Соціологічні науки

Теорія та історія соціології;
Методологія та методи соціологічних досліджень;
Соціальні структури та соціальні відносини;
Спеціальні та галузеві соціології;

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства"

Галузь: 

Організатор:
Регіональний центр наукового забезпечення АПВ в Тернопільській області, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль);
Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця),
Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський);
Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький);
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (м. Тернопіль);
Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль);
Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ);
Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана).

Тематичні напрямки:
Секція 1. Сільськогосподарські науки:
- загальне землеробство;
- агрохімія;
- селекція і насінництво;
- овочівництво;
- плодівництво;
- виноградарство;
- рослинництво;
- кормовиробництво і луківництво;
- первинна обробка продуктів рослинництва;
- розведення та селекція тварин;
- годівля тварин і технологія кормів;
- рибництво;
- технологія виробництва продуктів тваринництва;
- історія сільськогосподарських наук;

Пятые осенние чтения, посвященные проблемам общественных исследований

Галузь: 

Уважаемые коллеги!
Центр гуманитарных исследований «Социум» приглашает Вас принять участие в
«Четвертых осенних чтениях, посвященных проблемам общественных исследований».

Международная научно-практическая конференция "ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ В ХХІ ВЕКЕ: социальные вызовы и альтернативы" 30-31 октября 2012 г. Харьков, Украина

Галузь: 

Международная научно-практическая конференция
"ПОЛИТОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ В ХХІ ВЕКЕ:
социальные вызовы и альтернативы"
30-31 октября 2012 г. Харьков, Украина

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Институт фундаментальных исследований совместно с Прогрессивной школой «Логос» приглашают Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции “Политология и социология в ХХІ веке: социальные вызовы и перспективы”, которая состоится 30-31 октября 2012 года.
Сфера социально-гуманитарного знания занимает значимое место в системе наук, ибо интегрирует в себе богатство методологических подходов, принципов и концептуальных установок, направленных на осмысление социального бытия. Социально-гуманитарные науки в настоящее время развиваются в условиях отсутствия единой, общепризнанной парадигмы. Как известно, эта сфера освободилась от диктата исторического материализма, и как следствие возникла необходимость переосмысления теоретико-методологических основ гуманитарного познания. Для решения этой задачи необходимы целостное понимание исследователем истории становления социально-гуманитарных наук и анализ ключевых методологических подходов, концептуальных точек их «сопряжения».

Международная научно-практическая конференция "Социально-политические перспективы развития государства и общества в условиях глобализации"

Галузь: 

Институт фундаментальных исследований совместно с Прогрессивной школой «Логос» в рамках форума «Политика и общественные науки в условиях глобализации» приглашают Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции “Социально-политические перспективы развития государства и общества в условиях глобализации”, которая состоится 27-28 июня 2012 года.

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели, студенты и аспиранты вузов, специалисты-практики.

Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук"

Галузь: 

Конференція присвячена 20-річчю гуманітарного факультету Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ).

Планується робота секцій за такими напрямами:

 • Історичні науки в добу глобалізації: проблеми та перспективи.
 • Сучасні пріоритети філології: наука і практика.
 • Правові проблеми в умовах трансформації суспільства.
 • Філософія в контексті сучасної культури: людина, наука, освіта.
 • Актуальні проблеми документознавства та інформаційної діяльності.
 • Політичні та соціальні аспекти розвитку сучасного суспільства.
 • Проблеми професійної підготовки спеціалістів у ВНЗ в контексті інформаційних процесів.
 • Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність.
 • Фізична культура в системі гуманітарної освіти.

Конференція буде проводитися 7-8 жовтня 2012 р. у конференц-залі НМетАУ (м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4). Реєстрація учасників 7 жовтня з 10.00 до 11.00 в холі біля конференц-зали.

Початок конференції - 11.00.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

ІІІ університетська конференція студентів і молодих науковців «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільнознавчих наук»

Галузь: 

Організатори:

 1. Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Інститут гуманітарних і соціальних наук
 3. Секція ради молодих вчених Інституту гуманітарних і соціальних наук

Напрямки роботи конференції

V (ювілейна) Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і держава – плебсологічний вимір»

Галузь: 

Організатори:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Академія муніципального управління;
Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Благодійна організація «Центр практичної філософії»

Основні напрями роботи конференції:

У межах конференції буде діяти Віртуальний Інститут практичної філософії

Окрім того, діятимуть секції:

 • Філософії; Філософії права; соціології права;
 • Плебсології;
 • Теорії та історії держави та права;
 • Конституційного права; Адміністративного права; Державного управління;
 • Цивільного право; Господарського права;
 • Трудового права та права соціального забезпечення; Фінансового права;
 • Міжнародного приватного права;
 • Права: земельного, екологічного, аграрного;
 • Кримінального права та кримінології;
 • Правосуддя (цивільний процес, нотаріат, кримінальний процес та криміналістика, оперативно-розшукова діяльність);
 • Маркетингу. Менеджменту організацій;
 • Бюджетування. Управління персоналом;
 • Конфліктології;
 • Комунікації в сучасних умовах;

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти»

Галузь: 

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації;
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Україна);
 • Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені
 • Володимира Даля (м. Рубіжне) (Україна);
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна);
 • Південноросійський державний технічний університет (Новочеркаський політехнічний інститут) (Росія);
 • Інститут філософії, соціології і права (Азербайджан)
 • Університет м. Ніш (Сербія)

Мета конференції - функціональний аналіз сучасної культури в інформаційному просторі з урахуванням української та світової специфіки і соціальної динаміки філософії, етики та естетики, мистецтва, психології, педагогіки, соціології, валеології, економіки, політики і права.

Напрямки роботи конференції:

Філософія, релігія і культура

 1. Онтологія, гносеологія і метафізика інформаційної культури
 2. Духовність в сучасному інформаційному соціумі

VI Всеукраїнська наукова конференція “Гуманітарні аспекти формування особистості”

Галузь: 

Організатори: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін

Для обговорення на конференції пропонується тематика за такими напрямами:

 • Вплив гуманітарних дисциплін на формування світогляду.
 • Особливості викладання гуманітарних наук у вищих навчальних закладах.
 • Роль християнської церкви у формуванні особистості.
 • Соціально-правове становище людини: загальнотеоретичні аспекти.
 • Екологічна культура в сучасному соціумі.
 • Офіцер: психолог, педагог, рятівник.
 • Етична та естетична складова особистості офіцера.
 • Мовна культура військовослужбовця.

Якщо Ви погоджуєтеся взяти участь у роботі конференції просимо Вас подати заявку в оргкомітет до 15 квітня 2012 р., в якій вказати повністю: П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце праці, номер контактного телефону і тему доповіді (статті). Заявку подавати за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 35, ЛДУ БЖД, кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін (Нагірняку Михайлу Ярославовичу) або на електронну адресу mnagirniak@mail.ru

VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика»

Галузь: 

Організатор: Національний технічний університет України “КПІ”

Напрямки роботи конференції:

Секція №1. Теоретичні аспекти соціальної роботи: традиції та інновації

 1. Історія становлення та розвитку соціальної роботи в Україні та світі
 2. Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи
 3. Етико-деонтологічні проблеми соціальної роботи
 4. Клієнтоцентрична та сімейноцентрична системи організації соціальної роботи: тенденції розвитку, міжнародний досвід
 5. Інноваційні тренди сучасної соціальної роботи

Науковий керівник: Халамендик В.Б., д.філос.н., професор кафедри політології, соціології та соціальної роботи
Пиголенко І.В., к.філос.н., доцент кафедри політології, соціології та соціальної роботи
Секретар: Вайнілович Н.А., викладач кафедри політології, соціології та соціальної роботи

Секція №2. Міждисциплінарний характер соціальної роботи

 1. Психологія в соціальній роботі
 2. Соціальна робота та педагогіка: важелі взаємовпливу
 3. Соціально-політичний аспект соціальної роботи

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціологічні науки