Всеукраїнська науково-практична конференція „Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття"

Розділ: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

[center]НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО[/center]

Шановні колеги !
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції „Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття", яка відбудеться 29 - 30 вересня 2011 р. на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, бульв. Шевченка, 81).
Планується робота за такими напрямками:[list]
[*]Методологічні та істерико-правові аспекти інтелектуальної власності;
[*]Теоретичні засади права інтелектуальної власності;
[*]Набуття прав інтелектуальної власності;
[*]Захист прав інтелектуальної власності: вітчизняний та світовий досвід;
[*]Реалізація прав інтелектуальної власності;
[*]Інтелектуальна власність як економічна категорія;
[*]Державне регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні та світі;
[*]Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності.
[/list]
Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику матеріалів конференції.
Собівартість публікації - 30 грн. за одну повну/неповну сторінку тексту. Кошти вносяться у будь-якому відділенні „Приватбанку" на картковий рахунок 4405 8850 1661 3314. Під час внесення готівки платники мають обов'язково зазначити термін дії рахунку -до 07/13 та прізвище учасника конференції, за публікацію якого внесено платіж. Також слід зазначити призначення платежу: оргвнесок. Без ПДВ.
Статті (обсягом 6-8 стор.), електронні варіанти статей на електронних носіях (диски), квитанцію про оплату та підтвердження Вашої участі в роботі просимо надсилати до 30 червня 2011 р. на адресу:
Корновенку С. В., бульв. Шевченка, 81, к. 524, Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького, м. Черкаси, 18031.
Електронні версії статей, інформацію про автора також слід надсилати на Інтернет-адресу: intel_cnu_2011@ukr.net
Учасник конференції при реєстрації сплачує оргвнесок - 200 грн. Для учасників конференції планується проведення культурно-освітньої програми та екскурсійної подорожі видатним місцями Черкащини.
Організаційний комітет планує видати збірку матеріалів до початку конференції і вручити її авторам. Учасники конференції, які не зможуть особисто взяти участь у її роботі, отримають збірник після проведення конференції. Пересилання збірника буде здійснюватися за кошти автора статті. Телефони для довідок:
067-709-05-28 — заступник голови оргкомітету конференції — Корновенко Сергій Валерійович. 067-478-97-24 - відповідальний секретар конференції - Волошкевич Геннадій Андрійович

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

1. структура публікації:
Згідно з Постановою ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», статті повинні містити наступні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
2. електронне оформлення статті:
•Рукописи подаються українською мовою, відповідно до вимог ВАК України.
•Обсяг статті не повинен перевищувати 6-8 сторінок друкованого тексту за параметрами, які наведені нижче:
•формат аркуша - А4; шрифт – Times New Roman; кегль - 14; міжрядковий інтервал - 1,5;
•береги/поля: верхнє, нижнє, праве -1,5 см, ліве - 3 см;
•нумерація сторінок (обов'язково) в правому верхньому куті з 2 сторінки;
•стаття подається в електронній версії на електронну адресу (е-mail) та СD-R (СD-RW) диску у текстовому редакторі Microsoft Word (будь-яка версія, без розширення *.*rtf)\ диск має бути перевірений на відсутність вірусів і пошкоджень (!); назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (напр., Iwanow_Kyiv); прослідкуйте, щоб на диску, що надходить до редакції, не було зайвих файлів;
•публікація розпочинається з ініціалів і прізвища автора (саме у такому порядку), які друкуються прописними жирними літерами у правому верхньому куті (функція Сtrl+J);
•через інтервал жирним шрифтом, ВЕЛИКИМИ КАПІТЕЛЯМИ (крім скорочень), подається назва публікації. Лише через інтервал після назви, з абзацу починається основний текст статті, котрий форматується винятково по ширині (функція СІгІ+І);
•абзацний відступ — 10 мм (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати табуляцію [клавіша «ТаЬ»] і ручні переноси слів; клавішу «Епіег» натискати лише в кінці абзацу);
•посилання в тексті подаються в квадратних дужках (ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити автоматичні кінцеві та підрядкові зноски); перша цифра вказує номер за переліком посилань, що даються у порядку їх появи в тексті; після коми через інтервал друкується номер сторінки цитованого джерела або аркушу архівних справ (наприклад [1, 234].) і тільки після закритої квадратної дужки ставиться розділовий знак; в дужках не можна ставити скорочення «с.», «арк.» і т. ін., а також виділяти цифри жирним шрифтом;
•перелік цитованої в статті літератури подається наприкінці тексту публікації виключно в порядку появи посилань. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ за іншим номером повторно посилатися на джерело, яке вже згадувалося, а також позначати посилання в переліку літератури словами «там само», «там же». Перелік повинен подаватися обов'язково у вигляді електронного нумерованого списку (вікно «Формат»—«Список»—«Нумерований»);
•звертайте особливу увагу на правильність оформлення списку використаної літератури (напр., посилання на статті мають такий вигляд: 1. Автор І. Назва статті (в кінці ніяких крапок за виключенням скорочень) // Дві скісні риски через інтервали. - 2004. - № 8.; 2. відповідальність за достовірність і правильність прізвищ, назв і вихідних даних посилань лежить на авторах; всі таблиці, подані в тексті статті, мають бути обоє 'язково зроблені окремими файлами (кожна) у форматі Microsoft Ecxele й розміщені на тій же дискеті;
•до публікації автор додає короткі відомості про себе (роздруковані на окремому аркуші, а також подані окремим файлом на дискеті [назва файлу має містити прізвище автора і тип матеріалу, напр.:Iwanow_Author]); у відомостях про себе автор подає: прізвище, ім'я, по-батькові (все повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, робоча та домашня адреси, контактні телефони, е-таіl; відповідальність за подання, повноту і правильність інформації про себе несе безпосередньо автор статті;
•редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до друку. Не вичитані, неохайно оформлені, не витримані щодо вимог до публікації, отримані після вказаного терміну матеріали не розглядатимуться і опубліковані не будуть.
•Цілковите дотримання вимог до публікацій, з огляду на досить значну кількість дописувачів, лише прискорить видання матеріалів.
ОРГКОМІТЕТ