Соціологічні науки

Теорія та історія соціології;
Методологія та методи соціологічних досліджень;
Соціальні структури та соціальні відносини;
Спеціальні та галузеві соціології;

Міжнародна науково-практична конференція з соціології

Галузь: 

ВЕЛИКІ ВІЙНИ, ВЕЛИКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ 20-ГО СТОЛІТТЯ, 1914-2014
Міжнародна науково-практична конференція з соціології
27-28 листопадаа 2014 року
м. Київ
Кінцевий термін реєстрації: до 13 листопада 2014 року
Напрямки роботи конференції:
- Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-система у 20-ому столітті.

Міжнародна науково-практична конференція з соціології "

Галузь: 

Метою конференції є соціологічне – за одночасного залучення інших суспільствознавчих дисциплін – осмислення траєкторії українського соціуму впродовж останніх 100 років у контексті конфліктної динаміки світ-системи та оцінка не лише можливості прагматичної політики модернізації / розвитку, але й модерну як такого.

Напрямки роботи конференції:

Секція 1. Історична соціологія суспільних трансформацій: модерна світ-система у 20-ому столітті

Науковий керівник: д.соц.н., професор Кутуєв П.В.

Секретар: к.соц н., доцент Майструк Н.О.

Україна в контексті модерної світ-системи: між периферією та напівпериферією
Націоналізм, його трансформації на національна держава.
Від ленінізму до постленінізму: історична соціологія трансформацій українського соціуму.
Соціологічна теорія численних модернів та практичні перспективи розвитку / модернізації України.
Трансформація цінностей: від модерну до постмодерну?
Від Майдану до війни: сьогоденна Україна у порівняльно-історичній перспективі.
Соціальна мобільність у 20-ому столітті: локальні, регіональні та світ-системні виміри
Електронна адреса секції для надсилання тез та заяв: fspkonf14@yandex.ru

XXIV Международная конференция, посвященная проблемам общественных наук (РИНЦ, ISBN, сертификат) «XXIV Международной конференции, посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук», г. Москва, 27 сентября 2014 года

Галузь: 

Уважаемые студенты, аспиранты, исследователи!
Центр гуманитарных исследований «Социум»

приглашает Вас принять участие в
«XXIV Международной конференции, посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук»

XXIII Международная конференция, посвященная проблемам общественных наук (РИНЦ, ISBN, сертификат) «XXIII Международной конференции, посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук», г. Москва, 30 августа 2014 года

Галузь: 

Уважаемые студенты, аспиранты, исследователи!
Центр гуманитарных исследований «Социум»

приглашает Вас принять участие в
«XXIII Международной конференции, посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук»

XXI Международная конференция, посвященная проблемам общественных наук (РИНЦ, ISBN, сертификат) «XXI Международной конференции, посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук», г. Москва, 28 июня 2014 года

Галузь: 

Уважаемые студенты, аспиранты, исследователи!
Центр гуманитарных исследований «Социум»

приглашает Вас принять участие в
«XXI Международной конференции, посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук»

XIX Международная конференция, посвященная проблемам общественных наук (РИНЦ, ISBN, сертификат), г. Москва, 30 апреля 2014 года

Галузь: 

Уважаемые студенты, аспиранты, исследователи!
Центр гуманитарных исследований «Социум»

приглашает Вас принять участие в
«XIX Международной конференции, посвященной проблемам общественных и гуманитарных наук»

«СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Галузь: 

Мета конференції: підвищення інтересу дослідників до активної наукової діяльності у галузі соціології та соціальної роботи, а також сприяння формуванню наукових зв’язків між навчальними закладами та науковими установами України.
До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, науковці ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються зазначеними проблемами.
Під час проведення конференції планується робота з наступних напрямків:
• Соціологія управління: сучасні тенденції розвитку.
• Соціологія державного управління.
• Соціологія освіти: проблеми розвитку.
• Вища освіта в сучасній Україні: пошук шляхів подолання її кризового стану.
• Державні та громадські соціальні служби: особливості роботи та їх взаємодія.
• Соціальна робота в Україні: проблеми та можливі шляхи їх вирішення.
• Соціальні відхилення та соціальні норми.
• Інклюзивна освіта осіб з обмеженими можливостями в сучасній Україні: проблеми, досягнення та пошук шляхів її подальшого впровадження.
• Матеріали конференції (тези або стаття) будуть видані у збірнику наукових праць «СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ».

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

Галузь: 

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

7 – 8 квітня 2014 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти та молоді дослідники

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

І. Психолого-педагогічні науки.
ІІ. Філологічні науки.
ІІІ. Соціо-гуманітарні науки.
IV. Природничо-математичні науки.
V. Економічні науки.
VI . Фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація.

Оргкомітет до 25 березня 2014 р. приймає статті обсягом 5 – 6 сторінок (українською або російською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, таблиці або рисунки – не більше двох, усі поля – 2 см).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор

"Іноземна мова як фактор самореалізації майбутнього фахівця"

Галузь: 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Мир не стоит на месте, он постоянно усовершенствуется, появляются новые открытия, разрабатываются новейшие технологии. И поэтому очень важно наличие мирового языка, на котором могли бы общаться деятели различных стран и национальностей. На сегодняшний день таким языком является английский. Хорошее знание английского языка сегодня важнее, чем когда бы то ни было. В мире, который становится все более "интернациональным", жизненно необходимо находить общий язык с представителями других стран.
Английский язык – это язык международного общения и его знание дает возможность принимать и справляться со всеми изменениями, происходящими в мире.

Міжнародна науково-практична конференція "Суспільні трансформації в сучасному світі"

Галузь: 

Тематичні напрямки:
1. Суспільні інститути та чинники їх трансформації.
2. Національна Ідея як чинник суспільної трансформації.
3. П Проблеми та перспективи становлення інститутів громадянського суспільства.
4. Громадський рух як чинник динамізації суспільних трансформацій.
5. Розвиток механізмів взаємодії громадянського суспільства та держави.
6. Роль релігійних громад у становленні демократичних держав.
7. Механізм функціонування та трансформації політичних режимів в сучасному світі.
8. Роль ЗМІ у сучасних суспільних трансформаціях.

Організатори:
Самарський інститут бізнесу та управління Центр розвитку освіти, науки та інновацій Кримський інститут бізнесу

Телефон / Факс:
(652) 66-80-85; +380 50 496-33-53, +380 63725-09-10

Вартість участі, проживання та харчування:
Організаційний внесок: Очна участь - 100 грн Заочна участь з отриманням матеріалів конференції - 80 грн. Заочна участь з отриманням лише електронної версії збірника - 50 грн.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Сторінки

Підписатися на RSS - Соціологічні науки