IV міжнародна науково-практична конференція "Харчові Технології"-2008

Розділ: 

Галузь: 

≡ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

* Актуальні проблеми виробництва харчових продуктів.
* Технології виробництва продуктів функціонального призначення та БАД.
* Нові технічні та технологічні рішення в переробці харчової сировини.
* Сучасні методи контролю, стандартизації та сертифікації сировини та харчових продуктів.
* Впровадження системи контролю якості НАССР на харчових підприємствах.
* Проблеми гармонізації національних стандартів з міжнародними.
* Біотехнологічні аспекти виробництва харчових продуктів.
* Енергоефективні процеси та обладнання харчових виробництв.
* Інтелектуальні системи управління технологічними процесами в харчовій промисловості.
* Сучасні види впакування харчових продуктів.
* Досвід впровадження до навчального процесу ідеї Болонської конвенції.
* Екологічні аспекти виробництва харчових продуктів.
* Економічні аспекти та ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку харчових виробництв.

До публікації будуть прийматися наукові та науково-технічні статті, які мають наступні необхідні елементи:

* постановка проблеми в загальному вигляді і її взаємозв´язок з найважливішими науковими або практичними завданнями;
* формулювання мети статті (постановка завдань);
* виклад основного матеріалу з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
* висновки за результатами досліджень і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

www.onaft.edu.ua