Конструювання і дослідження математичних моделей складних природних та соціальних явищ

Р.М.Літнарович, доцент, кандидат технічних наук

ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАДАХ

Відомі випадки, коли завершеним і підготовленим до захисту дисертаціям
чиниться супротив, створюються штучні перепони і дисертація не допускається на розгляд Вченої Ради.
При цьому не важко розрахувати коефіцієнт корупції «КК» опонентів і Спеціалізованої Ради в цілому як співвідношення часу роботи над дисертацією «Ч» до нормативного часу підготовки дисертації «НЧ».
Так, наприклад, якщо дисертант 24 роки працює над докторською
дисертацією, створив наукову школу по розробленому ним напрямку досліджень, а дисертація роками лежить у сейфі Голови Вченої Ради,
то коефіцієнт корупції при цьому КК=Ч:НЧ=24:3=8, тобто 800% .
При цьому офіційний лист університету, в якому працює дисертант, про захист дисертації залишився без відповіді.
Нами пропонується як альтернативний варіант захисту дисертацій , з метою викорінення корупції, розглядати дану дисертацію в порівнянні із
дисертаціями трьох опонентів , на відкритому – Інтернет- Форумі по захисту
дисертацій по тій чи іншій спеціальності.
І коли буде видно, що дисертація дисертанта нічим не поступається
дисертаціям опонентів , йому видається відповідний диплом.
Крім цього, якщо дисертантом створена Наукова школа, слід вважати, що фундаментом Наукової школи є докторська дисертація наукового керівника, в якій має бути розроблений стратегічний напрямок по якому працює наукова школа. При цьому науковому керівнику слід присуджувати вчену
ступінь автоматично при порівнянні наукових шкіл дисертанта і його опонентів (якщо вони зможуть йому щось протиставити).
В даному випадку дисертація як дисертанта, так і його опонентів, повинна бути представлена у всіх бібліотеках за списком ВАК для того, щоб наукова спільнота була знайома з основними ідеями досліджень дисертанта, з однієї сторони, і з науковим рівнем його опонентів.
Основою докторської дисертації, як дисертанта, так і його опонентів, повинні бути книги , представлені у всіх національних бібліотеках і Книжковій палаті України.
Наукова школа-це наукові праці молодих вчених, представлені в національних бібліотеках України.
Якість підготовленої дисертації «Я» слід розраховувати за формулою:
Я=НЧ(ІПд/ІПо)С, де ІПд,ІПо-інтелектуальні потенціали дисертанта і опонента відповідно; С- коефіцієнт пропорційності. Інтелектуальні потенціали вимірюються від 0 до 1 і встановлюються на основі експертної оцінки вкладу кожної особистості в науку і навчальний процес.
Якщо на форумі будуть представлені матеріали плагіату в науковій роботі опонента, то його диплом доктора наук слід анулювати автоматично. Це забезпечить добропорядність опонентів і зведе корупцію до нуля.
Представлення дисертації на електронних носіях і у вигляді монографії
в національних бібліотеках за списком ВАК знімає з дисертанта необхідність
представлення 20 публікацій у фахових виданнях.
Таким чином, з метою викорінення корупції в науці, необхідно по кожній спеціальності відкрити Інтернет-Форум по захисту дисертацій.
А опонентам буде потрібно дуже виважено підходити до кожної дисертації, адже за нею стоїть доля дисертанта і його особиста доля.
На жаль, ще зустрічаються професори, доктори наук, які займають командні висоти в науці і знищують наукові напрямки, наукові школи. Вони
продовжують до даного часу вершити долі дисертантів і цілих колективів.
Тому, кожний науковець з яким обійшлися несправедливо, міг би визвати на науковий поєдинок будь-якого свого опонента і останній продемонстрував би свою перевагу або отримав нищівну поразку.
Науковий поєдинок повинен бути записаний на електронних носіях і став би надбанням історії і наукової спільноти в цілому.
При цьому і сам дисертант з роками виточував би свою майстерність, свій інтелект в наукових поєдинках з достойними супротивниками.
Тоді і Вища Атестаційна Комісія із вкрай бюрократичної організації
стала б незалежним експертом чистоти в науці і не плодила б горе-докторів,
які виступають чорними опонентами і вершать долі дисертантів.

Forums: 

Locations: 

Keywords: 

Fields: 

Коментарі

Re: Конструювання і дослідження математичних моделей ...

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОГО ПОЄДИНКУ

Майже пів року тривав науковий поєдинок і на основі проведених досліджень нами встановлено:
1. Вище названі професори, доктори технічних наук не змогли показати
свої наукові школи науковій спільноті.
2. У зв’язку з цим ми приходимо до висновку, що у них взагалі відсутні наукові школи. Адже кожен професор повинен добре володіти пером і вміти на папері відобразити результати своєї роботи.
3. Відсутність наукових шкіл у докторів наук говорить про недієспромож-
ність їх як вчених взагалі.
4. Вони не змогли своїми результатами подавити три наукові школи,
представлені дисертантом.
5. Порівняємо інтелектуальний потенціал дисертанта з інтелектуальними потенціалами його опонентів як відношення кількості книг в електронному науковому архіві бібліотеки національного університету «Львівська політехніка».
Як документально приведено в матеріалах «Наукового поєдинку» у
Літнаровича Руслана Миколайовича в науковому архіві знаходяться 41 (сорок одна) книга і 11(одинадцять) книг знаходяться на рецензії, що в сумі складає 52 (п’ятдесят дві) книги. У Костецької Яромири Михайлівни в
архіві є 2 (дві) книги. Тоді І П1=52/2=26 на користь дисертанта.
У Черняги Петра Гервазійовича в архіві є 4 (чотири) книги. Тоді
І П2=52/4=13 на користь дисертанта. В архіві взагалі відсутні повністю книги Борового Валентина Олександровича, Бурачека Всеволода Германовича і Парнякова Євгена Серафимовича.
6. Як документально приведено в матеріалах «Наукового поєдинку»
Матеріали докторської дисертації Літнаровича Р.М. впроваджені у військах і
в цілій низці народногосподарських об’єктів. І не допускати до захисту дану
дисертацію вони не мали права.
7. Ми доказали, що диплом доктора наук, виданий ВАК, не забезпечує
створення і функціонування наукової школи.
8. Лише реальна дисертація доктора наук повинна бути фундаментом
наукової школи. І якщо немає наукової школи, то не може бути і реальної
докторської дисертації.
9. Приймаючи до уваги, що Вища Атестаційна Комісія, яка видає дипломи
докторів наук і не забезпечує контролю створення і функціонування наукових шкіл, вона є непотрібною. Адже ні в одній цивілізованій країні
світу не існує такого осколку тоталітарного режиму як ВАК.
Більше того, ВАК плодить вищу б’юрократичну наукову ієрархію, яка
знищує наукові школи, знищує наукові напрямки і призвела науку в Україні
до того плачевного стану, в якому ми зараз знаходимося.
Р.М.Літнарович

Re: Конструювання і дослідження математичних моделей ...

ДО ОТРИМАННЯ СТАТУСУ ДОКТОРА НАУК
Літнарович Руслан Миколайович

Теза 1.Захищена дисертація має статус «На правах рукопису». Для того, щоб вона була захищена авторським правом, її необхідно опублікувати.

Теза 2. Прийнята в науковий електронний архів в одну із колекцій, вона захищається авторським правом і всі права на цю дисертацію зберігаються. Тому, в першу чергу для докторських дисертацій , необхідно затвердити на неї авторські права.

Теза 3. Захищена і затверджена у ВАК дисертація підвищує, в першу чергу, матеріальний статус її власника. Але вона може так і залишитись віртуальною дисертацією і нікому не потрібною, якщо її власник на фундаменті цієї дисертації не представив науковий напрямок і на цій основі не створив наукової школи.

Теза 4. Наукова школа – це захищені авторським правом монографії молодих вчених, підготовлені за матеріалами виконаних самостійно наукових досліджень під керівництвом автора дисертації.

Теза 5. Якщо у власника диплома доктора наук немає наукової школи, його докторська дисертація являється віртуальною і нікому, окрім її власника, не потрібною.

Теза 6. Тому, якщо на протязі десяти років після представлення (захисту) докторської дисертації не створена наукова школа, у таких горе-докторів необхідно анулювати їхні дипломи.

Теза 7. З іншого боку, якщо в силу корупції і протистояння чорних опонентів, дисертацію не вдається поставити на захист, але якщо в цій дисертації відкритий новий науковий напрямок і створена наукова школа, то автору цієї дисертації необхідно автоматично видавати диплом доктора наук.

Теза 8. Звичайна кандидатська дисертація не може бути фундаментом наукової школи і в кандидатській дисертації не може бути наукового напрямку.

Теза 9. Якщо в представленій кандидатській дисертації вперше відкритий новий напрямок і на цій базі створена дисертантом наукова школа, то здобувачу необхідно зразу автоматично виписувати диплом доктора наук,
оминаючи бюрократичні процедури корупційних коридорів.

Re: Конструювання і дослідження математичних моделей ...

УДК 331.484
Р.М.Літнарович
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОРУПЦІЇ

Теза 1. Корупція 1 роду або гіперкорупція – це відношення купівельної спроможності депутатів і вищих посадових осіб держави до середньої купівельної спроможності громадян держави

КК1=КСУ/КСГ, (1)

де КК1 - коефіцієнт корупції 1 роду;КСУ - купівельна спроможність урядовців;КСГ - купівельна спроможність громадян.
Корупція 1 роду - це узаконена в даній країні державна корупція. І рівень цієї корупції встановлюється урядом конкретної держави. Вона є першопричиною і породжує корупцію 2 роду. Корупцію 1 роду намагаються приховати від народу.
Так, якщо купівельна спроможність депутатів (а в першому наближенні це буде їхня заробітна плата і пільги, передбачені урядом держави), становить 50000 грн. в місяць, а середня купівельна спроможність громадян ( в першому наближенні їхня заробітна плата) становить 2000 грн. в місяць, то коефіцієнт корупції буде становити

КК1=50000/2000=25 раз.

Тобто, коефіцієнт корупції сягає 2500%.

Теза 2. Державу, в якій є корупція 1 роду, в якій народ існує для влади, а не влада для народу, назвемо олігархічною, тобто при наявності гіперкорупції 1 роду в державі, вона буде державою олігархів.

Теза 3. Корупція 2 роду - це відношення купівельної спроможності громадян даної країни при нульовій корупції в державі (тобто, коли її не було), до реальної купівельної спроможності громадян в даній країні на даний час

КК2=КСГ0/КСГФ, (2)

де КК2 - коефіцієнт корупції 2 роду: КСГ0 - купівельна спроможність громадян при нульовому рівні корупції (тобто, коли її немає); КСГФ - фактична купівельна спроможність громадян на даний час.
Так, наприклад, якщо 1 кг. картоплі стояв 0,50 коп. при нульовому рівні корупції, а на даний час її ціна 5 грн., то коефіцієнт корупції 2 роду буде 10, що складає 1000%.
Корупція 2 роду- це нерегулюєма корупція, яка на виду у всіх, так звана явна корупція. І хоча вона породжена корупцією 1 роду, вона існує незалежно від неї і намагається стрімко наздоганяти свою попередницю.
Математично корупцію 1 і 2 роду цілком можна змоделювати на основі відомих статистичних даних.

Теза 4. Корупція 3 роду розраховується як відношення купівельної спроможності окремого чиновника, який отримує хабара, взятку, підношення в індивідуальному порядку за використання свого службового положення до купівельної спроможності рядового громадянина даної держави, який таких підношень не отримує, але живе в даній державі поряд з тим же чиновником
КК3=КСПЧ/КСПГ, (3)

де КК3 - коефіцієнт корупції 3 роду; КСПЧ - купівельна спроможність чиновника в результаті отримання взятки; КСПГ - купівельна спроможність громадян.
Корупція 3 роду діє індивідуально і втаємничено, представити її математично можливо лише за наявності реальних даних - суми взятки, підкупу, шахрайства, рейдерської атаки, тощо.
Мільярдером став Черновецький за рахунок корупції 3 роду, Лазаренко та інші.
Офіційно з корупцією 3 роду держава намагається боротись, або робить вигляд , що бореться. Рівень корупції 1 роду вона сама встановлює. Корупцію 2 роду в олігархічній державі врегулювати неможливо. Олігархічна держава проводить чітку межу між властьімущими з одного боку і пересічними громадянами – з другого.

Теза 5. Для громадянського суспільства, в якому всі громадяни рівні в правах, в тому числі і в майнових, влада існує для народу, громадян держави. В такій державі не може бути корупції 1 роду. Корупція 2 роду може мати місце в невеликих межах. Але від корупції 3 роду не може бути застраховане жодне суспільство.

Теза 6. В тоталітарних режимах комуністичного або фашистського толку офіційно відсутня корупція 1 і 2 роду, але інтереси народу , також, не враховуються, тому, що, в першу чергу, враховуються інтереси держави, а не її громадян. В даному випадку влада існує для забезпечення інтересів держави, а не її громадян.

Теза 7. Такі режими не можуть мати майбутнього. Не можуть мати майбутнього і олігархічні режими.
Лише держави, у яких влада забезпечує, в першу чергу, інтереси кожного громадянина, має майбутнє, тому що кожний громадянин буде готовий захистити інтереси такої держави.

Висновки

1. Вперше встановлено поняття корупції 1 роду КК1 як відношення купівельної спроможності урядовців і депутатів до купівельної спроможності населення.

2. Показано, що корупція 1 роду встановлюється урядом олігархічної держави.

3. Вперше встановлюється поняття корупції 2 роду КК2 як відношення купівельної спроможності населення при нульовому рівні корупції і фактичному її рівні.

4. Доказано, що корупція 2 роду визвана наявністю корупції 1 роду і не піддається врегулюванню.

5. Вперше введено поняття корупції 3 роду КК3 як відношення купівельної спроможності владних структур , в результаті взяток і підкупу, шахрайства за використання свого службового положення в особистих корисних цілях,
до купівельної спроможності населення.

6. Показано, що в умовах олігархічної держави проводиться різка межа водорозділу народу і владних структур. Народ існує для влади , а не влада для народу.

7. Окреслюються контури громадянського суспільства, в якому всі громадяни рівні, в тому числі і в майнових правах, де влада повинна бути для народу, а не народ для влади.

8. Аналізуються тоталітарні режими комуністичного і фашистського толку, в яких ігноруються інтереси громадян, де населення країни існує для держави, а не держава для народу.

9. Лише держави, у яких влада забезпечує , в першу чергу, інтереси кожного громадянина, мають майбутнє.

Літературні джерела
1. Літнарович Р.М., Літнарович І.М. Побудова і дослідження математичної моделі успішного функціонування держави. Порівняльний аналіз. МЕГУ, Рівне, 2009.- 19 с. Архів електронних ресурсів колекції Університети партнерів: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2718.
2. Літнарович Р.М. Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави. МЕГУ, Рівне, 2010.- 62 с. Архів електронних ресурсів колекції Університети партнерів: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2720.
3. Літнарович Р.М. До обговорення пенсійної реформи. Приватний погляд. МЕГУ, Рівне, 2011. – 12 с. Архів електронних ресурсів колекції Університети партнерів: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2741.
4. Літнарович Р.М. Дослідження впливу крупції і інфляції на купівельну спроможність громадян України, МЕГУ, Рівне, 2011.-114с.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/14860.
5.Літнарович Р.М. Побудова і дослідження математичної моделі за джерелами експериментальних даних методами регресійного аналізу. Навчальний посібник. МЕГУ, Рівне,2011.- 140 с.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/15901.

Re: Конструювання і дослідження математичних моделей ...

УДК 331.484
Р.М.Літнарович

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Теза 1. Згідно Фундаментального Закону Всесвіту (ФЗВ) – закону рівноваги і гармонії, в застосуванні до забезпечення життєдіяльності людини, запишемо

ЗПГ=СЗП*КД*КІР, (1)

де ЗПГ- заробітна плата громадянина; СЗП- середня заробітна плата;КД- коефіцієнт духовності;КІР- коефіцієнт інтенсивності праці і ризику.
Тобто, заробітна плата громадянина дорівнює середній заробітній платі, помноженій на коефіцієнт духовності даної людини і коефіцієнт інтенсивності і ризику того чи іншого виду виконуваної роботи.

Теза 2. Коефіцієнт духовності КД в першому наближенні представимо як коефіцієнт інтелекту, або коефіцієнт розумової праці КІ .

Теза 3. Коефіцієнт інтенсивності і ризику в першому наближенні представимо як коефіцієнт фізичної праці КФП .

Теза 4. Застосувавши Фундаментальний Закон Всесвіту (ФЗВ) до реалій матеріального світу, формула (1) набуде вигляду

ЗПГ=СЗП*КІ*КФП. (2)

Тобто, заробітна плата громадянина дорівнює середній заробітній платі в державі, помноженій на коефіцієнт інтелекту і коефіцієнт фізичної праці.

Теза 5. Коефіцієнт інтелекту КІ вимірюється від 0,1 до 1, тобто, 0,1; 0,2; 0,3,...,0,9; 1,0.

Теза 6. Коефіцієнт фізичної праці КФП вимірюється від 1 до 10.

Теза 7. Нехай, заробітна плата громадянина дорівнює середній заробітній платі , тоді формулу (2) представимо у вигляді

КФП=1/КІ, (3)

або
КІ=1/КФП. (4)
Встановивши функціональний зв’язок між коефіцієнтом розумової і фізичної праці при ЗПГ=СЗП , представимо таблицю відповідності рівня розумової і фізичної праці.

Теза 8. Таблиця відповідності розумової і фізичної праці

№п/п Коефіцієнт інтелекту КІ Коефіцієнт фізичної праці КФП КІ *КФП
1 2 3 4
1 0,1 10,00 1
2 0,2 5,00 1
3 0,3 3,33 1
4 0,4 2,50 1
5 0,5 2,00 1
6 0,6 1,67 1
7 0,7 1,43 1
8 0,8 1,25 1
9 0,9 1,11 1
10 1 1,00 1

Теза 9. Чи може бути заробітна плата одного громадянина більшою від заробітної плати другого в 10 раз і чи не буде це коефіцієнтом корупції ?

Якщо інтелектуальний потенціал першого громадянина становить 1, а інтелектуальний потенціал другого становить 0,1, то заробітна плата першого буде

ЗП1=(ІП1/ІП2)ЗП2=(1/0,1)ЗП2=10*ЗП2. (5)

Але при цьому у першого громадянина повинно бути в десять раз більше опубліковано книг, в десять раз більше створено наукових шкіл, в десять раз більше він повинен принести авторських свідоцтв і в десять раз набути більшого визнання народу держави.
Таких людей в державі можуть бути одиниці.
На нашу думку, найбільше відношення найбільшої заробітної плати до найменшої може бути в 4-5 разів. Але якщо заробітна плата в 50 або 100 разів більша,- це прояв злочинної корупції.
Для розвинутих цивілізованих країн Західної Європи це співвідношення не перевищує 5, для не правової держави воно може досягати 10.
Якщо в країні цей коефіцієнт більший 10 – це виявляє гіперкорупцію і злочинність в даній державі.
Для людини з середнім рівнем інтелекту

ЗП(ср)=СЗП*0,5*1=0,5*СЗП. (6)

Якщо ця людина в своїй роботі вкладає 0,5 одиниці розумової праці і 2 одиниці фізичної праці, тоді

ЗП=СЗП*0,5*2=СЗП. (7)

Заробітна плата професора, який забезпечує 1 одиницю розумової праці і 3,33 одиниці дисциплінованості, нервової напруги, матиме заробітну плату

ЗП(проф.)=СЗП*1*3,3=3,3*СЗП. (8)

Теза 10. В корумпованій країні заробітна плата розраховується за формулою

ЗП(корумп.)=СЗП*КІ*КФП*КК, (9)

тобто, заробітна плата в корумпованій державі ЗП(корумп.) дорівнює середній заробітній платі СЗП , помноженій на коефіцієнт інтелекту КІ , коефіцієнт фізичної праці КФП і коефіцієнт корупції КК.

Теза 11. Коефіцієнт корупції в корумпованій країні розраховується за формулою

КК=ЗП(корумп.) /(СЗП*КІ*КФП). (10)

Якщо в корумпованій країні заробітна плата становить 50 середніх заробітних плат, при найбільшому рівні інтелекту, рівному одиниці і коефіцієнті фізичної праці, рівному 2, за формулою (10) отримаємо

КК=50/(1*2)=25 раз.

Тобто, коефіцієнт корупції становить 2500%.

Висновки

1. На основі Фундаментального Закону Всесвіту – закону рівноваги і гармонії в застосуванні до забезпечення життєдіяльності людини встановлена формула розрахунку заробітної плати громадянина як добуток середньої заробітної плати в країні на коефіцієнт духовності і коефіцієнт інтенсивності праці і ризику.

2. В першому наближенні коефіцієнт духовності представлений як коефіцієнт інтелекту (коефіцієнт розумової праці), а коефіцієнт інтенсивності праці і ризику представлений як коефіцієнт фізичної праці.

3. Коефіцієнт інтелекту або коефіцієнт розумової праці встановлено вимірювати від 0,1 до 1, тобто 0,1; 0,2; 0,3;...; 0,9; 1.

4. Пропонується коефіцієнт фізичної праці вимірювати від 1 до 10.

5. Приводиться таблиця відповідності розумової і фізичної праці.

6. Дається формула співвідношення інтелектуальних потенціалів і заробітних плат.

7. Вказано, що для цивілізованих правових країн Західної Європи відношення найбільшої заробітної плати до найменшої не перевищує 5 раз.

8. Робиться висновок, що якщо країні це співвідношення більше 10, це виявляє гіперкорупцію і злочинність в даній державі.

9. Приводиться формула розрахунку коефіцієнту корупції.

Літературні джерела
1. Літнарович Р.М., Літнарович І.М. Побудова і дослідження математичної моделі успішного функціонування держави. Порівняльний аналіз. МЕГУ, Рівне, 2009.- 19 с. Архів електронних ресурсів колекції Університети партнерів: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2718.
2. Літнарович Р.М. Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави. МЕГУ, Рівне, 2010.- 62 с. Архів електронних ресурсів колекції Університети партнерів: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2720.
3. Літнарович Р.М. До обговорення пенсійної реформи. Приватний погляд. МЕГУ, Рівне, 2011. – 12 с. Архів електронних ресурсів колекції Університети партнерів: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2741.
4. Літнарович Р.М. Дослідження впливу крупції і інфляції на купівельну спроможність громадян України, МЕГУ, Рівне, 2011.-114с.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/14860.
5.Літнарович Р.М. Побудова і дослідження математичної моделі за джерелами експериментальних даних методами регресійного аналізу. Навчальний посібник. МЕГУ, Рівне,2011.- 140 с.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/15901.