аудит

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит №4

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні»

Чтв, 26/11/2015

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Украї0ні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін" 2013

Галузь: 

Запрошуємо до участі викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, слухачів магістратури,
представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Розвиток парадигм та теорії бухгалтерського обліку: еволюційний підхід та подальший генезис облікової думки.
Секція 2. Проблеми облікового та аналітичного забезпечення функціонування організацій та інституційні засади впровадження МСФЗ.
Секція 3. Сучасний стан бухгалтерського термінологічного фонду, бухгалтерська терміносистема в сучасних наукових дослідженнях.
Секція 4. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту в оцінці ефективності функціонування організацій.
Секція 5. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
Секція 6. Контроль як функція менеджменту організацій та інститут аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Секція 7. Фінансово-кредитна системи та її вплив на розвиток інституту бухгалтерського обліку.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

17.11.2013 р. – кінцевий термін подання тез

Міжнародна науково-практична конференція «20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку контролю та аудиту
Секція 2. Професійні компетенції бухгалтера, аудитора. Питання етики
Секція 3. Сучасні проблеми обліку та аналізу в умовах глобалізації

Міжнародна науково-практична конференція «20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку контролю та аудиту
Секція 2. Професійні компетенції бухгалтера, аудитора. Питання етики
Секція 3. Сучасні проблеми обліку та аналізу в умовах глобалізації

Видання колективної монографії "Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект"

Галузь: 

Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії.

Комплексна тема дослідження: "Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств"
державний реєстраційний номер 0110U000203.

Контрольні дати:
- формування авторського колективу - до 30.12.2012 р.
- надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом - до 31.03.2013р.
- розсилка монографії авторам - до 30.05.2013 р.

Заплановані розділи монографії:
1. Теоретичні і прикладні основи удосконалення організації бухгалтерського обліку в Україні в сучасних умовах господарювання.
2. Сучасний стан та шляхи удосконалення бухгалтерського обліку в галузях економіки.
3. Особливості аналізу діяльності підприємств різних галузей економіки.
4. Методологія і організація аудиту діяльності суб’єктів господарювання.

VI Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

Галузь: 

VI Международная научно-практическая конференция для
студентов, аспирантов и молодых ученых

«ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

Дата проведения: 25.08.2012г.

Аналитический центр «Экономика и финансы» приглашает Вас принять участие в конференции, ставя целью её проведения, обсуждение и поиск решений актуальных проблем современной экономической науки. Научное развитие и технологический прогресс способствует формированию нового экономического мышления и новых научных теорий. Публикация результатов исследований является чрезвычайно важным инструментом в отображении и мотивации роста научного потенциала. Формируются множество новых оригинальных идей, теорий, которые заслуживают самого пристального внимания научной общественности.

В программе конференции планируются секционные заседания по следующим направлениям:

Экономическая теория.
Мировая экономическая интеграция и трансформационные процессы в ХХI веке.
Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленности, АПК и сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и информатики, сферы услуг).

VIII Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених 2-3 грудня 2011 р., м. Київ «Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень»

Галузь: 

VIII Міжнародна наукова-практична конференція для
студентів, аспірантів та молодих вчених

2-3 грудня 2011 р., м. Київ

«Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень»

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Оцінка можливостей розвитку менеджменту та маркетингу, як конкурентних переваг
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин
5. Інноваційно-орієнтований роз¬ви¬ток економіки України та її інтеграція у світовий еконо¬міч¬ний простір

VI Ялтинська Конференція Країн СНД «Аудит и Контролінг в банках»

Галузь: 

Программа Конференції

СЕКЦІЯ №1:

"Регулювання і організація внутрішнього аудиту в комерційних банках країн СНД "

ПРАКТИКУМ:

"Базельський процес. Розвиток системи контролю за капіталом банку"

Круглий стіл:

"Удосконалення системи внутрішнього контролю в банку"

Документ про закінчення:
Сертифікат

Підписатися на RSS - аудит