І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Традиції та новації в дизайні»

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Під час роботи конференції планується обговорення наукових проблем та практичних питань за такими
напрямами:
1. Історико-мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну.
2. Мистецтвознавчі аспекти дизайну.
3. Нові тенденції розвитку дизайну.
4. Теорія і практика матеріальної художньо-проектної культури.
5. Синтез видів проектно-художньої діяльності: сучасні тенденції.

В рамках заходу передбачається проведення:
 І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції та новації в дизайні»
(для студентів, магістрів, аспірантів, молодих учених);
 Круглого столу «Роль дизайнера у формуванні культурно-мистецького середовища».

Планується видання:
 програми І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції та новації в
дизайні» (Луцький НТУ);
 збірника матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції та
новації в дизайні» (Луцький НТУ).

Час подачі статей і тез: до 25 жовтня 2013 р.
Адреса для надсилання публікацій і тез: design.lutsk@rambler.ru.
Відповідальні особи: Скляренко Наталя Владиславівна (моб. тел. 097-542-26-02), Приступа Ольга Василівна
(моб. тел. 050-378-82-26)
Кошти за публікацію матеріалів надсилати на розрахунковий рахунок Луцького НТУ за реквізитами:
Луцький національний технічний університет
43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75
р/р 31254272210025
банк ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 05477296 (з поміткою «І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів
«Традиції та новації в дизайні»).
Місце проведення: І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Традиції та
новації в дизайні» проводиться 20-21 листопада у Луцькому національному технічному університеті за адресою:
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

20.11.2013 р.
09.00-10.00 – реєстрація учасників конференції.
10.00-13.00 – відкриття І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції
та новації в дизайні», пленарне засідання.
14.00-17.00 – робота у секціях.
21.11.2013 р.
10.00-13.00 – проведення круглого столу «Роль дизайнера у формуванні культурно-мистецького середовища»,
підведення підсумків конференції, урочисте вручення відзнак та сертифікатів, закриття конференції.
14.00-17.00 – екскурсія Луцьким державним історико-культурним заповідником «Старе місто».

Вимоги до підготовки матеріалів конференції:
Статті для публікації: текст обсягом 3-5 сторінок формату A4 (до 70 знаків у рядку, до 30 рядків на сторінку),
українською (російською) мовою в редакторі WORD – переслати на e-mail або поштою (дискету та роздруковану статтю).
Шрифт – Times New Roman, кегль 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, інтервал 1,5. Ім'я файлу – прізвище
автора і номер секції. Наприклад, Іvanov1.doc. До статті можна включати графічні матеріали – рисунки, таблиці тощо.
Копії рисунків представити окремими файлами у форматі JPG, TIF (ім'я файлу – прізвище автора і номер рисунку.
Наприклад, Ivanov2.jpg або Ivanov2.tif).
Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, повна назва установи або організації (повністю).
Нижче – анотації і ключові слова (трьома мовами – укр., рос, англ., до анотацій включити на 2-х інших мовах – назву
статті, прізвище та ініціали автора). Обсяг анотацій – по 4 рядки кожна, ключових слів – 1 рядок. Далі – текст статті.
Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України, усі елементи мають бути виділені жирним шрифтом:
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз
останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті
(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку; примітки або
література, 5-7 джерел; авторська довідка, поштова адреса.
Вартість публікації у збірнику – 30 грн. за сторінку.
Заявки на участь в конференції і тексти доповідей просимо надсилати до 25 жовтня.
У разі недотримання вказаних вище вимог до оформлення статті, її структури та наявності великої кількості
помилок, авторам статті буде відмовлено у публікації.
Проїзд, харчування та проживання здійснюється за рахунок відряджуючої сторони.
З питань бронювання місць та проживання звертатись до Оргкомітету.
Контактні особи: Пенькало Марина Василівна (моб. тел. 067-196-00-87).

Адреса оргкомітету:
Оргкомітет І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Традиції та новації в
дизайні»: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, тел. +(0332) 780-112 (кафедра дизайну), факс (0332) 77-48-40
E-mail: design.lutsk@rambler.ru