«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кінцева дата подання матеріалів - 31 березня 2012 року.

Адреса:
Україна, 21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститути: магістратури, аспірантури і докторантури; математики, фізики і технологічної освіти.

E-mail Оргкомітету: imfito@yandex.ru

Організатори: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Телефон / Факс: (0432)-27-90-76; (0432)-27-69-73

Вартість участі, проживання та харчування: Реєстраційний внесок за кожну доповідь складає 200 грн.

Головні напрями роботи:

 1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес закладів освіти.
 2. Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.
 3. Психолого-педагогічні проблеми навчання і виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів.
 4. Діяльність навчальних закладів І – II рівнів акредитації в умовах інформатизації вищої освіти.
 5. Психолого-педагогічні засади впровадже-ння сучасних інформаційних технологій та методик навчання студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації в контексті Болонського процесу.

  Умови участі в роботі конференції
  Для участі в роботі конференції необхідно направити в оргкомітет (Коцьоні Наталії Станіславівні):
  до 31 березня 2012 року – статтю обсягом 6-12 сторінок у одному примірнику і диск СD-RW, СD-R із записом статті або статтю переслати електронною поштою;
  конверт з Вашою адресою для відправлення запрошення;
  заявку за формою, що додається.
  Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька, польська, російська.

  Реєстраційний внесок
  Реєстраційний внесок за кожну доповідь складає 200 грн. Крім плати за публікацію в збірнику «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», визнаному ВАК України виданням, де можуть публікуватися матеріали кандидатських і докторських дисертацій, сюди також входять витрати на канцелярські товари.

  Реєстраційний внесок просимо надсилати до 20 квітня 2012 року на адресу оргкомітету: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, оргкомітет Техно Проф Інформ 2012, Коцьоні Наталії Станіславівні.

  Вимоги до оформлення статті
  Структура статті:
  ініціали та прізвище автора, місто, країна (у верхньому правому куті аркуша);
  УДК (у верхньому лівому куті аркуша);
  назва статті;
  текст статті (українською, російською, польською або англійською мовами);
  література (згідно з новими вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України, №5, 2009));
  анотації українською, російською, англійською, мовою (3 – 4 рядки), ключові слова.
  У тексті статті посилання на використані джерела подаються в квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка цитованого джерела, наприклад: [7, с. 35].
  Сторінки статті нумеруються за порядком, без пропусків і буквених позначень. Автор підписується на звороті останньої сторінки, чим підтверджує, що дати, цитати, фактичні дані, бібліографія звірені, а стаття готова до видання.
  Разом із текстом статті необхідно надіслати диск, в якій файл cтатті записано в режимі Міcrosoft Word 2003, шрифт - Тіmе Nеw Rоman, розмір шрифта - 14, міжрядковий інтервал 1,5.
  Обсяг статті – 8 10 сторінок (формат А4). Дозволяється пересилати статті електронною поштою.
  Іноземні учасники конференції можуть здійснити оплату під час реєстрації.