Донецька обл.

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» - 2013

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни», яка відбудеться 20-21 лютого 2013 р. у ПВНЗ “Макіївський економіко-гуманітарний інститут” (м. Макіївка, Донецька обл.)

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Модернізація державних фінансів в умовах глобалізації.
 • Сучасні інструменти фіскального та монетарного регулювання економіки.
 • Фінансово-економічні проблеми сталого розвитку підприємств.
 • Регіональні аспекти інноваційної й інвестиційної діяльності і їх роль у вирішенні соціально-економічних проблем країни.
 • Фінансово-економічна безпека в Україні.
 • Розвиток прикордонного співробітництва: форми та механізми взаємодії.

  Умови участі

 • ІІ Міжнародний науково-методичний семінар „Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу”

  Галузь: 

  Запрошуємо Вас до участі у ІІ Міжнародному науково-методичному семінарі „Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу”, який відбудеться 16 квітня 2009 року.
  Семінар буде доброю нагодою для обговорення наукових і викладацьких аспектів художнього і галузевого перекладу та розвитку нових ідей.

  ОСНОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  • Теорія художнього перекладу: поняттєвий апарат, методи і проблеми.
  • Аспектне та текстове перекладознавство.
  • Проблеми етнолінгвістики і лінгвокультурології у перекладацькому аспекті.
  • Історія художнього перекладу.
  • Питання адекватності та еквівалентності перекладу прозового і поетичного творів.
  • Перекладацькі прозові та поетичні інтерпретації.
  • Індивідуальність перекладача, особа автора і критичність редактора.
  • Переклад як важливий інтеграційний чинник у розвитку культур.
  • Галузевий переклад у сучасному технологічному світі.
  • Актуальні питання підготовки фахівців із перекладу.
  • Методика викладання галузевого перекладу.

  Матеріали семінару будуть опубліковані у збірнику наукових праць. Редколегія залишає за собою право відбору й редагування статей.

  Мови семінару: українська, російська, англійська, німецька, французька

  Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених “Мовна комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих систем”

  Галузь: 

  Кафедра практики мовлення та інформаційних технологій запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених “Мовна комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих систем”

  Конференція відбудеться 14 травня 2009 р. Реєстрація в головному корпусі інституту 14 травня з 9 до 11 години за адресою: вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, Донецька обл.

  У роботі конференції плануються такі секції:

  1. Динамічні процеси в лексичній системі англійської мови.
  2. Текст як об’єкт лінгвостилістичного та лінгвопрагматичного аналізів
  3. Проблеми функціональної граматики.
  4. Прагматика та семантика дискурсу.
  5. Формування лінгвістичної і соціокультурної компетенції у прикладному аспекті.
  6. Новітні технології у навчанні іншомовній комунікації.
  7. Фонетичний аспект дискурсу: сегментний та суперсегментний рівень.
  8. Авторський стиль та переклад.

  Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез. Редколегія залишає за собою право відбору й редагування статей.
  Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

  Вимоги до оформлення матеріалів:

  Міжнародна наукова конференція «Російська мова та література в Україні: проблеми вивчення та викладання»

  Галузь: 

  Уважаемые коллеги!
  Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции «Русский язык и литература в Украине: проблемы изучения и преподавания», которая состоится 21-23 мая 2009 года в Горловском государственном педагогическом институте иностранных языков.
  Научная проблематика конференции:

  1. Проблемы происхождения и развития русского и украинского языков и литератур.
  2. Диалог России и Украины в художественной литературе.
  3. Современные аналитические стратегии литературного произведения.
  4. Русская история в художественной литературе России и Украины.
  5. Писатель и его время: исторические и национальные судьбы авторства.
  6. Инновации в структурах русского и украинского языков.
  7. Лингвистика текста и текстовая лингвистика: стилистика, прагматика, социолингвистика.
  8. Восточнославянская ономастика.
  9. Новейшие концепции методики преподавания русского языка и литературы в Украине.
  10. Риторика и культура русской речи: проблемы преподавания в Украине.

  Языки конференции – русский, украинский.

  Відкрита загальноінститутська конференція, присвячена 60-літтю Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов

  Галузь: 

  ГОРЛІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  оголошує

  відкриту загальноінститутську конференцію, присвячену 60-літтю Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, яка відбудеться 1 жовтня 2009 року.

  На конференції планується робота за наступними напрямками:

  1. Педагогіка та психологія.
  2. Методика викладання першої та другої іноземної мови.
  3. Методика викладання літератури.
  4. Методика викладання української та російської мови.
  5. Актуальні проблеми загального та типологічного мовознавства.
  6. Актуальні проблеми германістики.
  7. Актуальні проблеми романістики.
  8. Актуальні проблеми україністики.
  9. Актуальні проблеми русистики.
  10. Актуальні проблеми теорії та практики перекладу.
  11. Актуальні проблеми теорії літератури.
  12. Українська, російська та зарубіжна література.
  13. Історія та філософія.
  14. Охорона здоров’я, валеологія та фізичне виховання.

  VII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”

  Галузь: 

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІV Міжнародної науково-практичної конференції
  “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”,
  яка відбудеться 8-9 жовтня 2009 року в Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов

  Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, англійська, німецька, французька.

  Плануються наступні тематичні напрями в роботі конференції:

  1. Методологічні засади вищої педагогічної освіти. Особистісно зорієнтований, компетентнісний та інші підходи.
  2. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу. Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес вищої школи.
  3. Проблеми змісту сучасної педагогічної освіти.
  4. Виховна робота в педагогічному ВНЗ як складова професійної підготовки майбутніх педагогів.
  5. Інновації у вищій освіті. Сучасні технології навчання майбутніх педагогів. Викладач ВНЗ у ХХІ столітті.
  6. Новітні тенденції викладання предметів історико-філологічного циклу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.
  7. Проблеми інформаційного, методичного, матеріально-технічного та ін. забезпечення педагогічного процесу у вищій школі.

  Міжнародна науково-практична конференція “Загальні проблеми фразеології”

  Галузь: 

  Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції “Загальні проблеми фразеології”, яка відбудеться 15-16 жовтня 2009 р.

  ОСНОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  1. Структурні та семантичні особливості фразеологічних одиниць.
  2. Національно-культурна специфіка фразеологічних одиниць.
  3. Етнопсихолінгвістичні дослідження мовних фразеосистем.
  4. Дискурсивні дослідження фразеологічного фонду.
  5. Зіставне вивчення фразеологізмів.
  6. Фразеологічна номінація. Перекладацький аспект.
  7. Прикладні та методичні аспекти вивчення фразеології.

  Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць. Редколегія залишає за собою право відбору й редагування матеріалів.

  Мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

  Матеріали для участі в конференції, обсягом до 3 сторінок (А4), слід подавати на 3,5 дискеті/компакт-диску/електронною поштою в редакції Word для Windows разом із одним примірником тексту, який має бути оформлений таким чином:

  • відстань між рядками – 1,5 інтервал без переносів; гарнітура Times New Roman, кегль – 14, поля: 2 см, абзац 1 см, вирівнювання по ширині;

  І Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови”

  Галузь: 

  Запрошуємо вас взяти участь у І Міжнародній науково-практичній конференції на тему „Актуальні проблеми викладання ділової іноземної мови”, яка відбудеться у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов 23-24 жовтня 2009 року.

  ОСНОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  *
  Новітні технології у навчанні ділової мови.
  *
  Лінгвометодичні та лінгвокраїнознавчі аспекти формування мовленнєвої компетенції діловою мовою студентів та слухачів курсів.
  *
  Граматичні, лексичні та стилістичні аспекти ділової мови.
  *
  Проблеми перекладу у діловому дискурсі.
  *
  Типологічні дослідження ділової мови.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, іспанська.

  Для участі в конференції просимо надіслати до 1 вересня 2009 року:

  1) заявку на участь у роботі конференції (прізвище, ім'я, по-батькові, тема доповіді, секція, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, № тел., е-mail);
  2) конверт із маркою та заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації):

  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови”

  Галузь: 

  Запрошуємо Вас до участі у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови”, яка відбудеться 8 листопада 2009 року.

  Основні теми для обговорення

  *
  Новітні методики викладання другої іноземної мови в європейській системі вищої освіти.
  *
  Впровадження інноваційних педагогічних технологій у розробках сучасних методик викладання другої іноземної мови в Україні та за кордоном.
  *
  Сучасний підхід до викладання другої іноземної мови в ВНЗ, школах та гімназіях з поглибленим вивченням іноземних мов.

  Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику наукових праць.
  Для участі в конференції просимо надіслати до 10 жовтня 2009 року тези або доповіді за електронною адресою drugainozemna@mail.ruЦя адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. та на дискеті 3,5 разом з роздрукованим примірником, який має бути оформлений таким чином:

  *
  Обсяг тез не менш 2 сторінок (А4);
  *

  Підписатися на RSS - Донецька обл.