Всеукраїнська заочна студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної іноземної філології»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Рівненський державний гуманітарний університет
Факультет іноземної філології
Кафедра теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики
Луцький національний технічний університет
Кафедра іноземних мов

запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській заочній студентській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної іноземної філології»
(Рівне, РДГУ, 22 квітня 2014 року)

Для обговорення пропонуються такі питання:
1. Фонетична, лексична та граматична системи мови і методи їх досліджень.
2. Іншомовна міжкультурна компетенція в аспекті сучасних досліджень.
3. Актуальні проблеми літературознавства.
4. Новітні методики навчання іноземних мов.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька.

Матеріали конференції, оформлені як статті, будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Філологічні витоки» (не внесеному до переліку ВАК України). Видання збірника матеріалів конференції та розсилка авторам планується до 1 червня 2014 року.

Умови участі в конференції: для участі в конференції необхідно до 1 квітня 2014 року надіслати заявку (зразок додається) та тексти доповідей на електронну адресу vorobyova.rdgu@gmail.com (к.пед.н., доц. Воробйова Ірина Анатоліївна; тел. 050 547 13 03).

Вимоги до оформлення статей.
• Microsoft Word 93-2007 (формат doc).
• Об’єм статті: до 6 сторінок.
• Назва файлу має містити прізвище автора латинським алфавітом (№ секції_прізвище першого автора_стаття; напр.: 1_Kyrychuk_stattya).
• Назва файлу заявки на участь у конференції: № секції_прізвище першого автора_заявка; напр.: 1_ Kyrychuk_zayavka);
• Гарнітура – Times New Roman, кегль (розмір букв) – 14 пт; інтервал – 1,5;
• Формат A4, абзац – 1,25 см; поля з усіх боків – ліве – 2,5 см., праве – 1,5 см., зверху та знизу – 2,0 см.; сторінки не нумеруються;
• праворуч – прізвище, ініціали, під ними – повна назва навчального закладу та міста;
• НАЗВА (великими літерами, жирним шрифтом) по центру, після назви – текст.
• Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру джерела в списку літератури та номеру сторінки: [1,23], (функція «посилання» не використовується!!!).
• Після тексту: ЛІТЕРАТУРА: (за алфавітом); література іноземною мовою подається в кінці списку.
• Текст набирається без перенесень; вірші друкуються з абзацним відступом 4 см.
• Відомості про керівника (науковий ступінь, посада, ПІП) та автора (ПІП, факультет, група) – окремими абзацами.

До змісту статті входить:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями;
- огляд останніх наукових праць і публікацій за темою і вибір напрямків дослідження;
- формулювання мети статті;
- виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Дедлайн 1 квітня 2014 року

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 038.doc152.5 КБ