Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції [b]«Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти»[/b], яка відбудеться [b]20 – 22 листопада 2009[/b] року на факультеті іноземних мов Львівського Національного Університету імені Івана Франка.

[b]Мета конференції[/b] – сприяння інтеграції вищої освіти України у сфері викладання іноземних мов у Європейський освітній простір у контексті завдань Болонської декларації за наступними напрямками:
[list][*] вдосконалення дидактико-методичних підходів;
[*] впровадження та розвиток новітніх технологій;
[*] розширення лінгвокультурознавчих та лінгвокогнітивних досліджень.[/list]

[b]Робочі мови конференції:[/b] англійська, українська.
[b]Форми участі у конференції:[/b]
[list][*] виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хвилин);
[*] виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 15 хвилин);
[*] семінар (60 хвилин);
[*] участь у конференції без доповіді.[/list]
[b]Планується робота наступних секцій:[/b]
Секція №1. Контрастивна лінгвістика та міжкультурна комунікація (vmaksymuk@gmail.com).
Секція № 2.Лінгвокультурознавчі, лінгвокогнітивні та дискурсні дослідження
(pyerch@franko.lviv.ua).
Секція №3. Фахові іноземні мови та терміносистеми (artsysh@gmail.com ) .
Секція №4. Викладання іноземних мов та наукового мовлення (markelov@uoregon.edu).
Секція № 5. Використання комп’ютерних технологій у навчальному середовищі
(ivash@gala.net ).

[b]Заявку[/b] на участь у конференції просимо надіслати приєднаним файлом на електронну адресу ivash@gala.net , [b]тези доповіді[/b] – на електронну адресу відповідної секції. У стрічці “тема” електронного листа необхідно зазначити “ITFL 2009” та прізвище учасника конференції.
[b]Тези доповіді[/b] (макс. 300 слів, збереж. як документ MS Word (*.doc), шрифт Times New Roman, кегль 12, через 1,5 інт.; поля: ліве – 2.5 см., праве – 1.5 см.) повинні відповідати темі конференції, містити теоретичне обґрунтування та зв’язок з попередніми дослідженнями стосовно обраної проблеми, передавати основну суть дослідження, його результати та практичне значення.

[b]Терміни: [/b]
[list][*] заявка на участь у конференції та подання тез – [b]до 14 вересня 2009 р.[/b];
[*] розсилка повідомлень про включення доповіді до програми конференції – [b]до 28 вересня 2009 р[/b].;
[*] підтвердження участі у конференції та оплата реєстраційного внеску – [b]до 6 жовтня 2009 р[/b]. [/list]

[b]Реєстраційний внесок[/b]
[list][*] для українських учасників становить [b]100 грив. (до 6.10.09) та 140 грив. (після 6.10.09)[/b];
[*] для зарубіжних учасників - [b]50 EUR (під час конференції)[/b].[/list]

Реєстраційний внесок включає забезпечення інформаційними матеріалами, публікацію Збірника тез доповідей, частування під час перерви, тощо. Проїзд та проживання – за рахунок коштів учасників конференції. Бронювання готелю – за електронною адресою rfedak195@gmail.com або на сайті http://www.kiev-hotel.com/Lviv_hotel .
[b]Оплату реєстраційного внеску[/b] просимо здійснювати поштовим переказом за адресою:
Лілія Кузнецова вул. Княгині Ольги 73, кв. 25, м. Львів 79060
[b]Копію квитанції[/b] необхідно надіслати на електронну адресу ivash@gala.net

Тези доповідей будуть надруковані в окремому збірнику до початку роботи конференції.
У програму будуть включені лише тези тих учасників, які підтвердять участь у конференції до 6 жовтня.

За матеріалами конференції планується публікація статей (за бажанням) у Віснику Львівського Національного Університету (Cерія iноземні мови), який входить до переліку фахових видань України.
Редколегія прийматиме до розгляду статті з питань загального, гер манського та романського мовознавства, перекладознавства та контрастивної лінгвістики, класичної філології, літературознавства, методики викладання іноземних мов під час роботи конференції. Стаття повинна мати актуальну тему та містити раніше не опублікований матеріал. [b]До змістового оформлення статті повинні входити такі елементи: [/b]
а) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
в) формулювання цілей статті (постановка завдання);
г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
д) висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у досліджуваному напрямку.
Дотримання всіх зазначених вимог обов'язкове.
До статті додається ґрунтовна рецензія, написана доктором або кандидатом філологічних наук (для учасників, які не мають наукового ступеня), та рекомендація до друку відповідної кафедри.
Текст статті слід подавати в електронному варіанті (MS WORD 7.0 або вище, шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль Normal, 1,5 інт., поля 2.5 см.) і двох паперових копіях. Таблиці та рисунки повинні мати підписи. Посилання на літературу здійснюється у тексті статті циф рами на відповідний номер у списку використаних джерел, наприклад [1, с.12-14; 2, с.102; 3]. Список використаних джерел друкується мовою оригіналу в порядку появи у тексті статті відповідно до вимог ВАК України, які можна знайти на сайті http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk_biblopys.htm .
Зразок оформлення статті див. http://www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/english/publications.htm .
За додатковою інформацією просимо звертатись до Латика Марка Михайловича за тел. 80661422518 або електронною адресою stryiskyi@yahoo.com .
[b]Більш детальну інформацію про конференцію можна отримати на сайті [/b]
http://www.lnu.edu.ua/conference/indexu.htm або за тел. (0038032)2613065.