.
4. На прикладі конкретної дисципліни проведені практичні розрахунки , що зведені в табл.1.
5. Приводиться формула розрахунку коефіцієнта корумпованості опонентів, які роз глядають дисертацію і вченої ради в цілому.
6. Розроблена модель навчального процесу впроваджена в навчальний процес курсів Педагогіка вищої школи , Вища освіта України та Болонський процес, які автор читав протягом ряду років у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті ім.акад.С.Дем’янчука.

Л і т е р а т у р а
1. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе.-М.:Высшая школа, 1974,- 384 с.
2.Белкин Е.Л. Дидактические основы управления познавательной деятельностью в условиях применения технических средств обучения. Ярославль: Верхне – Волжское кн.изд.-во,1982, -107 с.
3. Белкин Е.Л., Ефимов В.Н., Новикова Т.В., Теребулина Н.А.,Ярмонова И.А. Опре-деление целей организации и проведения учебного процесса/МТИПП.-М.,1985,-15 с.
4.Белкин Е.Л. Пам’ятка для преподавателей вузов, исследующих педагогические проблемы /МТИПП.-М., 1985, 14 с.
5. Белкин Е.Л., Ефимов В.Н., Новикова Т.В., Теребулина Н.А.,Ярмонова И.А. Условия эффективной организаци учебного процесса/МТИПП.-М.,1985,-21 с.
6. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем.-Во-ронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1977, - 304 с.
7. Журавлёв В.И. Взаимосвязь педагогической науки и прак-тики.-М.:Педагогика, 1984,- 176 с.
8. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования.-М.:Педагогика, 1982,-160 с.
9. Загвязинский В.И., Грищенко Л.И. Основы дидактики высшей школы – Тюмень:Изд-во ТГУ, 1987,-91 с.
10. Ефимов В.Н. Основы построения системы контроля на аудиторных занятиях в вузе /МТИПП.-М.,1982,-48 с.
11. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов: учебное пособие.- К.:УМК ВО .- 1989, -252 с.
12. Казаков В.А. Самостійна робота студентів як дидактична проблема: препринт.-К.:НМК ВО , 1990,- 62 с.
13. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов и её информационно-методи- ческое обеспечение.Учебное пособие.-К.:Вища школа.-1990.- 248 с.
14.Качество знаний учащихся и пути его совершенствования /Под ред. Скаткина М.Н., Краевского В.В.- М.:Педагогика,1976,- 208 с.
15. Краевский В.В. Место и функции эксперимента в педаго-гическом исследовании. Сб. Вопросы методов педагогических исследований.-М., 1973,-217 с.
16. Леднев В.С.Содержание общего среднего образования.-М.:Педагогика,1984,-176 с.
17. Лернер И.Я. Качество знаний учащихся.Какими они должны быть ?- М.: Знание, 1978,-47 с.
18. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.- М .-М.:Педагогика, 1981,- 185 с.
19. Літнарович Р.М. Дослідження точності апроксимації результатів психолого-педагогічного експерименту методом статис-тичних випробувань Монте Карло. Частина 1.Побудова істинної моделі. МЕГУ, Рівне,2006,-46 с.
20. Педагогика / Под ред.Бабанского Ю.К.-М.:Просвещение, 1983, - 608 с.
21. Педагогика высшей школы / Под ред. Никандрова Н.Д.-Л.:ЛГПИ, 1974, -116 с.
22. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся.Дидактический анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества.-М.:Педагогика, 1972, -184 с.
23. Сохор А.Н. Логическая структура учебного материала. –М.:Педагогіка,1974,-192 с.
24. Тихонов И.И. Методы научной организации и управления в учебном процессе.-М.: Знание, 1976,- 42 с.
25. Clarc R.E. The Cognitive Science and Human Performance Technology//Handbook of Human Performance Technology.- San Francisco: Jossey-Bass Pfeiffer,1999.- P. 82- 95.
26. Key data on education in Europe 99 – 2000 //www.eurydice.org (03/2004)
27. Kooper R. Modelling units of study from pedagogical perspective the pedagogical meta model behind EML. – http://eml.o-u.nl/introduction/articles.htm
28. Reigeluth C.M. The elaboration theory: Guidance for scope and sequence decisions // Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional theory. – Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1998. – P.5-29.
29. . Reigeluth C.M.,Nelson L.M. A new paradigm of ISD //Branch & Minor. Educational media and technology yearbook.- Englewood : Libraries Unlimited,2001.-Vol.22.-P.24-35.
29. Wiley D.A. Learning obgect design and sequencing theory. – http://davidwiley.com/ papers /dissertation /.pdf

Літнарович Руслан Миколайович, доцент,кандидат технічних наук

НАУКОВА ШКОЛА
Комп’ютерний набір, верстка і макетування та дизайн в редакторі Microsoft®Office® Word 2003 Р.М.Літнарович
Міжнародний Економіко-Гуманітарний Університет ім.акад. С.Дем’янчука
Кафедра математичного моделювання
33027,м.Рівне,вул..акад. С.Дем’янчука,4.
Адреса електронної пошти: litnarovich@hotmail.com
[URL=http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i305/1010/4d/bac32ee2254c.jpg.html][IMG]http://s008.radikal.ru/i305/1010/4d/bac32ee2254ct.jpg[/IMG][/URL]

Forums: 

Locations: 

Keywords: 

Fields: 

Коментарі

Re: Виклик на науковий поєдинок

ВИКЛИК НА НАУКОВИЙ ПОЄДИНОК

І , як на рицарських турнірах далекого минулого:

Я, доцент, кандидат технічних наук Літнарович Руслан Миколайович,

діючи добровільно і перебуваючи при
здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючий значення своїх дій, не помиляючись щодо обставин , обумовлених нижче,
викликаю на науковий поєдинок професорів, докторів технічних наук:

1. Костецьку Яромиру Михайлівну.
2. Чернягу Петра Гервазійовича.
3. .Борового Олександра Валентиновича.
4. Бурачека Всеволода Германовича.
5. .Парнякова Євгена Серафимовича.

Я представляю на розгляд наукової спільноти три створені мною наукові школи, з надією, що мої опоненти представлять свої,
приймуть виклик і не будуть ухилятися
від поєдинку.

Міністерство освіти і науки України
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
ім. академіка С. Дем’янчука

Р.М.Літнарович

НАУКОВА ШКОЛА

Рівне, 2009

Літнарович Руслан Миколайович

УДК 373.62
ББК 74.058

Літнарович Р.М. Наукова школа. МЕГУ, Рівне, 2009, -34 с.
Відповідальний за випуск: Й.В. Джунь, доктор фізико-математичних наук, професор
Наукова школа забезпечує переважаючий і проникливий інтелект, здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації. Розвиває живий і діяльний спосіб мислення, дає можливість порівняно легко вирішувати самі складні проблеми. Придає віру в свої сили, розсудливість, витримку, проникливість і дипломатичність. Робота проходить під символом ПОНЯТЛИВОСТІ.
Молоді вчені розглядають існуючі ідеї, роздумують над ними, враховують і застосовують на практиці все те, що було поза увагою. Невдачі не лякають їх, тому що вони знають : Успіх приходить після проробки багатьох конкуруючих варіантів. Вони досягають мети і не піддаються сумнівам. Робота проходить під символом ДОСЯГНЕННЯ.
На основі результатів багаторічного наукового і педагогічного досвіду формулюється концепція автора про статус молодого вченого і наукової школи в цілому.
Представляються наукові школи, створені автором в Чернігівському
державному інституті економіки і управління , Міжнародному Економіко-гуманітарному університеті ім..акад.С.Дем’янчука та Міжнародному університеті розвитку людини «УКРАЇНА».
Для студентів і аспірантів педагогічних вузів
© Літнарович Р.М..

Зміст
Передмова ……………………………………………………………3
1. Концепція автора……………… …………………………… ………4
2. Зміст і опис матеріалів..………………………. …. …………4
3. Список наукових і навчально-методичних праць доцента
Літнаровича Р.М.,опублікованих під час роботи в Чернігівському дер-жавному інституті економіки і управління в 2000-2005 роках…………….5
4.Список монографій молодих вчених Чернігівського державного інституту економіки і управління за результатами роботи наукової школи
по дослідженню і вдосконаленню державних геодезичних мереж, які надійшли у всі національні бібліотеки за списков ВАК …………………… 8
5.Список наукових і методичних праць доцента Р.М.Літнаровича, виданих в МЕГУ………………………………………………………………..11
6.С писок комп’ютерних видань молодих вчених за результатами
роботи наукової школи МЕГУ ,які поступили в бібліотеку Міжнародного економіко- гуманітарного університету ім.акад. С.Дем’янчука ……………13
7. Наукові та науково-методичні роботи, які забезпечили створення третьої наукової школи в Рівненському Міжнародному університеті
розвитку людини «Україна»……….….………………………………………25
8. Список комп’ютерних видань молодих вчених за результатами роботи наукової школи РІВМУРоЛ в 2008 році, які поступили в наукову бібліотеку ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «Україна»………………………………………………………………..………25
9. Якість навчального процесу……………………………………………30
Висновки ……………………………………………………………………….33
Література ……………………………………………………………………..34
Передмова
На основі результатів багаторічного наукового і педагогічного досвіду формулюється концепція автора про статус молодого вченого і наукової школи в цілому. Послідовно приводяться списки наукових і науково-методичних робіт, на основі яких було створено три наукові школи у різних
вищих навчальних закладах освіти. Безумовно, основою першої наукової школи була докторська дисертація автора «Геодезичні мережі несу цільних спостережень», в якій автор вперше започаткував новий науковий напрямок по даній тематиці. Не людяний, не коректний супротив опонентів, наділених
вченими званнями докторів технічних наук , які використовують свої високі
звання лише як фундамент своєї особистої влади , не дали можливості захистити дану дисертацію. Але автор дану дисертацію надіслав у книжкову палату і всі національні бібліотеки за списком ВАК. Згодом, на основі цієї дисертації була створена наукова школа в Чернігівському державному інституті економіки і управління .Вперше молодими вченими були спроектовані прецизійні мережі тріангуляції і трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі в 1 кв. метр. Даного проекту не має
ні одне місто в Україні і СНД. Їхні монографії, також, представлені у всіх бібліотеках за списком ВАК.
Пізніше, автор випробував свій інтелект і створив наукові школи в Міжнародному Економіко-гуманітарному університеті ім..акад.С.Дем’янчука
та Міжнародному університеті розвитку людини «УКРАЇНА.
Цією роботою автор викликає на науковий інтелектуальний поєдинок
всіх можливих опонентів, які представлять свої докторські дисертації і свої наукові школи в електронному варіанті для порівняння і справедливого завершення цієї проблеми. У файлі першої наукової школи приводиться повністю докторська дисертація автора і його наукові праці, які забезпечили створення першої наукової школи.

1. Концепція автора

Дослідження проведені в рамках Міжнародної комплексної наукової теми «Математико-статистичні моделі, їх інформаційно-системний аналіз та інформаційне забезпечення» , яка виконується кафедрою Математичного моделювання.

Молодим вченим можна вважати студента, що про-
вів наукові дослідження і представив матеріали у вигляді монографії, яка буде в національних бібліотеках країни.

Більше 300 брошюр молодих вчених представляєть-
ся в даній презентації і стверджується, що об’єднані за-
гальною тематикою, вони представляють собою на-
укову математичну школу.

Якщо в нашому університеті, або в країні в цілому,
існують наукові школи, ми готові вивчити їх матеріали
для вдосконалення своєї роботи.

Опонуйте нам! Наші молоді вчені і їх керівник готові відповісти і словом і ділом, а при необхідності
різко відкорегувати свою роботу.

Руслан Миколайович Літнарович
33028,м.Рівне,вул..Котляревського,14,кв.48.
Тел. (8-0362) 23-00-96 Мобільний: 094-966-52-47

2. Зміст і опис матеріалів
1. В папці «Перша наукова школа ЧДІЕіУ » приведена
докторська дисертація автора, яка започаткувала новий
напрямок в геодезії «Геодезичні мережі несу цільних
спостережень», на теоретичній основі якої була створена
перша наукова школа.
2. В папці «Роботи Літнаровича в ЧДІЕіУ» приведені
наукові і науково-методичні роботи, які забезпечили ство-
рення першої наукової школи.
3. В папках «Роботи молодих вчених ЧДІЕіУ 2003-2004 » і
2004-2005 представлені наукові праці молодих вчених.
4. В папці «Друга наукова школа» представлені матема-
тичні курси , розроблені автором і які забезпечили створен-
ня другої наукової школи в МЕГУ. При цьому курси лекцій
«Застосування способу найменших квадратів для обробки
матеріалів психолого-педагогічних експериментів (Частина 1
і Частина 2) розроблені автором вперше.
5.Папкою «Третя наукова школа РІВМУРоЛ представлена
наукова школа, створена автором у Міжнародному універси-
теті розвитку людини «Україна».

3. Список наукових і навчально-методичних праць доцента Літнаровича Р.М.,опублікованих під час роботи в Чернігівському державному інституті економіки і управління в 2000-2005 роках

1. Боровий В.О., Літнарович Р.М., Мардієва Л.П. До питання створення і дослідження геодезичної мережі методом несуцільних спостережень чотирикутників без діагоналей.
Інженерна геодезія. Вип. .44, Київ, КНУБА, 2000,-с.116-120.
2. Боровий В.О., Літнарович Р.М., Мардієва Л.П. Особливості зрівноваження лінійно-кутової мережі з недостатньою кількістю вимірів. Інженерна геодезія. Вип.. 45. Київ,КНУБА, 2001, - с.17-26.
3. Літнарович Р.М. Дослідження точності визначення площ за результатами геодезичних вимірів. Інженерна геодезія. Вип. 44, Київ, КНУБА, 2000,-с. 170-176.
4. Літнарович Р.М. Теоретичне обґрунтування точності геодезичних робіт при інвентаризації земель.Інженерна геодезія. Випуск 43. Київ, КНУБА, 2000,-с.102-109.
5. Літнарович Р.М. Теорія ряду парних ланок засічок, який прокладається між пунктами ,визначеними по системі GPS. Інженерна геодезія. Випуск 45. Київ, КНУБА, 2001,-с.141-148.
6. Літнарович Р., Кравцов М., Яроцький П. Попередній розрахунок точності в мережах несуцільних спостережень тріангуляції. Сучасні досягнення геодезичної науки та вироб-ництва. Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. Львів, Ліга-Прес,2002, - с.161-163.
7. Літнарович Р.М., Кравцов М.І., Яроцький П.П. Порівняльний аналіз точності елементів суцільних і несуцільних спостережень тріангуляції. Інженерна геодезія. Випуск 47. Київ,КНУБА, 2002,-с. 83-89.
8. Мовенко В.І., Літнарович Р.М. Моніторинг стану водосховищ з використанням ГІС-технологій. Інженерна геодезія. Випуск 47. Київ, КНУБА, 2002,-с.104-108.
9. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. Дослідження точності визначення площ аналітичним способом. УІІ Міжнародний науково-технічний симпозіум .Геоінформаційний моніто-
ринг навколишнього середовища – GPS i GIS – технології (7-14 вересня 2002 р.). Алушта
(Крим). Львівське астрономо-геодезичне товариство, - с.123-128.
10. Літнарович Р.М. Проектування і дослідження трилатерації обласного міста методом статистичних випробувань Монте Карло. Інженерна геодезія. Випуск 48. Київ, КНУБА, 2002,-с.144-147.
11. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. Перша енциклопедична геодезична праця в Україні. Геодезія, картографія і аерофотознімання. Міжвідомчий науково-технічний збірник.
Випуск 62. Львів, «Львівська політехніка», 2002,-с.131-132.
12. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. Проектування і попередня оцінка точності геодезичної основи несуцільних спостережень тріангуляції обласного центру. Сучасні досягнення
геодезичної науки та виробництва. Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. Львів, Ліга-Прес, 2003,-с.142-145.
13. Літнарович Р.М., Кравцов М.І. До питання оцінки точності визначення координат пункту із GPS- спостережень.Інженерна геодезія. Випуск 50.Київ, КНУБА, 2004,-с.125-134.
14. Літнарович Р.М., Кравцов М.Г. Перехід від геодезичних координат загальноземного еліпсоїда до плоских конформних Гаусса-Крюгера.Міжнародна науково-практична кон-
ференція. Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. – Європейський досвід.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2005,-с.44-49.
15. Літнарович Р.М., Шевель В.І. Гідравлічний розрахунок водоводів з перемичками за повною формулою гідравлічних втрат. Міжнародна науково-практична конференція. Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. – Європейський досвід.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2005,-с.136-140.
16. Літнарович Р.М. Геодезичні мережі несуцільних спостережень.Монографія.ЧДІЕіУ, Чернігів,-423 с.
17. Литнарович Р.Н. Геодезические сети несплошных наблюдений. Монография. ЧГИЭиУ , Чернигов,-498 с.
18. Літнарович Р.М. Планові державні геодезичні мережі.Конспект лекцій. Чернігів, ЧДІЕіУ, 2002,-71 с.
19. Літнарович Р.М. Дослідження точності геодезичних робіт для забезпечення облікової одиниці площі при інвентаризації земель.Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина 1.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 32 с.
20. Літнарович Р.М. Проект і дослідження тріангуляції облас-ного центру для забезпечення облікової одиниці площі. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 27 с.
21. Літнарович Р.М. Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру методом несуцільних спостережень тріангуляції. . Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 15 с.
22. . Літнарович Р.М. Проект і дослідження трилатерації обласного центру методом статистичних випробувань Монте Карло. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІУ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 16 с.
23. Літнарович Р.М. Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень статистичними випробуваннями Монте Карло. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина У.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 32 с.
24. Літнарович Р.М. Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру методом парних ланок засічок Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина УІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 32 с.
25. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом парних ланок засічок. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина УІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 34 с.
26. Літнарович Р.М. Створення планової геодезичної мережі методом парних ланок засічок. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина УІІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 79 с.
27. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ІХ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 45 с.
28. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина Х.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 39 с.
29. . Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 43 с.
30. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної мережі лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2002,- 65 с.
31. Літнарович Р.М. Розробка технології створення планової геодезичної основи лінійно-кутовим методом несуцільних спостережень. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІІІ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 39 с.
32. Літнарович Р.М. Попередня оцінка точності елементів геодезичних мереж несуцільних спостережень. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХІУ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 27 с.
33. Літнарович Р.М. Розробка технології створення геодезичної опори методом несу цільних спостережень чотирикутників без діагоналей. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». Частина ХУ.Чернігів, ЧДІЕіУ, 2001,- 28 с.
34. Літнарович Р.М., Ратніков Р.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції і трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи». .Чернігів, ЧДІЕіУ, 2002,- 35 с.
35. Літнарович Р.М. Польовий компаратор ЧДІЕіУ , Чернігів, 2002,-17 с.
36. Літнарович Р.М. Геодезична астрономія. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». ЧДІЕіУ, Чернігів, 2000,-75с.
37. Літнарович Р.М.Основи космічної геодезії Лабораторний практикум. ЧДІЕіУ, Чернігів,2002,- 90 с.
38. Літнарович Р.М. Основи вищої геодезії.Навчальний посібник. ЧДІЕіУ, Чернігів, 2002,-147 с.
39. Літнарович Р.М. Основи вищої геодезії.Лабораторний практикум. ЧДІЕіУ, Чернігів, 2002,-90 с.
40. Літнарович Р.М., Парамонов А.В. Вища геодезія. Лабораторний практикум. Розраху-нок лабораторних робіт на Visual Basic під програму Microsoft Exsel. ЧДІЕіУ, Чернігів,
2003,-27 с.
41. Боровий В.О., Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Конспект лекцій. ЧДІЕіУ,Чернігів, 2005, -223 с.
42. Літнарович Р.М., Мар дієва Л.П., Ярош Ю.В. та інші.Будова і робота світловіддалеміра СТ 5 .Навчальний практикум по курсу «Електронні геодезичні прилади».ЧДІЕіУ, Чернігів,, 2000,-38 с.
43. Кравцов М.І., Літнарович Р.М. Проект виконання геодезичних робіт при будівництві промислового об’єкту. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності « Землевпорядкування та кадастр». ЧДІЕіУ, Чернігів, 2001,-33 с.
44. Кравцов М.І., Літнарович Р.М. Розв’зування інженерних задач на місцевості геодези-чними методами. Методичні вказівки. ЧДІЕіУ, Чернігів, 2002,-25 с.
45. Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Конспект лекцій для студентів- заочників післядипломної освіти за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр». Частина 1. ЧДІЕіУ,
Чернігів, - 28 с.
46. Літнарович Р.М. Геодезичні прилади. Частина 2. Конспект лекцій для студентів- заочників спеціальностей «Землевпорядкування та кадастр» і «Геоінформаційні системи і технології». ЧДІЕ іУ, Чернігів, 2005,-105 с.

4. Список монографій молодих вчених Чернігівського державного інституту економіки і управління за результатами роботи наукової школи по дослідженню і вдосконаленню державних геодезичних мереж, які надійшли у всі національні бібліотеки за списков ВАК

1. Бойко Д.О. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло.
Модель №1.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
2. . Бойко Д.О. Проектування і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №2.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
3. Велігорський В.М. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель №3.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
4. Велігорський В.М. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №4.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
5. Кирильченко М.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель №5.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
6. Кирильченко М.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №6.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
7. Гнип Т.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №7.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
8. Гнип Т.В.Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №8.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
9.Міненко О.Ю. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №9.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
10.Міненко О.Ю..Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №10.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
11. Никипорець Т.П. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №11.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
12. Никипорець Т.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №12.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
13. Пінчук В.Ю.Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №13.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
14. Пінчук В.Ю. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №14.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
15. Соловей О.П. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №15.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
16. Соловей О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №16.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
17. Суховірський С.Б. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №17.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
18. Суховірський С.Б. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №18.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
19. Чеграхчи М.Г. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №19.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 18 с.
20. Шурхал О.Г. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №20.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
21. Шурхал О.Г. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №21.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
22. Губенко О.А, Яненко С.О. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №22.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
23. Губенко О.А., Яненко С.О. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №23.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
24. Замяткін С.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №24.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
25. Комар О.П Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для
забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №25.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
26. Комар О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №26.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
27. Семак Д.В.Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №27.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
28.Семак Д.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для
забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №28.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
29. Таценко М.В. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №29.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
30.Таценко М.В. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №30.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
31. Тупік А.М. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №31.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
32. Тупік А.М. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №32.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
33. Телелейко Є.Д. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №33.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
34.Телелейко Є.Д . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №34.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
35.Федорина Ю.О. Проектування і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель №35.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
36.Федорина Ю.О. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №36.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
37. Аникієнко А.М. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №37.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.
38.Аникієнко А.М.. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №38.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
39. Давиденко Д.В. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №39.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
40.Давиденко Д.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №40.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
41. Замяткін С.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №41.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.
42. Зеляк Ю.С. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №42.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
43.Зеляк Ю.С. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №43.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.
44. Котченко О.М. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №44.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
45.Котченко О.М. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №45.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
46. Мороз О.П. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №46.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
47.Мороз О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №47.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
48. Пилипенко О.П. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №48.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
49.Пилипенко О.П. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №49.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.
50. Рогоза Т.В. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №50.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
51.Рогоза Т.В. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №51.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
52. Седневець Г.М. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №52.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
53.Седневець Г.М. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №53.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
54. Турта Є.Л. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №54.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 19 с.
55.Турта Є.Л. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №55.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 20 с.
56. Чеграхчи М.Г. . Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №56.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.
57.Школик С.П. Проект і дослідження прецизійної трилатерації міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі . Модель №57.Науковий керівник доцент Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 16 с.
58.Школик С.П.. Проект і дослідження прецизійної тріангуляції міста Чернігова для забезпечення облікової одиниці площі .Модель №58.Науковий керівник доцент
Р.М.Літнарович.ЧДІЕіУ, Чернігів, 2003,- 17 с.

5. Список наукових і методичних праць доцента Р.М.Літнаровича, виданих в МЕГУ

1.Літнарович Р.М. Основи математики. Функції і графіки. Навч.посібн. Ч.1. МЕГУ, Рівне, 2006. – 15 с.
2.Літнарович Р.М. Основи математики.Дослідження впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті.Навчальний посібник для студентів педагогічного факуль-тету.Частина 2.МЕГУ,Рівне,2006,-27с.
3.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психологічного експерименту логарифмічною функцією.
Навчальний посібник.Частина 3.МЕГУ,Рівне,2006,-19с.
4.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту експоненціальною функцією.Навч. посібн.Частина 4.МЕГУ,Рівне,2006,-17с.
5.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту степеневою функцією.Навч.посібн. Частина 5.МЕГУ,Рівне,2006,-17с.
6.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого- педагогічного експерименту гіперболічною функцією.Навч.посібн. Частина 6.МЕГУ,Рівне,2006,18с.
7.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психолого-педагогічного експерименту поліноміальною функцією.Навч. посібн. Частина 7.МЕГУ,Рівне,2006,-20с.
8.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психологічного експери-менту дробово-лінійною функцією.Навч. посібн. Частина 8.МЕГУ,Рівне,2006,-23с.
9.Літнарович Р.М.Основи математики.Дослідження результатів психологічного експери-менту інвертованою залежністю гіперболічного типу.Навч. посібн. Частина 9.МЕГУ,
Рівне,2006,-21с.
10.Літнарович Р.М. Дослідження точності апроксимації результатів психолого – педагогічного експерименту методом статистичних випробувань Монте Карло. Частина 1. Побудова істинної моделі. МЕГУ, Рівне, 2006, -46 с.
11.Літнарович Р. М. Лінійна алгебра. Елементи теорії визначників. Курс лекцій. МЕГУ, Рівне, 2006, – 72с.
12.Літнарович Р. М. Алгебра матриць.Курс лекцій. МЕГУ, Рівне, 2007,-112 с.
13. Літнарович Р.М. Спосіб найменших квадратів і його використання для обробки мате-ріалів психологічних і педагогічних експериментів.Ч1 Курс лекцій.МЕГУ, Рівне,2006,-75 с
14. Літнарович Р.М. Застосування способу найменших квадратів до обробки матеріалів
психологічних і педагогічних експериментів.Ч2.Курс лекцій.МЕГУ, Рівне, 2007,-110 с.
15. Літнарович Р.М. Математика. Довідник з виконання модульної контрольної роботи за другий семестр . МЕГУ, Рівне, 2009, -33с,
16. Літнарович Р.М. Математика.Робоча навчальна програма. Для спеціальностей
ППП, ППБ, П П ІН, П П І.Денна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008, - 22с.
17. Літнарович Р.М. Математика.Робоча навчальна програма. Для спеціальностей
ППП, ППБ, П П ІН, П П І.Заочна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008, - 22с.
18.Літнарович Р.М.Теоретична механіка.Частина 1. Статика. Навчальний посібник для студентів денної та заочної форм навчання факультету кібернетики спеціальності Прик-
ладна математика. МЕГУ, Рівне, 2006, -117 с.
19..Літнарович Р.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випробувань Монте Карло.Частина 1.МЕГУ,Рівне,2006,-44 с.
20.Літнарович Р.М. Встановлення зв’язку між географічною і геомагнітною системами координат.Частина 2.МЕГУ,Рівне,2006,
-47с.
21. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики.Курс лекцій. Рівне, 2007, -78 с.
22. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум. Частина 1.
МЕГУ, Рівне, 2007,- 44 с.
23. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум. Частина 2.
МЕГУ, Рівне, 2008,- 48 с.
24. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Робоча навчальна програма для спеціальності «Географія і біологія». Денна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008,-16 с.
25. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Робоча навчальна програма для спеціальності «Географія і біологія». Заочна форма навчання. МЕГУ, Рівне, 2008,-16 с.
26. Літнарович Р.М. Фізика з основами геофізики. Робоча навчальна програма по навчаль-ному коплексу «Освіта» для спеціальності «Географія і біологія», МЕГУ, Рівне, 2007,-8 с.
27. Літнарович Р.М. Вища освіта України і Болонський процес. Організація навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки спеціалістів. Робоча навчальна програ-ма.МЕГУ, Рівне, 2007, - 16 с.
28. Літнарович Р.М. Математичні методи у психології.Робоча навчальна програма для спеціальності «Практична психологія».МЕГУ, Рівне, 2008,- 16 с.
30. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. Проведення вимірів,вимірювальні шкали, порядкові виміри, інтервальні виміри, вимірювання відношень.Навчальний посібник для студентів педагогічного факультету.Частина 1. МЕГУ, Рівне, 2006,- 16 с.
31. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. .Частина 2.Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання педагогічного факультету. МЕГУ, Рівне, 2006,- 24 с.
32. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. .Частина 3.Навчальний посібник. МЕГУ, Рівне, 2006,- 49 с.
33. Літнарович Р.М. Основи математичної статистики у психології. .Моменти статистич-ного розподілу.Асиметрія і ексцес. Лабораторний практикум. МЕГУ, Рівне, 2006,- 24 с.
34. Літнарович Р.М. Практика по LOTUS ORGANIZER, МЕГУ, Рівне, 2007,- 69 с.
35. Літнарович Р.М.,Ясінський А.М.,Пилип'юк Н.М., Суховецький І.О.Практика по базам даних. МЕГУ,Рівне,2007,-104 с.
36. Літнарович Р.М. Практика по Excel. МЕГУ, Рівне, 2007, -116с.
37. Літнарович Р.М. Якість навчального процесу. Вісник МЕГУ. Збірник наукових праць.Серія Системні науки та кібернетика. Випуск 1. МЕГУ, Рівне, 2009, с.34-40.
38. Літнарович Р.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі поліномом m-го порядку. Вісник МЕГУ. Збірник наукових праць.Серія Системні науки та
кібернетика. Випуск 1. МЕГУ, Рівне, 2009, с.41-51.
39. Літнарович Р.М. Побудова і дослідження математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей методом статистичних випробувань Монте Карло. Істинна модель.
Апроксимація поліномом першого степеня. МЕГУ, Рівне,2009,-32 с.
40. Літнарович Р.М., Грицик О.Б. Побудова і дослідження математичної моделі для встановлення рівня токсичності препаратів. Апроксимація поліномом першого степеня.
МЕГУ, Рівне, 2009,- 58 с.
41. Літнарович Р.М.,Літнарович І.М. Побудова і дослідження математичної моделі успішного функціонування держави. МЕГУ, Рівне, 2009,- 19 с.
42. Літнарович Р.М., Харченко О.Б. Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання.Лабораторний практикум. МЕГУ, Рівне, 2009,- 229 с.

6. С писок комп’ютерних видань молодих вчених за результатами роботи наукової школи МЕГУ ,які поступили в бібліотеку Міжнародного економіко- гуманітарного університету ім.акад. С.Дем’янчука
1. Валецький О.О. Побудова і дослідження економіко-математич-ної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-5.МЕГУ,Рівне,2008,-32с.
2. Возняк А.В.Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-6.МЕГУ, Рівне,2008 ,- 32с.
3.Гнатик Ю.З. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-7.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.
4. Гожа М.Б. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і по- питу методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-6.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.
5. Пасічник Г.М.Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-12.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.
6. Ткачук І.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і по-питу методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-16.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.
7. Чорний П.І. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і по-питу методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ІН71М-17.МЕГУ, Рівне, 2008,- 32с.
8. Корнілова К.Ф., Драпко Д.О. Побудова математичної моделі залежності ваги дитини від віку і її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло. Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ППП 81-14.МЕГУ,Рівне, 2008,- 44 с. -2екз.
9. Процюк Л.А., Степанюк Т.О. Алгебра матриць. Модулі. МЕГУ, Рівне,2007,-32с.
10. Коренчук Л.П.,Мосійчук Т.М. Основи математичної статистики у психології.Модулі. МЕГУ, Рівне, -25 с.
11. Букеєв Б.О. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних ви-пробувань Монте Карло. Модель ПГБ–61 №3, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
12. Бонь Н.О. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 72 №1, МЕГУ,Рівне,2007,- 36 с.
13. Варга М.Ю. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широ-ти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ–61 №3’, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
14. Вельбовець І.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ– 71 №4, МЕГУ,Рівне,2007,- 36 с.
15. Вельбовець О.М.Дослідження точності апроксимації залежно-сті магнітного моменту Землі від широти методом статистичних ви-пробувань Монте Карло.Модель ПГБ– 61 №5, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
16. Гайдур Є.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широ-ти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ – 61 №7, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
17. Голянський Д.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ–61 №25, МЕГУ,Рівне,2006,-29 с.
18. Джек О.Й. Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №32, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
19. Дулюк І.В..Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №8, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
20. Коханевич С.І.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від ши-роти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ – 61 №5’, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
21. Ковалевич А.І.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від ши-роти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №13, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
22. Лембей Х.І.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №16, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
23. Маліончук О.А..Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ–61№17, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
24. Мединська Т.М.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ– 61 №9, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
25. Микуланинець Ф.Ф.Дослідження точності апроксимації залеж-ності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних ви-пробувань Монте Карло.Модель ПГБ–61№26,МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
26. Цюзь Н.Ф.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти ме-тодом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №22, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
27. Чайковська К.В..Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від ши-роти методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ПГБ – 61 №23, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
28. Шворак І.В.Дослідження точності апроксимації залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ПГБ – 61 №31, МЕГУ,Рівне,2006,- 29 с.
29. Андрощук Л.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випробу-вань Монте Карло.Модель ППС 051 – 1. МЕГУ, Рівне, 2006,- 29с. -3 екз.
30. Абрамович К.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики па-м’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
31. Алексін Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
32. Антонюк А.Д.Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
33. Артинюк М.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
34. Бакун А.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
35. Баранчик І.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 23. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
36. Басик І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
37. Белеля О.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
38.Беспалова А.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.
39. Білорус М.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
40.Блищик О.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
41. Бобик М.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривож-ності на характеристики пам’яті методом статистичних випробу-вань Монте Карло. Модель ППП 052 – 30. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.
42. Бойчак В.Ф. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
43. Бондарчук В.А. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППІН 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
44. Борщ Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
45. Бєлкова Ю. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
46. Вайтенок Ю . Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
47. Вербицька В.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
48. Вознюк І.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
49. Вознюк Я.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.
50. Волоско Л.Б. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 43. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29 с.
51. Волчкова І.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
52. Гадуп’як М.І. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 46. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29.с.
53. Гайович М.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 24. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
54. Гачкевич Р.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
55. Гіцій Е.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
56. Гнатюк Т.С. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випробу-вань Монте Карло. Модель УПК (Б) 61 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 26 с.
57. Гордусік О.О. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .
58. Грабань О.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 6. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
59. Гранюк О.П. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
60. Грицай Г.Г. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
61. Дацюк Н.М. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
62. Дем’янчук Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випро-бувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 2. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
63. Джеломанова А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 71 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
64. Дика Т.Д. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 52 – 31. МЕГУ, Рівне, 2007,- 26 с.
65. Закусило І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 32. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
66. Захарчук Н.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 6’. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
67. Зез В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
68. Зощук О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
69. Іваніцька Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 6. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
70. Іванчук О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
71. Ілюк В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
72. Калінішина Т.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
73. Карпюк Т.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
74. Кісіль М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
75. Клубук М.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 07. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
76. Коваль О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 33. МЕГУ, Рівне, 2007,- 26с.
77. Ковальчук І.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
78. Ковалінська Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 11. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
79. Ковела О.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
80. Козлова Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 48. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
81. Клевець О.Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
82. Колабська В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
83. Коломейчук Ю.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
84. Костюченко О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
85. Корнійчук А.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 061 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
86.Кравченко В.Р. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
87. Криван М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
88. Кубинець М.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 9’. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
89. Кусик А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
90. Кушпіль І.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 71 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
91. Лафета А.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 12. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
92. Левицька В.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
93. Лінник Н. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІН 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
94. Лісовець Г.Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
95. Лісовик В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІН 61 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
96. Лістурова В.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
97. Лисичук З. А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
98. Лозюк Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
99. Лопоха Т.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 49.. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
100. Луцов’ят К. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
101. Люшин Т.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
102. Макарець Т.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .
103. Макєєва Н.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
104. Малищук О.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
105. Мамчур О.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,-29с.
106. Марковська А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 61 – 28. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с .
107. Мартищук Д.В.Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 12. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
108. Меркулова Г.У. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІН 054 – 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
109. Миронюк А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППБ 71 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
110. Місюра Ю.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
111. Мірошниченко Ю.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71–15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
112. Місечко О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 – 4. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
113. Морквич І.Я. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
114. Москалюк С.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 12. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
115. Назарчук О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
116. Наумович В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
117. Нестерук О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(ППП) 061–20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
118. Нитичук Т.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 27. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
119. Омельчук А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
120. Остап М.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 35. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
121.Ольшанська Т.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61– 6. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
122. Опанасюк Т.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 7. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
123. Охмак М.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 3. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
124. Панасюк Н.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
125. Партола В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
126. Переходько Н.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
127. Перязєва І.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
128. Петрище Ю.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
129. Петровська І.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
130. Пилипчук М.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
131. Пігаль Н.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 50. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
132. Плахіна Е.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
133. Поплавська О.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
134. Попович С.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
135. Потапчук І.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
136. Правник В.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31.
138. Преображенська І.І.Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б)61–10.МЕГУ,Рівне,2007,-31с.
139. П’ятак О.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
140. Рабунець А.Є. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
141. Романова О І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 71 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
142. Романович Н.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
143. Рудюк О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
144. Савич І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 5. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
145. Сайчук В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
146. Саливонюк І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 61 –1 1. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
147. Самчук Н.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
148. Сахацька Я.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
149. Свідзінська Т.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
150. Свирида З.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
151. Семенюк О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 8. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
152. Семенюк О.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 051 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
153. Семешкіна Н.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 9. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
154. Сікора О.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІН 051 – 49. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
155. Скумін Н.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
156. Смирнова Н.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(Б) 61 – 13. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
157. Сміхура Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
158. Спекторук Н.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 25. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
159. Стафійчук І.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
160. Стельмах О.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ММ 71 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
161. Стрільчук Т. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
162. Суднік О.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІН 71 – 11. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
163. Супрун Я.І. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 38. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
164. Сухан М.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 052 – 39. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
165. Тацій Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППІ 61 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
166. Тверда Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 24. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
167. Тимошенко Н.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
168. Ткачук І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
169.Третяк І.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 10. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
170. Трофімук О.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 28. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
171. Федорова Є.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
172. Фітель І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .
173. Фіцай М.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 53. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
174. Фоменюк Л. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 24. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
175. Халецька Ю.А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(ППП) 61 – 25. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с .
176. Харій Н.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 14. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
177. Холодько Г.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 052 – 54. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
178. Хоменко Д.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель УПК(ППП 61) –26. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
179. Хотюк В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 16. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
180. Цимбалюк О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’я-ті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
181. Шадурський А.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППС 61 –№22.МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
182. Шахрайчук О.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ФМ 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
183. Шевчук В.Л. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 28. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
184. Шейна А. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 61 – 29. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
185. Шкаралевич С.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики па-м’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 17. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
186. Шелемех І.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель УПК(Б) 71 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
187. Шульгіна Д.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 72 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
188. Юсенко І.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ФМ 71 – 20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
189. Юсюк І.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 051 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
190. Яворська В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППБ 61 – 15. МЕГУ, Рівне, 2007,- 29с.
191. Ягодка Н.Р. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППІ 61 – 18. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
192. Янушкевич Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
193. Ярмошик Г.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 62 – 26. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
194. Яро щук І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППС 61 – 21. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
195. Ястребова І.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ППП 72 – 19. МЕГУ, Рівне, 2007,- 32с.
196. Ящук В.Є. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ММ 71 – 20. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.
197. Ящук Т.Ю. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань Монте Карло.Модель ППП 62 – 27. МЕГУ, Рівне, 2007,- 31с.

7. Наукові та науково-методичні роботи, які забезпечили створення третьої наукової школи в Рівненському Міжнародному університеті розвитку людини «Україна»
№п\п
Н а з в а Характер
роботи В и х і д н і дані Обсяг
1 Економіко-математичне моде-лювання.Частина 1.Курс лекцій - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 75 с.
2 Економіко-математичне моде-лювання.Частина 2.Курс лекцій - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 110 с.
3 Практика по
LOTUS ORGANIZER - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 69 с.
4 Економіко-математичні моделі.
Курс лекцій. 1 модуль - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 72 с.
5 Економіко-математичні моделі.
Курс лекцій. 2 модуль - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 110 с.
6 Дослідження точності апрокси-
мації результатів психолого-педагогічного експерименту
методом статистичних випро-
бувань Монте Карло.Частина 1.
Побудова істинної моделі. - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 45 с.
7 Практика по EXCEL. - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 116 с.
8 Практика по базам даних - РІВМУРоЛ «Україна»,
Рівне,2008 104 с.
8. Список комп’ютерних видань молодих вчених за результатами роботи наукової школи РІВМУРоЛ в 2008 році, які поступили в наукову бібліотеку ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «Україна»
1.Алікін К.В.Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
2.Балабушко К.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель О-2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-33с.
3.Балабушко К.С.Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
4.Белка С.Г. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті Методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
5.Белка С.Г..Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
6. Бльох К.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-3.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
7.Бльох К.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-3.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
8.Болба А.М. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-4.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
9.Валько О.В. Дослідження точності впливу ситуативної триво-жності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
10.Валько О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
11.Гергель Л.В. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
12.Гойдюк Ю.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне, 2008,-32с.
13.Гойдюк Ю.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
14.Гурін Ю.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-3.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
15. Дриганець А.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-6.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
16. Дриганець А.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-6.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
17. Іванюк М.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-5.РІВМУРоЛ «Україна» ,Рівне,2008,-32с.
18. Іванюк М.В . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
19.Єремейчук С.Л. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-4.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
20. Єремейчук С.Л. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-4.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
21. Казакова А.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2-3.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
22. Кондратюк Л.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
23. Кондратюк Л.С. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
24.Корнійчук Б.В. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-7.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
25. Корнійчук Б.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-7.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
26. Кристапчук Ю.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-11.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
27.Кудрик О.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-16.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
28.КУдрик О.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-6.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
29. Лаговська Р.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель О-2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
30.Лаговська Р.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
31.Лагута О.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-10.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
32. Лагута О.О. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-10.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
33. Латайчук А.В. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-12.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
34. Лисак Т.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-13.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
35. Лисак Т.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-13.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
36.Маслова Ю.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-13.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
37. Маслова Ю.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-13.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
38.Нагиналюк І.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2.6.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
39.Нагиналюк І.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-6.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
40. Нестерук В.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-14.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
41. Нестерук В.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-14.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
42. Парницька Ю.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-15.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
43. Парницька Ю.С.. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-15.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
44. Палюшкевич М.А. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-14.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
45. Палюшкевич М.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-14.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
46. Петрович Р.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-16.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
47. Поліщук М.С.Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-15.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
48. Поліщук М.С. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-15.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
49. Прозапас Л.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель О-2-7.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
50. Прозапас Л.В.. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-7.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
51. Прокопчук А.М. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-16.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
52. Прокопчук А.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-16.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
53. Радовенчик О.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-17.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
54. Радовенчик О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-17.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
55. Сабанюк І.П. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-17.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
56. Сабанюк І.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-17.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
57. Савчук К.В. . Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-18.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
58. Савчук К.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-18.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
59.Салата Н.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель О-2-8.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
60. Стусяк О.А.. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-19.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
61. Стусяк О.А. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-19.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
62. Трубилко О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель Ф – 2-20.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
63. Трубилко О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-20.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
64. Чиж В.Л. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель ЕП – 2-18.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
65. Чиж В.Л. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-18.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
66. Шапочко А.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-21.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
67. Шапочко А.О. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-21.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
68. Шепель С.В. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель ЕП-2-19.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
69. Шепель С.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-19.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
70. Яцина Ю.С. Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Модель Ф-2-23.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32с.
71. Яцина Ю. С. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-23.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
72. Абрамчук А.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
73. Баборикіна М.Ю. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель ЕП – 2Б.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
74. Войтович О.Є. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2А-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
75. Гергелюк М.І. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-4.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
76. Капран Т.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
77.Ковальчук А.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-5.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
78. Корсун Т.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-25.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
79. Крагель Н.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
80. Леусь І.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф –1 2.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
81. Ляшик Н.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Е П – 2А-12.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
82. Мовчан О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 7.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
83. Морець Н.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних ви-пробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-А-14.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
84. Некрасова О.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
85. Рижа Н.Я. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-12.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
86. Рудик О.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель Ф – 2-13.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
87. Свирид Я.О. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2А-18.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
88. Сітовська Є.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
89. Скідан Н.П. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ЕП – 2-1.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
90. Сирватка Н.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-16.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
91 .Ступницька Т.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
92. Ступницька Т.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-9.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
93. Тимошенко О.В. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель О – 2-20.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.
94. Федас Л.М. Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань МОНТЕ КАРЛО. Модель О – 2-22.РІВМУРоЛ «Україна»,Рівне,2008,-32 с.

9. Якість навчального процесу
При розробці моделі навчального процесу нами були виділені слідуючі компоненти:
1.Інтелектуальний потенціал педагога-викладача ( ІПв).
2.Інтелектуальний потенціал студента ( ІПс).
3.Нормативний час на опанування дисципліни (НЧ).
4.Коефіцієнт взаємозв’язку (С).
І як лампочка розжарювання може горіти і своїм світлом осві-тлювати все навколо при наявності необхідної різниці потенціа-лів (напруги), так і якість навчального процесу може бути успі-шною при заданому необхідному відношенні інтелектуальних потенціалів, які на наш погляд, повинні протистояти один од-ному.
На основі багаторічного педагогічного досвіду , вивчення і аналізу робіт видатних дидактів минулого /А.Дистерверг,
Я.Каменський, М.Монтень, Т.Мор, Ж..Ж..Руссо, І.Песталоцці, К.Ушинський і др./, вітчизняних педагогів і спеціалістів вищої школи /С.Архангельський, П.Блонський,В.Вернадський, Є.Голант, Б.Єсипов, К.Зворикін, Д.Зернов,Т.Ільїна, В.Кірпічов, В.Ляудис, І.Нікандров, А.Петровський, П.Підкасистий, Р.Срода, В.Стєклов, Н.Тализіна, С.Шацький, В.Казаков і др./, нами пропонується слідуюча модель навчального процесу

ЯН = НЧ( І Пс / І Пв) С , ( 1 )

де ЯН – якість навчання.
Доцільно встановити рівень інтелектуальних потенціалів , які б забезпечили високу якість навчального процесу.
Нам невідомі літературні джерела , де б були приведені формули розрахунку інтелектуальних потенціалів викладача і
студента.
На основі формули (1) , запишемо

І Пс / І Пв = ЯН / НЧ*С . (2)

Таким чином, знаючи нормативний час вивчення дисципліни
НЧ і задаючись необхідною якістю навчального процесу ЯН , при деякому значенні коефіцієнта пропорційності С , за фор-мулою (2) можна визначити те відношення інтелектуальних по-тенціалів студента і викладача, яке б забезпечувало високу якість навчального процесу.
Введемо шкалу вимірювання інтелектуального потенціалу
Від 0 до 1, тобто 0,1 ; 0,2 ;0,3 ;…; 0,9 ; 1.
Згідно системи оцінювання знань по 100 – бальній шкалі
EST, приймемо ЯН = 100.
Нехай ,
І Пс / І Пв = 1 .

Тоді, формула (2) набуде вигляду

100 /(НЧ*С) = 1,

або

С = 100 / НЧ . (3)

За формулою ( 3) знайдемо коефіцієнт пропорційності С ,
Знаючи нормативний час , рівний 180 год., з яких 30 год. лекцій,
30 год. лабораторних і 120 год.- самостійна робота.

С = 100 / 180 = 0,55 .
За формулою ( 2) розрахуємо відношення інтелектуальних
потенціалів для забезпечення успішного навчального процесу по даній дисципліні , підставляючи у чисельник необхідну кіль-
кість балів і всі дані зведемо в табл. 1.

Таблиця 1. Необхідне відношення інтелектуальних потен-ціалів для забезпечення процесу навчання дисципліни, роз-рахованої на 180 год.

Оцінка По EST Бали ІПс / ІПв
5 А 100 1
5 А 90 0,91
4 В 89 0,90
4 В 86 0,87
4 - С 85 0,86
4 - С 76 0,77
3 D 75 0.76
3 D 70 0.71
3 - E 69 0.70
3- E 60 0.61
2 FX 59 0.57
2 FX 35 0.35
2 - F 34 0.31
2 - F 1 0.01

Таким чином, для забезпечення гарантованої оцінки в 5 балів
необхідне відношення інтелектуальних потенціалів від 1 до 0,91,
а для забезпечення гарантованої оцінки в 4 бали необхідне відношення інтелектуальних потенціалів в межах від 0,90 до 0,77
Із формули (1) знайдемо нормативний час , необхідний для опанування заданою дисципліною

НЧ = ЯН ( ІПв/ ІПс*С) . ( 4 )

Знайдемо, скільки годин повинен затратити студент на вив-ченя даної дисципліни, щоб на екзамені отримати 90 балів

НЧ90балів = 90 / (0,91*0,55) = 180 год.,

але, якщо відношення інтелектуальних потенціалів буде рівним 1 , тоді

НЧ90 балів = 90 / (1*0,55)= 163,6 год.

Якщо інтелектуальний потенціал студента 0,35 , знайдемо,
скільки часу він повинен затратити, щоб опанувати дисципліну
на 100 балів

НЧ = 100/ ( 0,35*0,55) = 519 год.

А трійку з мінусом він може отримати,студіюючи дисципліну

НЧ = 60 / (0,35*0,55) = 312 год.

Пам’ятаючи головну заповідь математики «Не діли на нуль» ,
співвідношення інтелектуальних потенціалів має бути таким, щоб не було ділення на нуль.
І дійсно, якщо студент захоче опанувати дисципліною само-
стійно, йому не буде протистояти інтелектуальний потенціал викладача ( ІПв = 0 ) . Студенту буде необхідно створити вірту- альну модель викладача ( нею може бути добре організована
програма персонального комп’ютера) . Але і в цьому випадку
йому буде протистояти інтелектуальний потенціал викладача
на екзамені. Самостійно ж проробити лабораторні роботи студе-нту дуже проблематично.
Розглянемо, як працює формула (1) , забезпечуючи успішний захист кандидатської або докторської дисертації.
В даному випадку параметр НЧ = 3 роки.
За формулою (3) знаходимо коефіцієнт пропорційності С

С = 100 /3 = 33,3.

При цьому, навіть маючи співвідношення інтелектуальних потенціалів дисертант – опонент 0,77, отримаємо

ЯН = 3*0,77*33,3 = 77 балів,
що відповідає оцінці 4 з мінусом і забезпечує успішний захист дисертації.
Тепер розглянемо співвідношення інтелектуальних потенціалів дисертант-опонент в тому випадку коли дисертант 24 роки працював над своєю дисертацією, створив науковий напрямок і три наукові школи, під його керівництвом молодими вченими написано більше 100 монографій, які представлені в національні бібліотеки за списком ВАК, а опонент не дає можливості вченій раді розглянути його дисертацію.
Згідно формули (2) запишемо

І Пд / І П о = 90/ (24*33,3) = 0,11.

А це значить, що у опонента повинно бути опубліковано в десять раз більше наукових праць, ніж в дисертанта, у нього має бути створено 33 наукові школи, чого абсолютно немає фактично.
В такому випадку розрахуємо коефіцієнт корупції і опонента і Спеціалізованої ради по захисту даної дисертації, адже дана дисертація у вигляді монографії є у всіх національних бібліотеках за списком ВАК.
Коефіцієнт корупції КК розрахуємо як співвідношення часу роботи над дисертацією Ч до нормативного часу НЧ. В нашому випадку отримаємо

КК = Ч / НЧ = 24 / 3 = 8.
Таким чином, при даному коефіцієнті корупції чесний захист дисертації неможливий. Опонент навіть не зміг представити відзив на дисертацію, а дисертація багато років лежить у сейфі голови вченої ради. При цьому ходатайство університету, де працює опонент проігноровано.
В и с н о в к и
На основі проведених досліджень вперше
1.Запропонована математична модель успішного навчального процесу, в основі якої лежить відношення інтелектуальних потенціалів студент-викладач.
2. Розроблена методика визначення інтелектуального потенціалу студент-викладач на основі нормативного часу для вивчення даної дисципліни.
3. Отримана формула розрахунку нормативного часу опанування дисципліни.
4. На прикладі конкретної дисципліни проведені практичні розрахунки , що зведені в табл.1.
5. Приводиться формула розрахунку коефіцієнта корумпованості опонентів, які роз глядають дисертацію і вченої ради в цілому.
6. Розроблена модель навчального процесу впроваджена в навчальний процес курсів Педагогіка вищої школи , Вища освіта України та Болонський процес, які автор читав протягом ряду років у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті ім.акад.С.Дем’янчука.

Л і т е р а т у р а
1. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе.-М.:Высшая школа, 1974,- 384 с.
2.Белкин Е.Л. Дидактические основы управления познавательной деятельностью в условиях применения технических средств обучения. Ярославль: Верхне – Волжское кн.изд.-во,1982, -107 с.
3. Белкин Е.Л., Ефимов В.Н., Новикова Т.В., Теребулина Н.А.,Ярмонова И.А. Опре-деление целей организации и проведения учебного процесса/МТИПП.-М.,1985,-15 с.
4.Белкин Е.Л. Пам’ятка для преподавателей вузов, исследующих педагогические проблемы /МТИПП.-М., 1985, 14 с.
5. Белкин Е.Л., Ефимов В.Н., Новикова Т.В., Теребулина Н.А.,Ярмонова И.А. Условия эффективной организаци учебного процесса/МТИПП.-М.,1985,-21 с.
6. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем.-Во-ронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1977, - 304 с.
7. Журавлёв В.И. Взаимосвязь педагогической науки и прак-тики.-М.:Педагогика, 1984,- 176 с.
8. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования.-М.:Педагогика, 1982,-160 с.
9. Загвязинский В.И., Грищенко Л.И. Основы дидактики высшей школы – Тюмень:Изд-во ТГУ, 1987,-91 с.
10. Ефимов В.Н. Основы построения системы контроля на аудиторных занятиях в вузе /МТИПП.-М.,1982,-48 с.
11. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов: учебное пособие.- К.:УМК ВО .- 1989, -252 с.
12. Казаков В.А. Самостійна робота студентів як дидактична проблема: препринт.-К.:НМК ВО , 1990,- 62 с.
13. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов и её информационно-методи- ческое обеспечение.Учебное пособие.-К.:Вища школа.-1990.- 248 с.
14.Качество знаний учащихся и пути его совершенствования /Под ред. Скаткина М.Н., Краевского В.В.- М.:Педагогика,1976,- 208 с.
15. Краевский В.В. Место и функции эксперимента в педаго-гическом исследовании. Сб. Вопросы методов педагогических исследований.-М., 1973,-217 с.
16. Леднев В.С.Содержание общего среднего образования.-М.:Педагогика,1984,-176 с.
17. Лернер И.Я. Качество знаний учащихся.Какими они должны быть ?- М.: Знание, 1978,-47 с.
18. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения.- М .-М.:Педагогика, 1981,- 185 с.
19. Літнарович Р.М. Дослідження точності апроксимації резуль-татів психолого-педагогічного експерименту методом статис-тичних випробувань Монте Карло. Частина 1.Побудова істинної моделі. МЕГУ, Рівне,2006,-46 с.
20. Педагогика / Под ред.Бабанского Ю.К.-М.:Просвещение, 1983, - 608 с.
21. Педагогика высшей школы / Под ред. Никандрова Н.Д.-Л.:ЛГПИ, 1974, -116 с.
22. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся.Дидактический анализ процесса и структуры воспроизведения и творчества.-М.:Педагогика, 1972, -184 с.
23. Сохор А.Н. Логическая структура учебного материала. –М.:Педагогіка,1974,-192 с.
24. Тихонов И.И. Методы научной организации и управления в учебном процессе.-М.: Знание, 1976,- 42 с.
25. Clarc R.E. The Cognitive Science and Human Performance Technology//Handbook of Human Performance Technology.- San Francisco: Jossey-Bass Pfeiffer,1999.- P. 82- 95.
26. Key data on education in Europe 99 – 2000 //www.eurydice.org (03/2004)
27. Kooper R. Modelling units of study from pedagogical perspective the pedagogical meta model behind EML. – http://eml.o-u.nl/introduction/articles.htm
28. Reigeluth C.M. The elaboration theory: Guidance for scope and sequence decisions // Instructional design theories and models: A new paradigm of instructional theory. – Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1998. – P.5-29.
29. . Reigeluth C.M.,Nelson L.M. A new paradigm of ISD //Branch & Minor. Educational media and technology yearbook.- Englewood : Libraries Unlimited,2001.-Vol.22.-P.24-35.
29. Wiley D.A. Learning obgect design and sequencing theory. – http://davidwiley.com/ papers /dissertation /.pdf

Літнарович Руслан Миколайович,
доцент,кандидат технічних наук

НАУКОВА ШКОЛА
Комп’ютерний набір, верстка і макетування та дизайн в редакторі Microsoft®Office® Word 2003 Р.М.Літнарович
Міжнародний Економіко-Гуманітарний Університет ім.акад. С.Дем’янчука
Кафедра математичного моделювання
33027,м.Рівне,вул..акад. С.Дем’янчука,4.
Адреса електронної пошти: litnarovich@hotmail.com

Re: Виклик на науковий поєдинок

В той час, як викликані на науковий поєдинок професори будуть готовити для представлення науковій спільноті свої наукові школи, щоб порівняти інтелектуальний потенціал дисертанта з інтелектуальним потенціалом кожного конкретного опонента, дозволимо собі їх запитати:
1. Чому їм не подобається ця дисертація?
http://www.news-p.ru/news.php
Главная

Базы данных
Каталог книг и периодики ГНТБ Украины - результаты поиска Вид поиска
Каталог книг и периодики ГНТБ Украины

НТД

Депонированные рукописи

Каталог промышленной документации

Формат представления найденных документов:
полный информационный
краткий

Общее количество найденных документов : 1
1.
Р 308241
52
Литнарович, Руслан Николаевич..
Геодезические сети несплошных наблюдений [Текст] : спец. 05.24.01. На соиск. учен. степ. д-ра техн. наук / Р.Н. Литнарович ; Черниговск. гос. ин-т экономики и упр. - Чернигов : [б. и.], 2005. - 498 с. - 22.00 грн.

УДК 528

Рубрики: Геодезія.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
________________________________________

Стандартный

Расширенный

Профессиональный

Распределенный

По словарю

ГРНТИ-навигатор

УДК-навигатор

ББК-навигатор

Тематический навигатор

© Державна науково-технічна бібліотека України
(ДНТБ України)

Общее количество найденных документов : 1

http://www.news-p.ru/news.php

Докторська дисертація Р.М.Літнаровича «Геодезичні мережі несуцільних спостережень» представлена у вигляді монографії у Книжковій палаті і всіх національних бібліотеках України за списком ВАК.
…..2. Чи являється докторська дисертація наукового керівника фундаментом наукової школи ?
3. Навіщо вони знищили єдину на Україні наукову школу по проектуванню, конструюванню і побудові прецизійних опорних мереж тріангуляції і
трилатерації на території обласних міст для забезпечення облікової одиниці площі в 1 квадратний метр?
4. Чому вони приклали всі зусилля , щоб знищити науковий напрямок:
« Геодезичні мережі несуцільних спостережень», а його автора роками не допускають до офіційного захисту дисертації. Адже, не може бути і мови захисту дисертації в умовах кругової поруки і абсолютної корупції.
5. Для чого ці люди ліквідували Землевпорядний факультет в Чернігівському державному інституті економіки і управління?
6. Чому свої вчені звання вони використовують виключно як фундамент особистої влади і готові задушити в корні все нове, що розвивається, розглядаючи це як підрив їх авторитету.
Тому, як поле наукового поєдинку, я вибрав цей форум, і просив би
дати можливість приводити формули і графіки на цьому полі бою.
Доцент Літнарович Р.М.

Re: Виклик на науковий поєдинок

Наукова школа Літнаровича Р.М. забезпечує переважаючий і проникливий інтелект, здатний до стійкої і довготривалої розумової концентрації. Розвиває живий і діяльний спосіб мислення, дає можливість порівняно легко вирішувати самі складні проблеми. Придає віру в свої сили, розсудливість, витримку, проникливість і дипломатичність. Робота проходить під символом ПОНЯТЛИВОСТІ.
Молоді вчені розглядають існуючі ідеї, роздумують над ними, враховують і застосовують на практиці все те, що було поза увагою. Невдачі не лякають їх, тому що вони знають : Успіх приходить після проробки багатьох конкуруючих варіантів. Вони досягають мети і не піддаються сумнівам. Робота проходить під символом ДОСЯГНЕННЯ.
На основі результатів багаторічного наукового і педагогічного досвіду формулюється концепція автора про статус молодого вченого і наукової школи в цілому.
Представляються наукові школи, створені автором в Чернігівському державному інституті економіки і управління , Міжнародному Економіко-гуманітарному університеті ім..акад.С.Дем’янчука та Міжнародному університеті розвитку людини «УКРАЇНА».
Ми готові безкоштовно представити електронні варіанти книг:
1. Літнарович Р.М. Наукова школа. МЕГУ, Рівне, 2009, -64 с.
2. Літнарович Р.М., Літнарович І.М. Побудова і дослідження математичної моделі успішного функціонування держави. Порівняльний аналіз.МЕГУ, Рівне, 2009,- 19 с.
3. Літнарович Р.М.Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави. МЕГУ, Рівне, 2010.-62 с.
4. Малюк В. Л.. Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом статистичних випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ІН 91М-8 . МЕГУ, Рівне, 2009, -86 с.
Ті бібліотеки, які на електронну пошту litnarovich@hotmail.com пришлють заявки з вказаною своєю електронною адресою, отримають електронні варіанти монографій. Науковий керівник Літнарович Р.М.

[URL=http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i305/1010/4d/bac32ee2254c.jpg.html][IMG]http://s008.radikal.ru/i305/1010/4d/bac32ee2254ct.jpg[/IMG][/URL]

Re: Виклик на науковий поєдинок

Справка про впровадження матеріалів докторської дисертації Літнаровича у війсках
[URL=http://piccy.info/view3/672929/1710695a5fe7e2b328ca4952f3ccd163/1200/][IMG]http://i.piccy.info/i5/29/29/672929/bac32ee2254c_800.jpg[/IMG][/URL]

Re: Виклик на науковий поєдинок

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" >
Мій архів електронних ресурсів >
Відправлені Вами матеріали

Нижче перераховані відправлені Вами раніше матеріали, прийняті в архів.

У основному архіві 41 матеріалів, відправлених Вами.Дата випуску Назва Автор(и)
2010 Побудова фрактальних поверхонь в комп’ютерній графіці Вурста, Сергій Юрійович; Літнарович, Руслан Миколайович
2006 Лінійна алгебра. Елементи теорії визначників. Курс лекцій Літнарович, Руслан Миколайович
2007 Алгебра матриць.Курс лекцій. Літнарович, Руслан Миколайович
2008 Основи наукових досліджень.Курс лекцій. Частина 1 Літнарович, Руслан Миколайович
2010 Наукова школа МЕГУ. Конструювання і дослідження математичних моделей. Монографії молодих вчених Літнарович, Руслан Миколайович; Беззабарний, Олександр Олегович; Мазур, Олександр Олександрович; Мовчун, Руслан Юрійович; Павленко, Руслан Миколайович
2007 Застосування способу найменших квадратів до обробки матеріалів психологічних і педагогічних експериментів.Частина 2. Курс лекцій Літнарович, Руслан Миколайович
2010 Побудова математичної моделі залежності росту дитини від віку і її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом третього степеня.Модель 81КІН-М56 Матвійчук, Олександр Вікторович; Літнарович, Руслан Миколайович
2010 Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло, модель 81КІН-М42 Панчелюга, Надія Степанівна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей.Онтодидактика поліноміальної апроксимації.Частина 3 Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей.Модель пункту GPS спостережень Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло. Апроксимація поліномом третього степеня. Модель ІН71М-42 Возняк, Аліна Василівна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Наукова школа Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження математичної моделі пункту спостереження JPS методом статистичних випробувань Монте Карло Якимчук, Анна Йосипівна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей.Поліноміальна апроксимація.Частина 2 Літнарович, Руслан Миколайович
- Теоретико-методологічні основи побудови математичної моделі базової дисципліни в рамках роботи наукової школи Літнарович, Руслан Миколайович
- Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МонтеКарло. Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ППС О51 – 1. Андрощук, Людмила Миколаївна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження економіко-математичної моделі залежності ціни товару і попиту методом статистичних випробувань Монте-Карло.Апроксимація поліномом першого степеня.Модель ЕП- 2- 13. Лисак, Тарас Олександрович; Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей. Побудова і дослідження істинної моделі якості засвоєння базової дисципліни .Апроксимація поліномом першого степеня. Частина 4 Літнарович, Руслан Миколайович
- Дослідження математичної моделі для встановлення рівня токсичності препаратів. Апроксимація поліномом першого степеня Літнарович, Руслан Миколайович; Грицик, Олександр Борисович
- Основи наукових досліджень. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність ваги дітей від віку. Частина 7 Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність росту і ваги дітей від віку. Книга 10 Літнарович, Руслан Миколайович
- Практика по Excel Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей методом статистичних випробувань МонтеКарло. Істинна модель. Апроксимація поліномом першого степеня Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей методом статистичних випробувань Монте Карло. Модель ДА – 50 Джунь, Анна Йосипівна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова і дослідження математичної моделі якості засвоєння базової дисципліни методом статистичних випробувань Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА - 50 Якимчук, Анна Йосипівна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова математичної моделі залежності росту дитини від віку і її дослідження методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ППП 81-14 Бернацька, Ольга Миколаївна; Тимчук, Ольга Сергіївна; Літнарович, Руслан Миколайович
- Побудова математичної моделі залежності ваги дитини від її віку методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом першого степе-ня.Модель ППП 81-14. Корнілова, Катерина; Драпко, Оксана; Літнарович, Руслан Миколайович
- Основи наукових досліджень. Дисертація на здобуття наукового ступеня. Навчальний посібник Літнарович, Руслан Миколайович
- Комп’ютерні інформаційні технології та технічні засоби навчання. Лабораторний практикум Літнарович, Руслан Миколайович; Харченко, Олександр Борисович
- Практика по базам даних Літнарович, Руслан Миколайович
- Практика по Lotus Organizer Літнарович, Руслан Миколайович
- Конструювання і дослідження математичних моделей. Залежність росту дітей від ваги. Частина 9 Літнарович, Руслан Миколайович
- Основи наукових досліджень. Аналіз індивідуального ринку.Книга 11 Літнарович, Руслан Миколайович
2001 Проект і дослідження тріангуляції обласного центру для забезпечення облікової одиниці площі Літнарович, Руслан Миколайович
2005 Геодезические сети несплошных наблюдений Литнарович, Руслан Николаевич
- Конструювання і дослідження математичних моделей.Множинний аналіз.Частина 1 Літнарович, Руслан Миколайович
2005 Геодезичні мережі несуцільних спостережень Літнарович, Руслан Миколайович
- Теоретико-методологічні аспекти і базові принципи функціонування наукової школи в рамках професійної освіти Літнарович, Руслан Миколайович
2008 Дослідження точності апроксимації результатів психолого – педагогічного експерименту методом статистичних випробувань Монте Карло, Частина 1. Побудова істиної моделі Літнарович, Руслан Миколайович
2001 Дослідження точності геодезичних робіт для забезпечення облікової одиниці площі при інвентаризації земель. Навчальний посібник з курсу “Основні геодезичні роботи” частина І Літнарович, Руслан Миколайович

Назад на сторінку „Мій архів електронних ресурсів“

Зворотний зв’язок Сайт бібліотечних інформаційних технологій

Re: Виклик на науковий поєдинок

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" > Мій архів електронних ресурсів: Руслан Миколайович Літнарович Довідка...

Подивитися Ваші підписки
Матеріали в процесі рецензуванняНазва Зібрання
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання Статті та тези
Дослідження точності впливу ситуативної тривожності на характеристики пам’яті методом статистичних випробувань МонтеКарло.Апроксимація поліномом першого степеня. Модель ППС О51 – 1. Статті та тези
Проект і дослідження геодезичної основи обласного центру методом несуцільних спостережень тріангуляції. Навчальний посібник з курсу «Основні геодезичні роботи» Статті та тези
Аплікативні системи Статті та тези
ФІЗИКА З ОСНОВАМИ ГЕОФІЗИКИ Статті та тези
Магнітний момент Землі Статті та тези
Дослідження точності апроксимації залеж-ності магнітного моменту Землі від широти методом ста-тистичних випробувань Монте Карло.Імітація незалежних змінних Х. Модель ПГБ-61 №3 Статті та тези
Побудова і дослідження математичної моделі залежності магнітного моменту Землі від широти методом статистичних випробувань Монте Карло.Апроксимація поліномом третього степеня.Модель ПГБ 61-3 Статті та тези
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ГЕОГРАФІЧНОЮ І ГЕОМАГНІТНОЮ СИСТЕМАМИ КООРДИНАТ Статті та тези
ФІЗИКА З ОСНОВАМИ ГЕОФІЗИКИ. Лабораторний практикум.Частина 1 Статті та тези
Фізика з основами геофізики.Частина 2. Лабораторний практикум Статті та тези

Зворотний зв’язок Сайт бібліотечних інформаційних технологій

Re: Виклик на науковий поєдинок

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" >
Перегляд зібрання за групою - Автори Черняга, П.
Відображення результатів від 1 до 4 із 4
Дата випуску Назва Автор(и)
2009 Використання ГІС-технологій для виконання моніторингу сільськогосподарських земель та управління угіддями
Черняга, П.; Басовець, О.

2009 Метод приведення геодезичних спостережень до однієї епохи
Черняга, П.; Янчук, О.

2009 Оптимізаційна модель врахування небезпечних фізико-геологічних процесів при формуваннні землекористувань міста
Черняга, П.; Бухальська, Т.; Люсак, А.

2009 Інноваційні методи створення цифрових агрохімічних паспортів сільськогосподарських земель
Долженчук, В.; Яценко, О.; Черняга, П.; Булакевич, С.

Відображення результатів від 1 до 4 із 4

Зворотний зв’язок Сайт бібліотечних інформаційних технологій

Re: Виклик на науковий поєдинок

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" >
Результати пошуку: Костецька Я.

Результати 1-2 зі 2.

Знайдені матеріали:
Дата випуску Назва Автор(и)
2009 Порівняння методів створення державної геодезичної мережі
Костецька, Я.; Петров, С.; Фролов, О.

2009 До питання точності довжин векторів, отриманих за результатами відносних GPS-спостережень двочастотними приймачами
Костецька, Я.; Пішко, Ю.

1

Зворотний зв’язок Сайт бібліотечних інформаційних технологій

Re: Виклик на науковий поєдинок

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО ПОЄДИНКУ

Майже пів року тривав науковий поєдинок і на основі проведених досліджень нами встановлено:
1. Вище названі професори, доктори технічних наук не змогли показати
свої наукові школи науковій спільноті.
2. У зв’язку з цим ми приходимо до висновку, що у них взагалі відсутні наукові школи. Адже кожен професор повинен добре володіти пером і вміти на папері відобразити результати своєї роботи.
3. Відсутність наукових шкіл у докторів наук говорить про недієспромож-
ність їх як вчених взагалі.
4. Вони не змогли своїми результатами подавити три наукові школи,
представлені дисертантом.
5. Порівняємо інтелектуальний потенціал дисертанта з інтелектуальними потенціалами його опонентів як відношення кількості книг в електронному науковому архіві бібліотеки національного університету «Львівська політехніка».
Як документально приведено в матеріалах «Наукового поєдинку» у
Літнаровича Руслана Миколайовича в науковому архіві знаходяться 41 (сорок одна) книга і 11(одинадцять) книг знаходяться на рецензії, що в сумі складає 52 (п’ятдесят дві) книги. У Костецької Яромири Михайлівни в
архіві є 2 (дві) книги. Тоді І П1=52/2=26 на користь дисертанта.
У Черняги Петра Гервазійовича в архіві є 4 (чотири) книги. Тоді
І П2=52/4=13 на користь дисертанта. В архіві взагалі відсутні повністю книги Борового Валентина Олександровича, Бурачека Всеволода Германовича і Парнякова Євгена Серафимовича.
6. Як документально приведено в матеріалах «Наукового поєдинку»
Матеріали докторської дисертації Літнаровича Р.М. впроваджені у військах і
в цілій низці народногосподарських об’єктів. І не допускати до захисту дану
дисертацію вони не мали права.
7. Ми доказали, що диплом доктора наук, виданий ВАК, не забезпечує
створення і функціонування наукової школи.
8. Лише реальна дисертація доктора наук повинна бути фундаментом
наукової школи. І якщо немає наукової школи, то не може бути і реальної
докторської дисертації.
9. Приймаючи до уваги, що Вища Атестаційна Комісія, яка видає дипломи
докторів наук і не забезпечує контролю створення і функціонування наукових шкіл, вона є непотрібною. Адже ні в одній цивілізованій країні
світу не існує такого осколку тоталітарного режиму як ВАК.
Більше того, ВАК плодить вищу б’юрократичну наукову ієрархію, яка
знищує наукові школи, знищує наукові напрямки і призвела науку в Україні
до того плачевного стану, в якому ми зараз знаходимося.
Р.М.Літнарович