Географічні науки

Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів;
Економічна та соціальна географія;
Геоморфологія та палеогеографія;
Біогеографія та географія ґрунтів;
Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія;
Океанологія;
Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія;
Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів;
Географічна картографія;
Історія географії;

II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Географічні і геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у II Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Географічні та геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях», яка відбудеться 1 – 7 квітня 2013 року на географічному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Робота конференції буде проходити за наступними секціями:
1. Фізична географія (палеогеографія, геоморфологія, метеорологія, кліматологія, гідрологія, ґрунтознавство, біогеографія, ландшафтознавство, океанологія);
2. Суспільна географія та туризм;
3. Геоекологічні і конструктивно-географічні дослідження.
4. Геоінформатика, землевпорядкування та кадастр
5. Методика викладання географії та екології. Історія географічних і геоекологічних досліджень
6. Відновлювана енергетика та сталий розвиток (англомовна секція)
До початку конференції передбачається видання збірника наукових статей.

Наукова рада конференції
Вахрушев Борис Олександрович, д.г.н., професор, декан географічного факультету, зав. кафедрою загального землезнавства та геоморфології ТНУ ім. В.І. Вернадського – голова;

Китайський досвід стійкого розвитку туризму Україні

Нажаль, розвиток туризму в Україні відбувається без наявності чіткої туристичної політики. Насправді, низка управлінських зусиль приречена на неефективність через відсутність системності й раціональних науково обгрунтованих підходів. Вже два роки поспіль підготовка фахівців рівня магіст на кафедрі країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету передбачає й реалізує солідні дослідження зарубжного досвіду й пошуку ефективних інновацій. У якості прикладу хочеться навести матеріал, підготований цьогорічним випускником, який свідчить, що стійкий розвиток туризму в Китаї визначається активним втіленням у життя низки проектів, каталізаторами яких виступають міжнародні інституції. Читайте тут - http://2012uwell.com/news/kitayskiy-opyit-ustoychivogo-razvitiya-turizma-ukraine
Подібних напрацювань ми маємо багато й висновок до якого ми дійшли полягає у тому, що необхідні дуже суттєві зусилля з "виховання" культури туризму й активного ознайомлення, залучення громадськості до питань туристичної політики, стійкого розвитку тощо.

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

ІІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Галузь: 

Адреса: м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 95 Вінницький національний технічний університет
Телефони: (432) 59-84-43, 59-84-42
Факс: (432) 43-80-96
E-майл: petrukvg@gmail.com
Адреса оргкомітету: 21021, Вінниця, Хмельницьке шосе, 95 Вінницький національний технічний університет, інститут екології та екологічної кібернетики , Петруку В.Г.

Дата проведення: 21 - 24 вересня 2011 рік
Останній день подачі матеріалів: 23 травня 2011 рік
Повідомлення про запрошення: до 20 червня 2011 року

Наукові секції:
1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні.
2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
3. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
10. Проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.

Географіка

VII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень»

Галузь: 

По результатам конференции будет издан сборник научных докладов и сообщений. Приглашаем студентов, аспирантов, соискателей и молодых ученых принять участие в работе конференции и издании сборника.
[b]
Секції конференції: [/b]
1. Актуальні напрями досліджень фізичної географії.
2. Наукова проблематика історії географії та історичної географії.
3. Регіональне суспільно-географічне природокористування.
4. Сучасні напрямки наукового пошуку в туризмології.
5. Картографія та дистанційні методи вивчення навколишнього середовища.
6. Сучасні методи навчання в географії, геології, екології, краєзнавство.
7. Напрямки геологічного і гідрогеологічного наукового пошуку.
8. Гідрометеорологічної та геоекологічне забезпечення раціонального водокористування.

Для публикации необходимо до 1 марта 2010 г. прислать в Оргкомитет материалы, оформленные согласно следующим требованиям:
1) Объем публикации – 1–5 страниц на листах формата А4.
2) Текст в редакторе Word, поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, правое, левое – 2 см.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та екологія: наука і освіта»

Галузь: 

[b]Тематичні напрямки роботи конференції:[/b]
Фундаментальні та прикладні дослідження в географії.
Досягнення та перспективи екологічних досліджень в Україні.
Компетентнісний підхід у викладанні географії та екології в закладах освіти України та зарубіжжя.
Реєстрація учасників конференції з 900 до 1030 у центральному корпусі університету (вул. Садова, 2). Початок роботи конференції - 1100.
[b]Регламент роботи:[/b]
[list][*] доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.;
[*] доповідь на секції – до 10 хв.;
[*] повідомлення – до 5 хв.[/list]
До початку роботи конференції планується видання збірника наукових праць за поданими матеріалами.
Подання заявки учасника конференції та тез доповідей до [b]15 лютого 2010 року.[/b]
Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету:
на окремому аркуші заявку кожного учасника: прізвище, повне ім’я та по-батькові автора/авторів, місце навчання чи роботи, науковий ступінь, тематичний напрямок, адресу для кореспонденції, заявку для проживання у готелях міста (проживання та харчування на засадах самофінансування).

Конференція “Проблеми природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів”

Галузь: 

6-8 жовтня 2009 року у м. Дніпропетровську, в Інституті проблем природокористування та екології НАН України відбудеться п’ята міжнародна науково-практична конференція “Проблеми природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів”.

Мета конференції: обмін науковим та практичним досвідом у сфері вирішення проблем природокористування, сталого розвитку та екологічної безпеки регіонів, визначення нових підходів та напрямків досліджень, розробка рекомендацій для удосконалення законодавчо-нормативної бази, залучення громадськості до вирішення екологічних проблем на основі наукової інформації.

Основні проблемно-тематичні напрямки роботи конференції :

* загальнотеоретичні проблеми сталого розвитку;
* соціальні і екологічні проблеми в контексті сталого розвитку;
* природні ресурси, їх доступність та вичерпність;
* технології природокористування, оцінка їх впливу на навколишнє середовище;
* економіка природокористування, нормування техногенезу та планування природоохоронних заходів;

Українська історична географія та історія географії в Україні

Галузь: 

Дата проведення: 07.10.2009
Місце проведення: Україна, м. Чернівці

"Українська історична географія та історія географії в Україні"
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (географічнийфакультет)

7-10 жовтня 2009 року проводить V-ту Міжнародну наукову конференцію «Українська історична географія та історія географії в Україні»

Розгляд проблем:

- теорія і методологія історичної географії та історичного ландшафтознавства;

- етапи і періоди історії географії в Україні;

VI Міжнародна наукова конференція "Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень"

Галузь: 

28 – 30 квітня 2009 р. відбудеться VI Міжнародна наукова конференція "Географія, геоекологія, геологія:досвід наукових досліджень", присвячена 255-річчю від дня народження першовідкривача криворізьких руд Василя Зуєва.

До участі у конференцій запрошуються студенти, аспіранти і дослідники.

За результатами конференції буде виданий збірник наукових доповідей і повідомлень.

Секції конференції:

«Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти»

Галузь: 

23-24 квітня 2009 року

на геолого-географічному факультеті

відбудиться

міжнародна науково-практична конференція

студентів, аспірантів та молодих науковців

«Регіон-2009: суспільно-географічні аспекти»

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Наукові напрямки конференції:

1. Теорія та методика суспільно-географічних досліджень. Прикладні регіональні дослідження.

2. Демографічні проблеми регіонів України та суміжних територій.

3. Регіональне краєзнавство та туризм.

4. ГІС у регіональних дослідженнях.

5. Транскордонне співробітництво.

6. Використання інноваційних технологій в суспільній географії.

Для участі у конференції необхідно до 27 березня 2009 року подати в оргкомітет:

 Заявки на участь у конференції (у паперовому та електронному вигляді на кожного учасника окремо) подаються за зразком (наприклад, Ivanova_M.M._Kherson.doc):

 Прізвище, ім’я та по-батькові.

 Місто, ВНЗ та його адреса.

 Факультет, кафедра, курс.

 Контактний телефон, E-mail, поштова адреса для листування.

 Назва наукового напрямку.

Сторінки

Підписатися на RSS - Географічні науки