Фізичне виховання та спорт

Олімпійський і професійний спорт;
Фізична культура, фізичне вихованя різних груп населення;
Фізична реабілітація;

Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України»

Галузь: 

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка проводить Х Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ОЛІМПІЙСЬКОГО Й ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ" з обговоренням таких проблем:

Міжнародна електронна науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні проблеми диференціації навантажень у фізичному вихованні та спорті»

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Между-народной электронной научно-практической конференции «Педагогические, психологиче-ские и медико-биологические проблемы диффе-ренциации нагрузок в физическом воспитании и спорте», которая будет проходить 30 апреля 2010 года в Южно-украинском национальном педагогическом университете имени К.Д. Ушин-ского.

[b] Наукові напрямки: [/b]
1. Теорія та методика фізичного виховання і спорту в сучасних умовах розвитку суспільства.
2. Проблеми диференціації фізичного виховання в організованих колективах.
3. Проблеми відбору та спортивного зміцнення дітей і підлітків.
4. Медико-біологічні та психологічні аспекти спортивного тренування.
5. Організація фізичного виховання і занять спортом осіб з обмеженими можливостями

[b]
Требования к материалам,
представляемым на конференцию[/b]

Объем – 2 – 3 страницы печатного текста фор-мата А4.
Редактор – Microsoft Word 95/97/2000/2003.
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, без переносов.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 15 мм.
Межстрочный интервал – одинарный.
Выравнивание – по ширине страницы.
Абзацный отступ – 10 мм.

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Розвиток туризму в період економічної кризи»

Галузь: 

Городской комплексной программой «Молодежь Донецка 2007-2010 гг.» предусмотрено проведение «Недель студенческой науки». Управление по делам семьи, молодежи и международных связей Донецкого городского совета предложило ДИТБ выступить организатором Международной студенческой научно-практической конференции по туристической тематике.
[b] Тематичні напрямки: [/b]

IV Міжнародна електронна науково - практична конференція "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств"

Галузь: 

Академія ВВ МВС України запрошує прийняти участь у IV Міжнародній електронній науково - практичній конференції "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств", яка відбудеться 21-22 січня 2010 року. Тези доповідей будуть розміщенні в мережі Інтернет на сайті Академії ВВ МВС України. Планується електронне та друковане видання збірника тез доповідей учасників конференції.

Для участі у конференції необхідно [b]до 10 січня 2010 р.[/b] (включно) надіслати анкету учасника, а також тези доповідей на електронну адресу: hatsa@mail333.com.

[b]Напрямки роботи конференції:
Секція №1 "Традиційні та східні єдиноборства".[/b]
1. Теорія та методика єдиноборств.
2. Історично - філософські аспекти становлення та розвитку єдиноборств у світі.
3. Олімпійський та професійний спорт.
4. Сучасні технічні засоби навчання та удосконалення техніки єдиноборств.
5. Побудова багаторічного тренування в єдиноборствах.
6. Психологічні та медико - біологічні проблеми єдиноборств.

[b]Секція №2 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення". [/b]
1. Теорія та методика фізичного виховання.
2. Олімпійський та професійний спорт.

Міжнародна науково-практична конференція „Здоров'я та його сучасні детермінанти: культура здоров'я, фізичне виховання, фізична реабілітація, спорт”

Галузь: 

Конференція відбудеться 26-28 листопада 2009р. на базі кафедри фізичної реабілітації і валеології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

[b]Основні питання, запропоновані для обговорення учасникам конференцій:[/b]

[list][*] теорія, методологія, практика та формування здоров’я людини;
[*] фізичне виховання, фізична реабілітація та спорт.[/list]

[i]Адреса[/i] 91011, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Оборонна, 2
[i]Телефони[/i] (0642) 580320; 599008; 539316
[i]Факс[/i] (642) 59-90-08

ІІІ міжнародна (Інтернет) науково – практична конференція "Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології"

Галузь: 

Напрямки роботи конференції:

1. Олімпійський та професійний спорт.
2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
3. Сучасні технічні засоби навчання.
4. Відбір та багаторічне планування у спорті.
5. Побудова багаторічного тренування.
6. Педагогічні та соціально – філософські аспекти фізичної культури та спорту.
7. Психологічні та медико – біологічні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології.

Матеріали конференції будуть розміщенні на сайті Академії ВВ МВС України. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.

Для участі в конференції необхідно до 12 травня 2009 року (включно) надіслати матеріали роботи, анкету учасника (вказати: країну, прізвище, ім’я, по батькові, повну назву закладу, організації, домашню адресу, посаду, учений ступінь, звання, контактний телефон, електронну адресу.

Матеріали надсилати на електронну адресу: hatsa@mail333.com.
Вартість участі у конференції незалежно від обсягу статті – 20 грн. Для докторів наук, професорів, доцентів публікація статті (без співавторів) безкоштовно.

Телефони: (050) 600-23-70

ІІІ Міжнародна електронна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств"

Галузь: 

Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств

Шановні колеги!

Академія ВВ МВС України запрошує Вас прийняти участь у ІІІ Міжнародній електронній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств», яка відбудеться 25-26 грудня 2008 року в мережі інтернет на сайті (http://uvv.kharkov.ukrtel.net).

Планується видання збірника тез доповідей учасників конференції.

Для участі у конференції необхідно до 1 грудня 2008р. (включно) надіслати анкету учасника, а також тези доповідей на електронну адресу: hatsa@mail333.com, чи поштою на адресу Академії ВВ МВС України.

Матеріали наукових праць повинні відповідати вимогам ВАК України:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

ІІІ Міжнародна електронна науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств"

Галузь: 

Академія ВВ МВС України запрошує прийняти участь у ІІІ Міжнародній електронній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств", яка відбудеться 25-26 грудня 2008 року. Тези доповідей будуть розміщенні в мережі Інтернет на сайті Академії ВВ МВС України. Планується видання збірника тез доповідей учасників конференції.

Для участі у конференції необхідно до 8 грудня 2008 р. (включно) надіслати анкету учасника, а також тези доповідей на електронну адресу: hatsa(at)mail333.com.

ІV міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту"

Галузь: 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, кафедра ТМФВ, редакція журналу “Теорія та методика фізичного виховання” мають честь запросити представників Вашої організації до участі в конференції
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
ІV міжнародна наукова конференція (27—28.11.2008 року)

Як переглянути список учасників спільноти?

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Чи є можливість переглянути список всіх учасників спільноти, або щось подібне наприклад всіх хіміків які зареєстровані чи всіх релігієзнавців

Сторінки

Підписатися на RSS - Фізичне виховання та спорт